Actualiteit Tweewielers Burgerlijke bouwkunde en lift-trucks Land- en tuinbouwmaterieel Mobiliteit

Corona: update verstrenging maatregelen 2020 03 18

17/03/2020

Vanaf 12u00 vandaag (18 maart 2020), moeten alle inrichtingen die publiek ontvangen en niet essentieel zijn voor het leven van het land, sluiten tot en met 5 april 2020. De algemene regel is dat handelszaken en winkels verplicht moeten sluiten, behalve in essentiële sectoren zoals voeding, banken en apotheken.

Hieronder een kort overzicht van de meeste dringende vragen en antwoorden. 

Vanaf 12u00 vandaag (18 maart 2020), moeten alle inrichtingen die publiek ontvangen en niet essentieel zijn voor het leven van het land, sluiten tot en met 5 april 2020. De algemene regel is dat handelszaken en winkels verplicht moeten sluiten, behalve in essentiële sectoren zoals voeding, banken en apotheken.  

Wat zijn de gevolgen voor de diverse handelszaken? 

Deze maatregel betekent niet dat onze economische activiteit verplicht moet stoppen: onze bedrijven mogen verder werken, weliswaar achter gesloten deuren (dus geen klanten ontvangen – ook niet op afspraak), en op voorwaarde dat er anderhalve meter afstand behouden blijft.  

Er zijn ook uitzonderingen op de bovenvermelde algemene regel dat alle handelszaken die publiek ontvangen verplicht moeten sluiten, zijnde: handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking. 

Onder deze laatste bepaling vallen voor TRAXIO betekent de volgende categorieën: 

-       de handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de voedselketen, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en visserij;

-       de dringende pech- en herstellingsdiensten voor voertuigen (PC 112 - paritair comité voor het garagebedrijf: activiteiten worden dus beperkt tot dringende takeldiensten en hersteldiensten);

-        de tankstations en de leveranciers van brandstoffen. 

De bedienden (APCB 200) van ondernemingen die behoren tot het PC 112 kunnen voor de bovenstaande activiteiten aan het werk blijven. Hetzelfde is geldig voor de bedienden zelfstandige kleinhandel (PC 201) en die enkel voeding verkopen in de shop van een tankstation.   

Opgelet: provinciale gouverneurs en lokale burgemeesters kunnen steeds verder gaan in het opleggen van regels.  

De nodige maatregelen moeten getroffen worden om de regels van social distancing te respecteren, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Wat gebeurt er met de handelszaken die volledig moeten sluiten? 

Arbeiders en bedienden kunnen tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht. 

Werkgevers hoeven geen verantwoording af te leggen om de overmacht te rechtvaardigen. De RVA heeft een vereenvoudigde procedure voorzien voor gevallen van overmacht. 

Werknemers ontvangen een bedrag dat gelijk is aan 65% van hun gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op 2.754,76 euro per maand). Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot  70%  van het gemiddeld geplafonneerd loon. Op deze uitkering wordt een bedrijfsvoorheffing van 26,75% ingehouden. 

Bovendien zijn werknemers die om redenen van overmacht tijdelijk werkloos worden gesteld, vrijgesteld van de aanlooptijd. Ze hebben kortom onmiddellijk recht op een uitkering zonder dat ze een bepaald aantal dagen betaald of gelijkgesteld werk moeten bewijzen.

De tijdelijke werkloosheid als gevolg van de overmacht in kwestie (lockdown) wordt voorlopig aanvaard tot en met 3 april 2020. Er moet enkel een elektronische aangifte van tijdelijke werkloosheid worden gedaan bij het werkloosheidsbureau van de RVA, waarbij in de opmerkingen wordt aangegeven dat de werkloosheid het gevolg is van de volledige of gedeeltelijke verplichting tot sluiting of annulering. In dit geval hoeft er geen aanvullend dossier bij de RVA te worden ingediend om overmacht aan te tonen, gezien het een maatregel is die door de autoriteiten wordt opgelegd. 

Hoe de werknemers tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht ? 

Eerste stap: aangifte en bewijs van tijdelijke werkloosheid

Het aangifte moet zo snel mogelijk worden gedaan, dat wil zeggen de eerste dag van tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht (maar we verwachten een relatieve tolerantie van RVA). De aangifte moet elektronisch worden ingediend bij het plaatselijke werkloosheidsbureau met: 

-      de datum waarop de werknemer niet meer kan werken;

-      de aard van de overmacht: CORONAVIRUS;

-      het bewijs dat de werkloosheid verband houdt met het coronavirus;

-      de verwachte duur van de werkloosheid;

-      de identiteit van de desbetreffende werknemer.

Binnen de drie kalenderdagen krijgt de werkgever een antwoord. 

Tweede stap: afgifte van het controleformulier "C3.2-Werknemer"

De werkgever moet dit formulier (beschikbaar op de site van de RVA) bezorgen op de eerste dag van effectieve werkloosheid! Dit formulier moet aan de werknemers worden bezorgd  voor elke maand dat zij tijdelijk werkloos worden gesteld. 

Derde stap: afgifte van een formulier aanvraag om uitkering  "C3.2-Werkgever"

De werkgever moet dit formulier op de eerste dag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht  invullen en bezorgen aan de werknemers (ook beschikbaar op de site van de RVA). Dit laat de werknemers toe om de aanvraag om uitkering rechtstreeks bij de RVA in te dienen.

Vierde stap: afgifte van een betalingsformulier op het einde van elke maand "C3.2- Werkgever"

Op het einde van elke maand moet de werkgever via een C3.2-Werkgeversformulier aan de werknemer het bewijs van de uren tijdelijke werkloosheid bezorgen. 

Let op: tijdelijke werkloosheid door overmacht kan alleen worden vergoed als het een volledige dag betreft!

Klik hier voor het Infobulletin 03-2020

Versoepeling tijdelijke werkloosheid als gevolg van Corona 

Wat gebeurt er met de werkgevers die hun werknemers al om economische redenen tijdelijk werkloos hebben gesteld? 

De werkgevers die al een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen hebben ingediend (vanwege het coronavirus) en die nu getroffen worden door de verplichte sluiting van hun zaak, kunnen alsnog een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen.

Wat als klanten (bijna) niet meer komen opdagen en/of er geen bevoorrading meer mogelijk is? 

Ondernemingen die niet (volledig) moeten sluiten en te maken krijgen met een daling van omzet, productie, bestellingen, cliënteel, kunnen voor hun arbeiders een beroep doen op tijdelijke werkloosheid  op grond van economische oorzaken.  De aangifte gebeurt elektronisch en (in principe) ten minste zeven kalenderdagen vóór de eerste voorziene werkloze dag (afwijkingen zijn mogelijk in het kader van Corona), bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel (via de portaalsite van de sociale zekerheid). Voordien is het dus niet mogelijk om arbeiders tijdelijk werkloos te stellen. Voor bedienden moet de werkgever eerst bewijzen dat hij aan twee cumulatieve voorwaarden voldoet, met name de aanwezigheid van een sectorale cao, ondernemingscao of een goedgekeurd ondernemingsplan én een daling van minimum 10 % van de omzet, de productie of de bestellingen of een graad van tijdelijke werkloosheid van minstens 10% vooraleer hij zoals voor zijn arbeiders aangifte kan doen.

Hoe zit het met de werknemer die tijdelijke werkloosheid weigert? 

De beslissing om werknemers (wegens overmacht) tijdelijk werkloos te maken, wordt door de werkgever genomen zonder dat de werknemer daarvoor toestemming moet geven. 

Hoe zit het met de werknemer die hoest, kortademig en koortsig is maar geen dokter heeft geraadpleegd? 

Hij moet sterk worden aangeraden om zijn arts te raadplegen (zelfs telefonisch). Als hij daar niet op ingaat moet de werkgever de preventieadviseur-arbeidsarts verwittigen die dan onafhankelijk beoordeelt of deze werknemer aan een gezondheidsbeoordeling moet worden onderworpen en of maatregelen kunnen worden genomen met het oog op de aanpassing van de arbeidsomstandigheden. Het is dan ook mogelijk om de werknemer te vragen om te telewerken. 

Hoe zit het met de werknemer die zijn kind moet opvangen omdat de scholen gesloten zijn? 

Het gebruik van tijdelijke werkloosheid is in dit geval geen optie. De werknemer moet verlof (zonder wedde) opnemen of om dwingende redenen afwezig zijn. Ter herinnering: werknemers kunnen om dwingende redenen 10 dagen/jaar verlof opnemen. Ze worden dan niet vergoed (tenzij uitdrukkelijk overeengekomen tussen de partijen). De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 45 die het verlof om dwingende redenen regelt, vermeldt de sluiting van de scholen niet als dwingende reden. Maar de werkgever kan dit verlof aan zijn medewerkers toekennen op basis van een individuele overeenkomst.

Welke steunmaatregelen zijn er voorzien voor zelfstandigen? 

De overheid heeft een reeks steunmaatregelen voor zelfstandigen ingevoerd, namelijk: 

Uitstel van betaling van de sociale bijdragen voor zelfstandigen

De aanvraag moet voor 15 juni 2020 bij uw sociaal verzekeringsfonds worden ingediend met bewijsstukken voor de moeilijkheden die het coronavirus veroorzaakt.

Het uitstel van betaling geldt voor de sociale bijdragen (en de regularisaties) voor het 1e en 2e kwartaal van 2020 (voor alle zelfstandigen). Dit uitstel is toegestaan zonder dat er verhogingen (3 % en 7 %) worden toegepast. De bijdrage voor het eerste kwartaal van 2020 moet voor 31 maart 2021 worden betaald en de bijdrage voor het tweede kwartaal van 2020 moet voor 30 juni 2021 worden betaald. 

Vermindering van de sociale bijdragen

Het is mogelijk een vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 aan te vragen als de beroepsinkomsten van de zelfstandige onder een van de wettelijke drempels liggen. 

Vrijstelling van betaling van de sociale bijdragen voor zelfstandigen

De aanvraag moet worden ingediend via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be) of via uw sociale verzekeraar (per aangetekende brief) binnen een jaar, te rekenen vanaf de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarop de door de aanvraag bedoelde bijdrage betrekking heeft. Het is waarschijnlijk dat een versoepeling van de toekenningsvoorwaarden in het kader van de coronaviruscrisis zal worden toegepast. Een dergelijke versoepeling wordt momenteel bestudeerd. 

Het verkrijgen van een vervangingsinkomen ten gunste van zelfstandigen (overbruggingsrecht)

Dit is een vergoeding van 1.266,37 euro/maand (of 1.582,46 euro/maand als het gaat om een zelfstandige met gezinslast) die wordt betaald aan de zelfstandige die vanwege Covid-19 zijn activiteit heeft moeten onderbreken. 

De Kamer van Volksvertegenwoordigers zal zich donderdag 19 maart 2020 met spoed  uitspreken over de wenselijkheid om dit verbruggingsrecht open te stellen voor zelfstandigen die gedurende zeven aaneengesloten kalenderdagen hun werkzaamheden hebben moeten onderbreken. 

Het is belangrijk een verklaring op eer te voegen bij het in te vullen formulier. 

Welke fiscale maatregelen neemt de FOD Financiën om bedrijven te ondersteunen?

Bijkomende betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling kunnen voor de betaling van schulden inzake de bedrijfsvoorheffing, btw en personen- of vennootschapsbelasting worden gevraagd. Er zijn ook extra termijnen voorzien voor het indienen van aangiften en de betaling van deze belastingen. (N’hésitez pas à corriger mon texte NL…)

Klik hier voor het Infobulletin 03-2020

Steunmaatregelen van de FOD Financïen

Parafiscale steunmaatregelen

Hinderpremie

Waarborgregeling

https://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

Klik hier voor de maatregelen van de Brusselse regering 

Klik hier voor de maatregelen van de Waalse regering 

Waar kan ik nog meer informatie vinden? 

Persbericht eerste minister van 12 maart 2020

Brief minister van Werk van 11 maart 2020

Steunmaatregelen voor de bedrijven en zelfstandigen ingevolg COVID-19

Fiscale steunmaatregelen

Parafiscale steunmaatregelen

Informatie voor ondernemingen, o.a. de toegelaten activiteiten 

Website RVA 

FAQ tijdelijke werkloosheid CORONA 

Informatie van de FOD Werk Arbeid en Sociaal Overleg over tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

Preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen 

https://www.vbo.be/actiedomeinen/veiligheid--welzijn-op-het-werk/veiligheid--welzijn-op-het-werk/impact-coronavirus-op-ondernemingen/

 

Contactpersonen

Pieter Van Bastelaere TRAXIO – [email protected]

Joost Kaesemans Febiac - [email protected]

Frank Van Gool Renta – [email protected]

 

Foto: Iximus-Pixabay

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.