Actualiteit Mobiliteit

VAA firmawagen: het bepalen van de referentie-uitstoot

17/01/2019

De terbeschikkingstelling van een bedrijfsvoertuig aan werknemers of bedrijfsleiders voor privédoeleinden vormt een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de begunstigde. Het koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig werd door de Koning ondertekend op 19 december 2018.