Actualiteit Tweewielers Burgerlijke bouwkunde en lift-trucks Land- en tuinbouwmaterieel Mobiliteit

Covid-19 - laatste update - sociaalrechtelijke maatregelen

16/04/2020

Verlenging van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tot en met 31 mei

De minister van Werk heeft besloten om de procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te verlengen tot en met 31 mei 2020 (in de plaats van 19 april).

De documenten die nodig zijn voor het indienen van de aanvragen bij de RVA zullen daarom worden gewijzigd en binnenkort beschikbaar zijn op de website van de RVA: https://www.rva.be/nl.

Nieuwe sociale maatregelen van de uitgebreide Kern 

De Kern (beperkte ministerraad: Belgische eerste minister en de vice-eerste ministers) kwam zaterdag 11 april verruimd samen (dus met de tien partijvoorzitters). Het keurde een reeks nieuwe maatregelen goed in de strijd tegen Covid-19 en nam verschillende eenvoudige besluiten en volmachtbesluiten voor de kritieke sectoren: 

-        De vrijstelling van belasting voor vrijwillige overuren (220 uur) in de zogenaamde kritieke sectoren (o.a. garages en metaalhandel) worden verlengd tot 30 juni 2020. 

De werkgevers in de kritieke sectoren kunnen in totaal maximum 220 vrijwillige overuen laten presteren in de afgebakende periode.  Deze vrijwillige overuren zouden, volgens het persbericht van de eerste minister, worden vrijgesteld van belastingen. Hierop dient ook geen overloon te worden betaald (50 of 100 %), ze dienen ook niet te worden ingehaald en worden niet meegeteld voor de berekening van de gemiddelde arbeidsduur noch voor de naleving van de interne grens. Er gelden, behalve de gebruikelijke overeenkomst die om de zes maanden hernieuwd moet worden, geen bijkomende formaliteiten. Klik hier voor meer informatie.  

-        De mogelijkheid van korte opeenvolgende contracten van bepaalde duur voor een periode van drie maanden;

-        De versoepeling inzake flexibele werktijden, detachering van werknemers en tijdelijk werk gedurende drie maanden: dit is bedoeld om de terbeschikkingstelling van vaste werknemers van andere bedrijven aan werkgevers in kritieke sectoren te vergemakkelijken. Uiteraard blijven de mechanismen ter bescherming van werknemers tegen sociale dumping gelden (bv. gelijk loon voor gelijk werk, ....);

-        De neutralisatie van de werkuren van studenten in de periode van 1 april tot 30 juni 2020 voor het quotum van 475 uur (ter herinnering, een student kan 475 uur werken met een solidariteitsbijdrage van 8,13 % waarvan 2,71 % voor rekening van de student en 5,42 % voor rekening van de werkgever, terwijl buiten de 475 gewerkte uren een normale sociale bijdrage verschuldigd is): dit geldt voor het tweede trimester van 2020 en laat toe om het personeelsbestand in de kritieke sectoren te versterken;

-        De mogelijkheid voor tijdelijk werklozen om op een flexibele manier en zonder inkomensverlies in de tuinbouw- en bosbouwsector te werken. Zo krijgt de werknemer voor een volledige werkdag bv. het normale loon voor de uitgeoefende functie en een bedrag dat gelijk is aan 75 % van de tijdelijke werkloosheidsuitkering;

-        Toegang van asielzoekers tot de arbeidsmarkt op voorwaarde dat zij hun aanvraag hebben ingediend bij het CGVS. Zij zullen de mogelijkheid hebben om te werken voor de duur van de procedure, met inbegrip van de duur van een eventueel beroep tegen de beslissing die is ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Het doel is het gebrek aan arbeidskrachten, met name seizoensarbeiders, te compenseren ;

-        Het bevriezen van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen tijdens de crisisperiode;

-        De bevestiging van een overbruggingsrecht voor zelfstandigen in bijberoep "klassiek" wanneer het gaat om zelfstandigen die maximaal bijdragen; "aangepast" voor bepaalde zelfstandigen in bijberoep (met een inkomen tussen 6996,89 en 13993,78) en actieve gepensioneerden (inkomen > 6996,89) die verplicht zijn hun activiteiten te onderbreken door Covid-19;

-        Het instellen van een tijdelijk moratorium op faillissementen van bedrijven. Tijdens deze moeilijke periode zal elke onderneming als schuldenaar, die in moeilijkheden verkeert als gevolg van covid-19, worden beschermd tegen bewarend en uitvoerend beslag, faillietverklaring en gerechtelijke ontbinding. Bovendien zullen de betalingstermijnen die opgenomen zijn in een reorganisatieplan, verlengd worden. En overeenkomsten gesloten vóór de inwerkingtreding van het KB kunnen niet eenzijdig of gerechtelijk ontbonden worden.

Opgelet!

Er is nog enige onduidelijkheid over de bovenstaande maatregelen. Deze tekst geldt dan ook onder voorbehoud van de te verwachten wetgeving. 

Klik hier voor meer informatie.

Vlaamse compensatiepremie 

Ondernemingen met een actieve exploitatiezetel in Vlaanderen met een groot omzetverlies kunnen in aanmerking komen voor een compensatiepremie tot 3.000 euro.  Het omzetverlies van de onderneming moet minstens 60 % bedragen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referteperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.  De Vlaamse regering geeft deze premie enkel aan ondernemingen wiens activiteit overeenkomt met een bepaalde NACE-code (o.a. het algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (≤ 3,5 ton) en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton), koetswerkherstelling, bandenservicebedrijven, …).  De compensatiepremie is niet cumuleerbaar met de hinderpremie. 

Klik hier voor meer informatie.  

Klik hier om de wetgeving te raadplegen. 

Klik hier om de lijst met NACE-codes te raadplegen. 

Graag een algemeen nationaal overzicht? Klik hier.

Een nieuw medisch attest voor werknemers die in quarantaine moeten maar niet ziek zijn 

Het betreft een medisch attest van de huisarts voor werknemers die uit voorzorg thuis moeten blijven. Het is dan aan de werkgever om te controleren of thuiswerken mogelijk is. En als dit niet mogelijk is, heeft de werknemer op basis van dit attest recht op tijdelijke werkloosheid. 

Voorlopig gaat het enkel een princiepsakkoord binnen de Groep van 10.

 

 

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.