11/09/2017

Garagebedrijven en tankstations voor grote uitdagingen de komende tijd

Garagebedrijven en tankstations voor grote uitdagingen de komende tijd

Ontdieseling: TRAXIO vraagt overheden duidelijke meerjarenplanning & ondersteuning voor multimodale duurzame mobiliteit.

Sociaaleconomisch dossier 2016-2017

De autoretail en de aanverwante activiteiten (auto/moto/truck-verkoop (nieuw & occasie), onderhoud/herstelling, tankstations, koetswerkherstelling, fietshandel, machinehandel, onderdelenhandel blijven volgens de sociaaleconomische parameters van het TRAXIO-jaarverslag 2017 relatief stabiel en licht positief ten opzichte van de afgelopen jaren. De fietssector heeft de grootste dynamiek op termijn.

De verkoop en prijzen (inclusief deze van werkuren) blijven op peil. Bij de naverkoop (onderhoud en herstelling) zien we wel druk op de rentabiliteit in de ateliers door een verhoogde concurrentie met de snelle uitbreiding van garageconcepten, grotere intervallen voor onderhoud en verhoogde toegang tot alternatieve evenwaardige auto-onderdelen via de onafhankelijke markt.

De deeleconomie of meer specifiek autodelen (van eigendom naar bezit) en de introductie van elektrische en CNG-wagens loopt zeer traag in ons land in vergelijking met de doelstellingen van onze overheden en de EU. 

Het behoud van de tewerkstelling voor de komende 10 jaar (samen met de sociale partners), de aantrekkelijkheid als werkgever voor toekomstige werknemers samen met de verdieping van het mobiliteitsmanagement als onderdeel van een nieuw businessmodel voor de autohandel en -reparatie is de rode draad voor TRAXIO als belangenbehartiger en klankbord van de mobiliteitssectoren naar de overheden toe. TRAXIO vraagt met aandrang dat het beleid bij haar beslissingen (fiscaal, milieu en sociaal) voorafgaandelijk overleg pleegt met de sector en rekening houdt met de economische implicaties van haar beslissingen. 

De investeringen  kennen een stijging in alle deelsectoren van de mobiliteit behalve bij de tankstations (de grote stations hebben de voorbije jaren belangrijke investeringen achter de rug)  maar deze laatsten staan wel ook voor de belangrijke  onzekerheid van de snelheid en richting die de mobiliteitstransitie (brandstofkeuze) in ons land zal of beleidsmatig moet uitgaan. 

De ongelijke evolutie van de brandstofkeuze tussen diesel/benzine bij particulieren en bedrijven (het  verschil tussen inschrijvingen en bestaand wagenpark volgens brandstoftype blijft ook zeer groot), de zeer trage groei van de verkoop  van full-elektrische voertuigen (uitzondering zijn de e-fietsen) en CNG-wagens, de blijvende groei van de gemiddelde leeftijd van het wagenpark (dicht bij 9 jaar) vormen de grootste uitdagingen en moeilijkheid voor de autoretail en naverkoopdiensten die TRAXIO vertegenwoordigt. De autoverkoop, vooral dan de tweedehandsmarkt en de tankstations in ons land, zullen dringend, in principe de komende vijf à tien jaren, moeten sleutelen aan hun businessmodel. Ook de scherpe daling van de restwaarde van een dieselvoertuig zal gevolgen hebben voor particulieren, bedrijven en leasingactiviteiten.    

Tegenover deze zekerheid staan de onduidelijke toekomstige langetermijnbeleidsplannen (fiscale, klimaat- en milieugelinkte en modernisering arbeidsmarkt) van de verschillende overheden (federaal, gewestelijk, stedelijk en gemeentelijk niveau). Deze beleidsniveaus verwoorden binnen het ruime EU-klimaatbeleidskader streefdoelen in de tijd in verband met het verdwijnen van de verkoop van diesel en de quota van noodzakelijke inschrijvingen van elektrische voertuigen met streefdata 2025, 2030 en 2035. TRAXIO beseft dat de autoretailmarkt zich zal moeten aanpassen maar bedrijfsmatig zal dit enkel lukken als er juridische zekerheid (duidelijke keuzes) en gespreide overheidsondersteuning komt voor de vele duizenden kmo’s die de sector rijk is met als rode draad het behoud van de huidige tewerkstelling en aantrekkelijkheid van de toekomstige autoretail als werkgever via het beroeps-, technisch en hoger onderwijs. TRAXIO vraagt federaal een nieuw uitgebreid eengemaakt paritair comité dat de volledige duurzame multimodale mobiliteit kan herbergen en qua loopbaan- en bedrijfsplanning deze uitdagingen voor de huidige en toekomstige werknemers en werkgevers kan waarmaken. 

Naar aanleiding van dit sociaaleconomisch dossier wil TRAXIO een duidelijke oproep lanceren naar de overheden en bevoegde ministers om stapsgewijs met de mobiliteitssectoren te overleggen zodat de markt en de bedrijven zelf met zekerheid de juiste keuzes en investeringen kunnen doen naar aanleiding van hun interne transitie. Ook een gezamenlijke sensibilisering van particulier en bedrijf rond mobiliteitsmanagement en duurzame multimodaliteit hoort hierbij.  De retail (van auto tot fiets) is het aanspreek- en adviespunt bij uitstek om deze sensibilisering op gang te brengen. TRAXIO zal haar communicatiekanalen hiervoor maximaal inzetten.

Bijlage statistieken

Foto: Simone Solda