Sociaal Fonds Metaalhandel

Kan ik een beroep doen op het Sociaal Fonds voor de Metaalhandel?

Bent u werkgever of werknemer in de sector metaalhandel?

Dan kunt u rekenen op het Sociaal Fonds als u deel uitmaakt van het Paritair Subcomité 149.04 met RSZ-code 077.

Het Sociaal Fonds voor de Handelsbedrijven van de Metaalsector wordbeheerdoor de:

- werknemersorganisaties: ABVV-Metaal, ACV-CSC METEA en MWB-FGTB

- werkgeversorganisaties: TRAXIO en GRYMAFER

Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat van het Sociaal Fonds:

Secretariaat Sociaal Fonds                     
Jules Bordetlaan 164
1140 Brussel

Tel: 02/778 62 00
Fax: 02/778 62 22
E-mail: alda.vanzeebroeck@traxio.be

U kunt een beroep doen op het Sociaal Fonds Metaalhandel voor:

 • De terugbetaling van de loonkost voor arbeiders die afwezig zijn voor vakbondsvorming
 • Een tussenkomst in de kost van outplacementbegeleiding die voldoet aan de sectorale kwaliteitsnormen. 

Wat bij outplacement?

U heeft een arbeider (PC 149.04) moeten ontslaan en moet hem/haar outplacement aanbieden?

Voor outplacement voorziet de sector een tussenkomst in de kosten van de outplacementbegeleiding vanwege het sociaal fonds metaalhandel van maximum 1.300 euro per arbeider; 500 euro blijft ten laste van de onderneming. Het sociaal fonds kan ook tussenkomen in de kosten van outplacement van een arbeider die betrokken is bij een herstructurering, een sluiting of een faillissement.  Het sociaal fonds komt tussen in de outplacementkosten gemaakt in de periode van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2021. 

Opgelet! Er is geen tussenkomst voor outplacement van een arbeider die ontslagen wordt om dringende reden, voor outplacement bij medische overmacht en ook niet als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door middel van een opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken.

De aanvraag tot het bekomen van de tussenkomst outplacement dient gericht te worden aan het sociaal fonds via het aanvraagformulier outplacement. Om ontvankelijk te zijn moet de aanvraag volledig ingevuld en ondertekend zijn en vergezeld zijn van: 

- een kopie van de ontslagbrief;

- een C4-werkloosheidsbewijs OF een kopie van de arbeidsovereenkomst;

- een kopie van de ondertekende en gedateerde sectorale modelovereenkomst outplacement;

- een kopie van de factuur en een bewijs van betaling. 

De aanvraagformulieren en modeldocumenten kunt u downloaden door te klikken op de onderstaande linken. 

Met het oog op een hertewerkstelling in de sector kan de arbeider/arbeidster besluiten om zijn/haar professioneel profiel en loopbaan- en vormingsplan te laten opmaken.”

Via EDUCAM verkrijgt u ook:

 • Gratis opleidingsadvies
 • Premie en terugbetaling van de loonkost voor arbeiders die een opleiding volgen

Voor meer info:

Website: 

E-mail: info@educampartner.be - T: 02/778 63 30

Via het Sociaal Fonds voor de Handelsbedrijven van de Metaalsector heeft u recht op extra uitkeringen bij:

 • Tijdelijke werkloosheid
 • Volledige werkloosheid
 • Sluiting van uw bedrijf
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Halftijdse loopbaanonderbreking
 • Tijdskrediet eindeloopbaan
 • Brugpensioen of SWT
 • Loopbaanbegeleiding
 • Zachte landingsbaan
 • Terugbetaling kinderopvang                                                                                                        

Via SEFOCAM geniet u bovendien van een aanvullend pensioen.

Bent u tijdelijk werkloos?

Door economische redenen

- Tijdens de jaarlijkse vakantiesluiting

- Door overmacht

- Door technische stoornis

- Omwille van slecht weer

Dan hebt u recht op een bijkomende vergoeding:

-          12,70 EUR per volledige arbeidsdag waarop niet wordt gewerkt

-          6,35 EUR per halve arbeidsdag waarop niet wordt gewerkt

-          In een stelsel van 6 dagen per week

Voorwaarden?

-         U ontvangt een wettelijke werkloosheidsuitkering

-         U bent bij het begin van de werkloosheid in dienst van de werkgever

 

Formulier

F1: Aanvraag tot aanvullende uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid

Hoe?

Werkgever, werknemer en werkloosheidsinstelling vullen bovenstaand formulier achtereenvolgens in. De werkloosheidsinstelling bezorgt het volledig ingevulde document per post aan het Sociaal Fonds.

Bent u langdurig arbeidsongeschikt?

- Door ziekte of ongeval

- Maar niet door een beroepsziekte of arbeidsongeval

 

Dan hebt u recht op een bijkomende vergoeding bovenop de uitkering van het ziekenfonds:

-          97,30 EUR: na 60 en na 120 dagen ononderbroken arbeidsongeschiktheid

-          126,69 EUR: na 180, 240, 300 en 365 dagen

-          126,69 EUR: vanaf 455 tot maximum 995 dagen om de 90 dagen

 

Werd u ziek na 1/7/2019 dan is het dagbedrag 2,44 EUR per RIZIV-uitkering en 1,22 EUR per halve RIZIV-uitkering.

 

Voorwaarden?

-          U ontvangt een uitkering binnen de wettelijke ziekte- en invaliditeitsverzekering

-          U bent bij het begin van de arbeidsongeschiktheid in dienst van de werkgever

 

Formulier

Formulier F2: Aanvraag tot betaling van aanvullende uitkeringen wegen ziekte of ongeval
voor arbeid(st)ers jonger dan 55 jaar

 

Hoe?

Na 60 dagen ononderbroken arbeidsongeschiktheid vult de werkgever bovenstaand formulier in en bezorgt het aan de werknemer. Die vult zijn deel in en laat een deel invullen door de mutualiteit. Tenslotte stuurt de werknemer het volledig ingevulde document terug naar het Sociaal Fonds.
Na 120, 180, 240… herhaalt u deze procedure.

Werd u arbeidsongeschikt verklaard en bent u ouder dan 55 jaar?

 

Dan hebt u recht op een bijkomende vergoeding bovenop de uitkering van het ziekenfonds:

-          8,33 EUR per dag

-           In een stelsel van zes dagen per week

 

Voorwaarden?

-          U bent op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid 55 jaar of ouder

-          U bent minstens 20 jaar aan het werk waarvan 5 jaar in de sector metaalhandel

-          U krijgt een uitkering binnen de wettelijke ziekte- en invaliditeitsverzekering

-          U hebt een carenstijd van 30 kalenderdagen doorlopen vanaf de eerste dag van de ongeschiktheid

 

Formulier

Formulier F5: Aanvraag tot aanvullende vergoeding voor arbeidsongeschiktheid
voor arbeid(st)ers vanaf 55 jaar

 

Hoe?

De werknemer en de mutualiteit vullen bovenstaand formulier achtereenvolgens in. De werknemer bezorgt het volledig ingevulde document per post aan het Sociaal Fonds samen met het bewijs van 20 jaar beroepsverleden. Na controle stuurt het Sociaal Fonds F6-formulieren naar de werknemer. De werknemer zendt de door de mutualiteit ingevulde documenten op het einde van elke maand terug naar het Sociaal Fonds om zijn vergoedingen te ontvangen.

Gaat u met brugpensioen of het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)?

Dan hebt u recht op een bijkomende vergoeding vanaf:

-          62 jaar met 40 jaar loopbaan voor mannen en 35 jaar loopbaan voor vrouwen

-          59 jaar met 40 jaar loopbaan voor mannen en vrouwen

-          59 jaar met 35 jaar of 33 jaar loopbaan voor mannen en vrouwen met een zwaar beroep

-          59 jaar met 33 jaar loopbaan waarvan 20 jaar ploegenarbeid met nachtprestaties

 

Meer info:

-          De aanvullende vergoeding bedraagt minimum 6,54 EUR per dag

-          De berekening gebeurt op basis van een gemiddelde van 26 werkloosheidsuitkeringen per maand

-          Dit aanvullend brugpensioen is gelijk aan de helft van het verschil tussen het netto referteloon en de werkloosheidsuitkering

 

Voorwaarden?

-         U bent minstens 5 jaar aan het werk in de sector metaalhandel

-         Uw werkgever vervangt u door een werkloze of gelijkgestelde gedurende 3 jaar

-          U bent afgedankt volgens het KB van 16 januari 1975 over het systeem van aanvullende vergoedingen voor sommige bejaarde arbeid(st)ers bij afdanking, met eerbiediging van de wettelijke opzeg

 

Formulier

Formulier F7: Aanvraag van bedrijfstoeslag bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

 

Hoe?

Werkgever, werknemer en werkloosheidsinstelling vullen bovenstaand formulier achtereenvolgens in. De werkloosheidsinstelling bezorgt het volledig ingevulde document per post aan het Sociaal Fonds samen met de andere gevraagde bijlagen.

Zijn uw werknemers afwezig voor vakbondsvorming?

Dan hebt u als werkgever recht op de terugbetaling van de loonkost verhoogd met de patronale bijdragen voor arbeiders en arbeidsters die afwezig zijn om cursussen voor vakbondsvorming te volgen.

 

Formulier

 

Formulier FSV: Aanvraag tot terugbetaling van loon voor afwezigheid voor vakbondsvorming

 

Hoe?

De werkgever vult het bovenstaande formulier in en laat de werknemer zijn deel invullen. Daarna bezorgt de werkgever het document per post aan het Sociaal Fonds samen met het attest van deelname.

Bent u halftijds in loopbaanonderbreking en ouder dan 53 jaar?

 

Dan hebt u recht op een bijkomende uitkering:

80,97 EUR per maand (gedurend6maanden)

 

Voorwaarden?

-          U neemt halftijds loopbaanonderbreking in overeenstemming met artikel 102 van de Herstelwet van 22 januari 1985 over sociale bepalingen

-          U ontvangt van de RVA een uitkering voor loopbaanonderbreking

 

Formulier

 

Formulier F10: Aanvraag om aanvullende vergoeding bij halftijdse loopbaanonderbreking

 

Hoe?

De werkgever vult het bovenstaande formulier in en laat de werknemer zijn deel invullen. Daarna bezorgt de werkgever het document per post aan het Sociaal Fonds samen met het document C62 van de RVA.

Sluit uw bedrijf?

-          Bent u ouder dan 45 jaar?

-          Zet het bedrijf waar u werkt zijn activiteiten volledig en definitief stop?

 

Dan hebt u in sommige gevallen recht op een bijkomende vergoeding:

-          Een bedrag van 323,91 EUR vermeerderd met 16,32 EUR voor elk jaar anciënniteit

-          Met een maximum van 1.068,36 EUR

 

Voorwaarden?

-          U bent op het ogenblik van de sluiting 45 jaar of ouder

-          U hebt in de onderneming minstens 5 jaar anciënniteit

-          U hebt geen nieuwe job binnen 30 kalenderdagen na de sluiting

 

Formulier F3: Premie bij stopzetting voor het arbeidspersoneel

 

Hoe?

De werkgever vult het bovenstaande formulier volledig in en bezorgt het document per post aan het Sociaal Fonds. Daarna zal het Sociaal Fonds een document F3 bis verzenden naar de arbeiders in kwestie.

Bent u volledig werkloos en ouder dan 55 jaar?

 

Dan hebt u recht op een bijkomende vergoeding bovenop uw werkloosheidsuitkering:

-          6,54 EUR per dag

-           In een stelsel van zes dagen per week

 

Voorwaarden?

-          U bent op de eerste dag van de werkloosheid 55 jaar of ouder

-          U ontvangt een wettelijke werkloosheidsuitkering

-          U bent minstens 20 jaar aan het werk waarvan 5 jaar in de sector metaalhandel

 

Formulier

Formulier F4: Aanvraag tot aanvullende vergoeding voor volledige werkloosheid
voor arbeid(st)ers vanaf 55 jaar

 

Hoe?

De werknemer en de werkloosheidsinstelling vullen bovenstaand formulier achtereenvolgens in. De werkloosheidsinstelling bezorgt het volledig ingevulde document per post aan het Sociaal Fonds samen met het bewijs van 20 jaar beroepsverleden. Na controle stuurt het Sociaal Fonds F6-formulieren naar de werknemer. Die zendt de door de werkloosheidsdienst ingevulde documenten op het einde van elke maand terug naar het Sociaal Fonds om zijn vergoedingen te ontvangen.

Bent u arbeider bij een werkgever die behoort tot het PSC 149.04?
Dan hebt u recht op een aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen.

Voor meer informatie over het aanvullend pensioen kan u terecht bij:

SEFOCAM
Woluwedal 46/7
1200 Brussel

Tel: 02/761 00 70
Fax: 02/772 19 77
E-mail: helpdesk@sefocam.be

Bent u in tijdskrediet eindeloopbaan en 55 jaar of ouder?

Dan hebt u sinds 1 juli 2017 tot de wettelijke pensioenleeftijd recht op een aanvullende uitkering van:

- 80,97 EUR per maand voor een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/2de; 

- 32,38 EUR per maand voor een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5de.

Voorwaarden?

- U neemt tijdskrediet eindeloopbaan in het kader van cao nr. 127 van 21 maart 2017 (voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering); 

- U ontvangt van de RVA hiervoor een uitkering 

Bent u in tijdskrediet eindeloopbaan en 60 jaar of ouder?

Dan hebt u sinds 1 juli 2017 tot de wettelijke pensioenleeftijd recht op een aanvullende uitkering van :

- 80,97 EUR per maand voor een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/2de; 

- 32,38 EUR per maand voor een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5de.

Voorwaarden?

- U neemt tijdskrediet eindeloopbaan in het kader van cao nr. 103 van 27 juni 2012 vanaf 60 jaar;

- U ontvangt van de RVA hiervoor een uitkering. 

Formulier 

Formulier F11: Aanvraag om aanvullende vergoeding bij tijdskrediet eindeloopbaan

Hoe?

De werkgever en werknemer vullen het bovenstaande formulier in en bezorgen het per post aan het Sociaal Fonds samen met het document C62 van de RVA.

 

Deed u een beroep op loopbaanbegeleiding dan heeft u sinds 1/7/2018 recht op een terugbetaling.

De arbeider die als gevolg van het loopbaangesprek of op eigen initiatief een beroep doet op loopbaanbegeleiding, kan ten laste van het Fonds aanspraak maken op een terugbetaling. Deze terugbetaling stemt overeen met de kostprijs van de door de arbeider bij de VDAB bestelde loopbaancheque(s). Voor arbeiders die geen recht hebben op loopbaancheques, bedraagt de tussenkomst maximum 80 euro per periode van 6 jaar.

Formulier F12

Zachte landingsbaan

De arbeiders die in de periode van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2022 instappen in een zachte landingsbaan, overeenkomstig artikel 8 van de cao van 28 juni 2018 betreffende werkbaar werk en instroom, hebben ten laste van het Fonds recht op een aanvullende vergoeding.

De aanvullende vergoeding is gelijk aan het verschil tussen het brutoloon na aanpassing van de loopbaan en het brutoloon voor normale prestaties van de maand voorafgaand aan de aanpassing van de loopbaan, met een maximum van 160 euro bruto per maand.

De toekenning van de vergoeding mag niet tot gevolg hebben dat het nettoloon van de arbeider hoger is dan voor de aanpassing van de loopbaan. In voorkomend geval wordt ze hiertoe begrensd.

De vergoeding kan niet worden gecumuleerd met onderbrekingsuitkeringen, toegekend in het kader van tijdskrediet, loopbaanvermindering, landingsbanen of thematische verlofregelingen. De vergoeding kan niet worden gecumuleerd met de vergoedingen toegekend op basis van artikel 16 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. De vergoedingen voor verschillende vormen van loopbaanwijzingen kunnen niet worden gecumuleerd.

Het recht op vergoeding vervalt onmiddellijk bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst of bij de stopzetting van de overeengekomen loopbaanwijziging.

Formulier F13

Heeft u kosten gemaakt voor de opvang van uw kinderen? Dan kan u aanspraak maken op een terugbetaling van de kosten voor kinderopvang.

Het Sociaal Fonds betaalt de kosten voor kinderopvang die in 2019 en 2020 plaatsvond terug op voorwaarde dat de arbeider, op het moment van de aanvraag van de terugbetaling, ressorteert onder de bevoegdheid van het paritair comité voor de metaalhandel.

Deze terugbetaling geldt voor de kosten voor opvang van kinderen tot de leeftijd van 3 jaar in een gezins-of groepsopvang die wordt erkend door Kind & Gezin of l’Office de la Naissance et l’Enfance en bedraagt € 3 per dag/per kind, met een maximum van € 300 per jaar/per kind. 

De terugbetaling moet worden aangevraagd voor 31 december 2021.

Deze terugbetaling gebeurt op basis van het fiscaal attest met de uitgaven voor de kinderopvang waarop de dagen opvang worden vermeld voor het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het attest werd uitgereikt. Of voor buitenlandse werknemers een attest dat dezelfde gegevens bevat dan de fiscale fiche/het attest inzake uitgaven voor kinderopvang.

Aanvraag tot terugbetaling van kinderopvang