Actualiteit Automaterialen en gereedschappen Mobiliteit

De aanvraagperiode voor een nieuw dossier verloopt op 8 NOVEMBER 2019

13/05/2019

« Laatste kans : Had u nog geen ontvankelijke aanvraag bij BOFAS, dan is dit uw laatste kans. Het fonds wordt nog één keer opengesteld voor nieuwe aanvragen. Maar u zult snel moeten zijn. Op 8 november 2019 loopt de termijn onherroepelijk af. Hoe komt u te weten of en voor welk type tussenkomst u in aanmerking komt? Doe de test (op de nieuwe site BOFAS) en beantwoord enkele eenvoudige vragen. Als blijkt dat u wel degelijk op het fonds een beroep kunt doen, dan merkt u meteen wat u moet doen om een aanvraag in te dienen. »[1]


[1]https://bofas.be

Meer info hier of contacteer onze Milieucel (02/778.62.56).

Een nieuwe bijkomende periode van 6 maanden, te rekenen vanaf 8 mei 2019, datum van de publicatie van het nieuwe akkoord in het Belgisch Staatsblad, is voorzien voor het indienen van de aanvraag tot tussenkomst van BOFAS per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging.

Deze datum wordt voorgeschreven op straffe van verval. Elke aanvraag die ingediend wordt buiten deze termijn van 6 maanden zal onontvankelijk verklaard worden. 

Tevens is opgenomen dat geen tussenkomst mogelijk is indien de verontreinigd bodem reeds het voorwerp uitmaakt of heeft uitgemaakt van een ontvankelijke en volledig aanvraag. Dit om meerdere tussenkomsten voor de bodemsanering van eenzelfde tankstation te voorkomen. 

Talrijke documenten moeten toegevoegd worden bij deze aanvraag waaronder (zie art. 9 & 12 van het voormelde akkoord 2018):

- een oriënterend bodemonderzoek dat als voldoende of conform beoordeeld wordt al naargelang de vraag tot tussenkomst van het fonds in geval van ofwel sluiting, ofwel verderzetting of vernieuwing van de uitbating van een tankstation;

- en zelfs een conform verklaard bodemsaneringsproject en een bodemsaneringsplan goedgekeurd voor een aanvraag tot tussenkomst van het fonds in geval van sanering als overgangsmaatregel. 

Om te zorgen voor een gelijke behandeling, zijn de voorwaarden tot tussenkomst van BOFAS dezelfde als die toegepast op de voorgaande indieningsperiodes. 

Ter herinnering, de effectieve tussenkomst van BOFAS is beperkt tot de bodemsanering voor de uitbating van een tankstation die ten laatste is gestart zes maanden na de datum van inwerkingtreding van het 2002 Samenwerkingsakkoord zoals gewijzigd in 2007, zijnde voor 20 maart 2008. 

Voor een aanmelding in het kader van sluiting van het tankstation, dient de activiteit van het tankstation uiterlijk op 26 maart 2006 beëindigd te zijn.

Brochure

Affiche

Meer info op de nieuwe site van BOFAS: http://bofas.be en/of contacteer onze MilieuCel (02/778.62.56). 

Dit nieuwe akkoord vervangt dus dat van 2002 en ziet bovendien zijn toepassingsgebied bovenop de uitvoering en de financiering van de bodemsanering van de tankstations uitgebreid worden naar die van de verontreiniging door gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden. Het nieuwe fonds voor bodemsanering van gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden moet nog erkend worden en zal beheerd worden door PREMAZ vzw. 

* De voorafgaande instemmingen van elke overheid waren nodig om het samenwerkingsakkoord effectief toe te passen: 

- Wet van 28 april 2019 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 juli 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden, BS, 8 mei 2019.

- Decreet van 28 februari 2019 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 juli 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden, BS, 5 april 2019 (Waalse instemming). 

- Decreet van 1 maart 2019 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 juli 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden en tot wijziging van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, BS, 28 maart 2019 (Vlaamse instemming). 

- Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 juli 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden, BS, 3 mei 2019 (Brusselse instemming).

 

Foto: pixabay.com/daeron

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.