Actualiteit Tweewielers Burgerlijke bouwkunde en lift-trucks Land- en tuinbouwmaterieel Mobiliteit

Coronarichtlijnen voor bedrijven met leerlingen of stagiairs

31/03/2020

Gezien de uitzonderlijke situatie en de meest recente beslissingen over het coronavirus (Covid-19) van de Belgische instanties die ervoor bevoegd zijn, hebben de opleidingsverstrekkers een reeks maatregelen getroffen om de veiligheid van hun studenten, adviseurs en professionele opleiders te garanderen. 

Naar aanleiding van de besluiten die de Nationale Veiligheidsraad op 12, 17 en 27 maart 2020 heeft genomen ter bestrijding van de coronaviruspandemie, hebben de voogdijministers belast met alternerend leren, besloten alle overeenkomsten van alternerende opleiding op te schorten. Meteen werden ook alle stages in bedrijven opgeschort.

De leerlingen en stagiairs kunnen het stelsel van de tijdelijke werkloosheid als gevolg van Covid-19 benutten.

Als werkgever stelt u zich ongetwijfeld een hele reeks praktische vragen. Om u te ondersteunen, geven we hier alvast verschillende antwoorden (die nog kunnen evolueren naargelang van de nieuwe instructies die we van de overheid ontvangen).

Deze FAQ wordt voortdurend bijgewerkt op basis van de vragen die in het werkveld worden gesteld.

1. Kunnen leerlingen en stagiairs tijdelijk werkloos worden gesteld? Hebben ze recht op de tijdelijke werkloosheidsuitkering?

3 situaties zijn mogelijk, namelijk:

- Tijdelijke werkloosheid om economische redenen

Er wordt een aanvraag ingediend door het bedrijf en als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, wordt het contract geschorst en ontvangt de leerling een werkloosheidsuitkering.

Bij schorsing van een betaalde stage ontvangt de stagiair een werkloosheidsuitkering vanaf de 8e dag van de schorsing (de eerste 7 dagen van de schorsing zijn ten laste van de onderneming).

Merk op dat voor bedrijven die niet de nodige stappen hebben ondernomen en contracten of overeenkomsten hebben geschorst zonder behoud van de vergoeding (voorafgaande instructies), het verzoek om werkloosheid wegens overmacht nog steeds kan worden ingediend met terugwerkende kracht tot de eerste dag van de schorsing (maximaal tot 13/03).

- Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – coronavirus

Er wordt een aanvraag ingediend door het bedrijf en als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, wordt het contract geschorst en ontvangt de leerling een werkloosheidsuitkering.

Bij schorsing van een betaalde stage ontvangt de stagiair een werkloosheidsuitkering vanaf de 8e dag van de schorsing (de eerste 7 dagen van de schorsing zijn ten laste van de onderneming).

Als u nog nooit tijdelijke werkloosheid hebt aangevraagd, zult u zich allicht eerder beroepen op overmacht.

- Schorsing van de overeenkomst van alternerende opleiding of de stageovereenkomst door de opleidingsverstrekker

Als er geen aanvraag is ingediend door het bedrijf voor een van de twee bovengenoemde gevallen (en de overeenkomst van alternerende opleiding nog steeds wordt uitgevoerd) of als,om redenen die we op dit moment niet kunnen achterhalen, werkloosheid wegens overmacht geweigerd werd, wordt de overeenkomst door de opleidingsverstrekker opgeschort (dit is een hypothese die niet door de regels wordt voorzien) - in dat geval wordt er aan de leerling met een overeenkomst van alternerende opleiding geen uitkering betaald.

Ondanks deze schorsing van het contract kan het bedrijf, als het dat wenst, de maandelijkse uitkering handhaven. Daartoe neemt het bedrijf contact op met zijn sociaal secretariaat en plaatst het de leerling in schorsing met behoud van loon.

             Wat met een betaalde stage?

Als er geen aanvraag is ingediend door het bedrijf om een van de twee bovengenoemde redenen (en de stageovereenkomst dus nog steeds wordt uitgevoerd), is het bedrijf verplicht de opleidingsverstrekker zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te brengen. In dat geval wordt de opleidingsovereenkomst geschorst door de algemeen directeur van het opleidingscentrum. De stagiair heeft recht op zijn stagevergoeding die door de onderneming verschuldigd is, gedurende de eerste 7 dagen van de schorsing.

2. Wat gebeurt er als de opleidingsverstrekker de overeenkomst van alternerende opleiding schorst voordat de werkgever tijdelijke werkloosheid wegens overmacht heeft ingeroepen bij de RVA?

Als gevolg van de nieuwe maatregelen ter versoepeling van de tijdelijke werkloosheid kunnen ondernemingen die hun contracten niet hebben geschorst - en die door de opleidingsverstrekker zijn geschorst zonder behoud van de bezoldiging - nog steeds een aanvraag indienen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, met terugwerkende kracht tot de eerste dag van de schorsing van het contract.

3. Hoe kan de leerling/stagiair tijdelijke werkloosheid aanvragen?

De verplichting de controlekaarten (C3.2A en C3.2A-S) voor de maanden maart, april, mei en juni af te leveren voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid, verdwijnt volledig (dus ook voor de gebruikelijke economische werkloosheid die geen verband houdt met het coronavirus);

De leerling moet zich zo snel mogelijk inschrijven bij een van de 4 uitkeringsinstanties voor werkloosheidsuitkeringen (een openbare instelling - HVW – of bij een van de  3 uitkeringsinstanties die verbonden zijn aan een vakbond, nl. het ACV, het ABVV of het ACLVB) en een uitkeringsaanvraag invullen bij zijn uitkeringsinstantie. Instructies zijn beschikbaar op de website van de RVA: https://www.rva.be/nl/nieuws/hoe-vraagt-u-als-werknemer-uitkeringen-als-tijdelijk-werkloze-aan.   

Formulier C3.2. werknemer wordt vervangen door een specifieke (vereenvoudigde) C3.2. De leerling kan het downloaden van de RVA-website. Deze link geeft ook instructies voor leerlingen/stagiairs die nooit tijdelijke werkloosheidsuitkeringen hebben aangevraagd.  

4. Hoe kan de werkgever tijdelijke werkloosheid aanvragen? Is het nodig op de eerste dag van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht een kennisgeving te sturen?

Neen. De aanvraagprocedure is geautomatiseerd en vereenvoudigd om de snelheid te waarborgen. Er hoeft maar een aanvraag te worden ingediend met de persoonsgegevens en als enige reden 'corona'. Het is niet langer nodig een controleformulier af te leveren aan uw werknemers.

De aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt (in principe voorlopig tot en met 19 april) aan het einde van elke maand ingediend via de elektronische ASR (aangifte sociale risico's) Scenario 5 via het sociale zekerheidsportaal, met vermelding van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid waarin de leerling/stagiair is geplaatst. Dit geldt voor de maanden maart, april, mei en juni. 

De werkgever vermeldt in ASR-scenario 5 vervolgens de code 'aard van de dag' 5.4 met als reden 'coronavirus'. We nodigen u uit contact op te nemen met uw sociaal secretariaat, dat daartoe instructies heeft ontvangen via de USS (Unie van Sociale Secretariaten) die de erkende sociale secretariaten (ESS) omvat.

Voor meer informatie over deze procedure, klik hier. 

5. Wordt er door de opleidingscentra een attest of soortgelijk document aan de bedrijven verstrekt? 

In het geval van tijdelijke werkloosheid om economische redenen of wegens overmacht door het coronavirus, vereist de schorsing geen specifieke handeling van de opleidingsverstrekkers. Gezien de nodige stappen al door het bedrijf worden ondernomen bij de RVA moet het bedrijf enkel nog de trajectbegeleider op de hoogte brengen.

6. De leerling/stagiair is nog minderjarig. Heeft hij recht op tijdelijke werkloosheid?

Ja. Alle leerlingen, zowel minderjarigen als volwassenen, hebben toegang tot tijdelijke werkloosheid

7. Welke vergoeding is mogelijk voor deze leerlingen/stagiairs?

Gezien het bedrag van de opleidingsvergoeding geen loon is, hoeft de werkgever geen aanvulling op de werkloosheidsuitkering te betalen. 

Leerlingen die nog leerplichtig zijn (jonger dan 18 jaar) krijgen overbruggingsvergoedingen. Dit zijn forfaitaire vergoedingen die afhankelijk zijn van de gezinssituatie:

  • werknemer met gezinslast: 50,29 euro/dag- 1.307,54 euro/maand
  • alleenstaande werknemer: 14,04 euro/dag- 365,04 euro/maand
  • samenwonend*: 11,67 euro/dag- 303,42 euro/maand
  • bevoorrechte samenwonende**: 12,83 euro/dag- 333,58 euro/maand

Alle vermelde uitkeringen zijn brutobedragen en gelden voor de leerling vanaf 1 maart 2020. Deze bedragen vormen geen belemmering voor het recht op gezinstoelagen als het bruto-inkomen niet hoger is dan 551,89 euro per maand.

*een leerling die samenwoont met een of meerdere personen met een beroepsinkomen (zijn ouders) en die geen gezinslast kan aantonen;

**een leerling die samenwoont met een andere persoon die een vervangingsinkomen geniet.

8. Kan de leerling/stagiair zijn stage in het bedrijf voortzetten?

Neen. De leerling hoort niet meer naar het bedrijf te gaan. Alle stages worden zonder uitzondering geschorst tot het einde van de afzonderingsperiode en er is geen mogelijkheid tot afwijking (vanaf de datum van deze mededeling).

De stageovereenkomsten worden eveneens geschorst. Er is maar een geval van afwijking mogelijk, namelijk telewerk onder specifieke voorwaarden. 

De ministers bevoegd voor de Franstalige en Nederlandstalige alternerende opleidingen en de sector vonden het niet wenselijk of gepast dat jongeren zelfs voor deze beperkte activiteiten tijdens deze periode actief zouden blijven. Bovendien is de sector van mening dat de leermogelijkheden in deze periode van verminderde activiteit voor het opleidingsprogramma niet significant zijn. Tot slot lijkt het moeilijk een jongere vaardigheden aan te leren met inachtneming van de social distancing norm van 1,5 m afstand met de mentor. 

De Duitstalige gemeenschap heeft haar standpunt opnieuw geëvalueerd en in dezelfde zin beslist. Het komt dus aan de opleidingsbedrijven toe om:

- hetzij de leerling in telewerk te plaatsen. Indien de leerling thuis werkt onder de richtlijnen van een mentor/opleider, wordt er aangenomen dat hij de passende technische voorzieningen daartoe ontvangt van zijn bedrijf. Hij behoudt in voorkomend geval zijn recht op leervergoedingen;

- hetzij voor de leerling een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indient bij de RVA.

9. De stageovereenkomst van de stagiair eindigt op 31/03 en de stagiair kan zijn eindwerk niet presenteren of zijn examen niet afleggen. Is een verlenging mogelijk?

De overeenkomsten en contracten zullen worden verlengd zodat de stages dezelfde duur kunnen hebben als oorspronkelijk gepland (ten minste tot 30/06).

10. Wat mag ik verwachten als bedrijf dat een erkenning heeft aangevraagd?

De bezoeken van trajectbegeleiders worden opgeschort. De administratieve controles worden echter uitgevoerd en er kan een voorlopige erkenning worden verleend totdat de inspectie kan worden uitgevoerd.

11. Kunt u een studentencontract (of een ander contract) aanbieden aan uw leerling/stagiair?

Neen. Sommige bedrijven zouden in de verleiding kunnen komen tijdens de verplichte opschorting van het contract of de overeenkomst de jongere in dienst te nemen op basis van een studentencontract of een ander statuut (interim, CBD). We herinneren u er evenwel aan dat de beslissing om het alternerend leren op te schorten een overheidsbeslissing is om de verspreiding van Covid-19 zoveel mogelijk te beperken. Het tewerkstellen van de jongere onder een andere statuut druist in tegen het doel van deze beslissing.

Ten tweede, wat het beroep van de jongere met een studentencontract betreft, bepaalt het Vademecum voor alternerende opleidingen dat de leerlingen 'studenten'-prestaties leveren voor een andere werkgever dan die waarbij zij hun praktijkopleiding in een bedrijf volgen. Dit voorbehoud geldt niet tijdens de zomermaanden (juli en/of augustus). Bijgevolg is een studentencontract ter vervanging van de overeenkomst van alternerende opleiding in het bedrijf waar de jongere zijn opleiding volgt, niet mogelijk buiten de maanden juli en augustus. 

 

Foto: Thierry Dricot

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.