Persberichten Mobiliteit

CO2-fiscaliteit van NEDC- en WLTP-wagens

08/06/2018

Door nieuwe Europese regelgeving dienen vanaf 1 september 2018 alle nieuwe auto’s die ingeschreven worden, een strengere emissie-, verbruiks- en CO2-test te ondergaan. De nieuwe, meer dynamische WLTP-test (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), vervangt de bestaande NEDC-test (New European Driving Cycle). 

Ook de CO2-uitstootwaarden wijzigen hierdoor. Gemiddeld spreken we over een verhoging die voor WLTP-wagens al gauw kan oplopen tot 30 g/km. Voor bestaande NEDC-wagens blijft de CO2-waarde die bij inschrijving van het voertuig bekend was (op inschrijvingsbewijs of het gelijkvormigheidsattest), geldig.

Tot 31 december 2021 moeten de autoconstructeurs voor WLTP-wagens nog een theoretische NEDC-waarde berekenen uit hun WLTP-waarde. Deze theoretische waarde wordt ook wel de gecorreleerde of “NEDC 2.0” genoemd. Daardoor kan de consument een WLTP-model objectief vergelijken met een NEDC-model. Voor de meeste WLTP-wagens ligt deze NEDC 2.0 CO2 wat hoger dan de gemeten CO2-waarde van een vergelijkbaar NEDC-model: gemiddeld zowat 5 à 10 g/km. 

Een voertuig dat gehomologeerd is volgens de nieuwe WLTP-test, krijgt dus tot eind 2021 twee CO2 waarden mee: de NEDC 2.0-waarde en de WLTP-waarde. Een voertuig gehomologeerd volgens de oude NEDC-tetst, beschikt op haar beurt maar over 1 CO2-waarde (NEDC 1.0).

In België heeft de CO2-waarde invloed op volgende belastingen:

-  In Vlaanderen: de BIV-aankoopbelasting en de jaarlijkse verkeersbelasting;

-  In Wallonië: de Ecomalus (vanaf 146 g/km CO2);

-  Op federaal niveau:

  • het voordeel alle aard op bedrijfswagens met privégebruik van werknemers en zelfstandigen;
  • de fiscale aftrekbaarheid van autokosten voor zelfstandigen en bedrijven;
  • de solidariteitsbijdrage in de sociale zekerheid voor werkgevers.

FEBIAC, Renta en TRAXIO vroegen recent aan de federale en regionale overheden om voorlopig de “NEDC 2.0”-waarden te hanteren als basis voor de diverse belastingen voor WLTP-wagens. Het gebruik van de WLTP-waarde zou immers een forse belastingverhoging betekenen voor een recente WLTP-wagen ten opzichte van een gelijkaardig model dat nog onder NEDC getest werd.

We kregen nu formeel bevestiging dat de NEDC-waarden ook effectief gebruikt zullen worden tot minstens 31/12/2020 op federaal niveau (bedrijfswagens) en tot minstens 31/12/2019 op Vlaams niveau.     

Het komt bijgevolg aan de volgende federale en regionale regeringen toe om een definitieve WLTP-autofiscaliteit in te voeren.

Dit is geruststellend nieuws voor onze sectoren. Bedrijven en hun werknemers, ondernemers en particulieren die aan een nieuw voertuig toe zijn, hoeven niet langer hun beslissing uit te stellen.    

Voor meer inlichtingen:

Joost Kaesemans, FEBIAC             Frank Van Gool, RENTA          Pieter Van Bastelaere, TRAXIO

M: +32 476.260.795                    M: +32 475.205.254                M: +32 486.306.532

 

Veel gestelde vragen (FAQ):

Waarom werd deze nieuwe homologatietest ingevoerd?

Met de nieuwe WLTP-homologatietest wordt de uitstoot van met name fijnstof en stikstofoxyden strikter gemeten. Een WLTP-wagen moet niet alleen op papier, maar ook op de weg bewijzen dat hij aan de strengste Europese milieunomen voldoet. Dit gebeurt aan de hand van 2 tests: een gloednieuwe test op de weg, en nog steeds een labotest, maar die dynamischer is dan de oude, achterhaalde NEDC-labotest. De WLTP-testmethode zorgt ervoor dat het gemeten brandstofverbruik en de gerelateerde CO2-uitstoot een betere weerspiegeling is van wat de doorsnee automobilist uiteindelijk zal verbruiken in het dagelijks verkeer.

Dit heeft echter tot gevolg dat een volgens de oude NEDC getest automodel een veel lagere CO2-waarde heeft dan exact hetzelfde model die met de dynamische WLTP getest is.

Waarom wordt het rijdende NEDC-autopark niet onderworpen aan de nieuwe WLTP-test?

Om met WLTP-wagens objectief te kunnen vergeleken worden, zouden alle NEDC-wagens de nieuwe WLTP-test moeten ondergaan, maar het is onbegonnen werk om dit te doen voor het rijdende park van ruim 5 miljoen wagens in ons land. 

Waarom bestaande fiscale regels behouden voor nieuwe WLTP-wagens?

Om WLTP toch te kunnen vergelijken met NEDC, heeft Europa beslist om omgekeerd tewerk te gaan en een methode ontwikkeld om, in een overgangsperiode die loopt tot eind 2021, uit de gemeten WLTP CO2-waarde, toch een NEDC CO2-waarde te berekenen voor WLTP-wagens (gecorreleerde NEDC of NEDC 2.0), zodat ze op een objectieve manier kunnen vergeleken worden met de NEDC-gemeten CO2-waarde van de oudere wagens. Bovendien maakt dit bijgevolg ook een gelijke fiscale behandeling mogelijk tussen NEDC- en WLTP-wagens in een overgangsperiode (uiterlijk tot 2021).

Dat is wat beide ministers van Financiën beslist hebben. Zodoende brengen ze de nodige duidelijkheid op fiscaal vlak en rechtszekerheid voor wie een wagen heeft of er een wenst te bestellen de komende jaren.

Het komt toe aan de volgende federale en gewestregeringen om te beslissen wanneer en hoe de overgang georganiseerd zal worden van NEDC naar WLTP gebaseerde autofiscaliteit. Deze beslissing zou ten vroegste in 2020 genomen worden: in mei 2019 zijn er immers verkiezingen, waarna de vorming van de nieuwe regeringen de nodige tijd zal vragen. De nieuwe regeringen moeten vervolgens de overgangsregeling onderhandelen, beslissen en laten goedkeuren door de parlementen.

Welke autobelastingen zijn precies betrokken?

In België is de CO2-uitstoot van een voertuig op federaal niveau van belang voor de berekening van het aftrek-% van de autokosten in de vennootschapsbelasting (en vanaf 2020 ook in de personenbelasting en voor het aftrek-% van de brandstofkosten), alsook van het voordeel van alle aard van bedrijfswagens van werknemers met toegestaan privégebruik. Op gewestelijk niveau wordt de CO2-uitstoot gebruikt voor de berekening van de Vlaamse BIV-aankoopbelasting en jaarlijkse verkeersbelasting en van de Waalse Ecomalus bij de BIV (vanaf 146 g/km CO2).

In heel wat gevallen en domeinen verhoogt de autofiscaliteit naarmate de CO2-uitstoot van het automodel hoger is. De impact van de CO2-waarde op de autofiscaliteit hangt af van de hoogte van de CO2-waarde en het gewicht van het CO2-criterium in het fiscaal domein. In sommige EU-lidstaten is er geen impact omdat de autofiscaliteit geen rekening houdt met CO2-waarden, in andere landen kan de impact van de CO2-waarde kleiner of groter zijn dan in ons land.

Wat is de concrete financiële impact als een consument een WLTP-model inschrijft van een wagen waarvoor gelijkaardige modellen voorlopig ook nog in NEDC-versie bestaan?

Onderstaande berekeningen vertrekken van de hypothese dat de NEDC 2.0-waarde van de WLTP-versie van het model 5 à 10 g/km hoger ligt dan de NEDC 1.0-waarde van de oude NEDC-versie

  • In Wallonië: enkel bij nieuwe inschrijving van wagens (zowel nieuw als tweedehands) die meer dan 146 gr CO2/km uitstoten is er een verhoogde eenmalige Ecomalus van toepassing (gaande van 100 EUR tot 2.500 EUR). Voor de WLTP-versie van het model kan deze Ecomalus dus van toepassing worden of tot een hoger bedrag leiden dan een gelijkaardig voertuig in NEDC-versie. In ons voorbeeld (+5 à 10g/km CO2) blijft de impact dus nihil of blijft beperkt. Voor leasewagens geldt deze Ecomalus niet. We kregen van Wallonië nog geen volledige bevestiging of, en zoja tot wanneer, zij precies de NEDC (1.0 en 2.0)-waarden blijven hanteren voor de Ecomalus. Concrete berekening op http://www.wallonie.be/fr/taxe-de-mise-en-circulation
  • In Vlaanderen: Voor het WLTP-model zal er een hogere BIV en wegenbelasting van toepassing zijn dan voor zijn NEDC-versie. De stijging blijft beperkt voor de meerderheid van automodellen. Concrete berekening op https:// belastingen.vlaanderen.be   Vlaanderen zal alvast tot 31/12/2019 de NEDC (1.0 en 2.0)-waarden blijven gebruiken als basis. Daarna moet de nieuwe regering beslissen. Voor leasewagens geldt deze op CO2-gebaseerde belasting niet, zij vallen onder het systeem dat gelijkaardig is aan de Brusselse regeling.
  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: voorlopig geen impact, aangezien de berekening van BIV en jaarlijkse wegenbelasting (nog) geen CO2 component bevat. 
  • Op federaal niveau, voor bedrijfswagens: voor de WLTP-versie zal er een hoger voordeel van alle aard (werknemer), een hogere solidariteitsbijdrage RSZ (werkgever) en mogelijk een lagere aftrekbaarheid van toepassing zijn dan voor de NEDC-versie van een vergelijkbaar model.  De financiële impact blijft voor de meeste voertuigen evenwel beperkt. Een dieselwagen van bv. 30.000 EUR die een oude NEDC 1.0-waarde heeft van 100 gr CO2/km en die onder NEDC 2.0 stijgt naar 110 g/km, ziet het VAA stijgen met een kleine 20 EUR per maand. Netto bekent dat voor de meeste werknemers tussen de 8 à 10 EUR. Voor datzelfde voertuig zal de maandelijkse solidariteitsbijdrage voor de werkgever ook met ongeveer 10 EUR stijgen. De fiscale aftrekbaarheid voor de werkgever zou in dit voorbeeld dalen van 90% naar 80%. De concrete impact van dit laatste is afhankelijk van diverse parameters, maar in dit voorbeeld zal dat netto ongeveer 12 euro per maand kosten aan de gemiddelde vennootschap. 

Wat betekent dit voor auto-eigenaars, gebruikers en kopers?

Voor wie vandaag een bij de DIV ingeschreven wagen bezit of ter beschikking heeft van zijn werkgever, zal alle zonet beschreven CO2 gebaseerde autofiscaliteit berekend blijven op basis van de NEDC CO2-waarden, dit tot zeker eind 2020 op federaal niveau en tot eind 2019 op Vlaams niveau, zo valt op te maken uit de brieven van de ministers.

Wagens die tussen nu en eind 2020 gekocht en ingeschreven zullen worden, hetzij nieuw of tweedehands, op naam van een privépersoon of onderneming, zullen allen belast worden op basis van hun NEDC CO2-waarden. Zolang deze wagens nà eind 2020 niet van eigenaar veranderen, blijft fiscaal de NEDC CO2-waarde gelden.

Let wel: op 1 januari 2020 wijzigen de federale aftrekregels inzake de auto- en brandstofkosten in de vennootschaps- en personenbelasting. De kostaftrek evolueert van het huidige getrapte CO2-schalensysteem (max. 120% - min. 50%) en de vlakke 75%-aftrek (brandstofkosten), naar een formule die lineair evolueert in functie van de CO2-uitstoot van de wagen (max. 100% - min. 40%).

In 2020 zullen de nieuwe aftrekregels dus worden toegepast met NEDC CO2-waarden.

Voor wagens die nà eind 2020 van eigenaar veranderen of nieuw gekocht en ingeschreven zullen worden, komt het toe aan de volgende regeringen om te beslissen hoe de oude NEDC-wagens en de recente WLTP-wagens fiscaal zullen behandeld worden.    

Wat gebeurt er met nieuwe voertuigen die nog niet onder de nieuwe WLTP-procedure getest worden en die nog in voorraad zijn bij de verdelers na 1 september 2018?

De officiële vertegenwoordiger van elk automerk in ons land moet de tegen uiterlijk 31/8/2018 aan de DIV een lijst bezorgen met alle nieuwe NEDC-voertuigen die nog in voorraad zijn in België. Dit aantal mag per merk niet hoger zijn dan 10% van de nieuwe verkopen tijdens de 12 maanden voorafgaand aan 1/9/ 2018, t.t.z. van 1/9/2017 tot 31/8/2018.

De auto’s die in deze lijst staan, kunnen nog gedurende een jaar nieuw ingeschreven worden. Vanaf 1/9/2019 is er geen uitzondering meer en moet elk nieuw voertuig dat ingeschreven wordt, getest zijn onder WLTP (geldt niet voor tweedehandsinschrijvingen). 

 

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.