Sociaal Fonds Metaalhandel

Kan ik een beroep doen op het Sociaal Fonds voor de Metaalhandel?

Bent u werkgever of werknemer in de sector metaalhandel?

Dan kunt u rekenen op het Sociaal Fonds als u deel uitmaakt van het Paritair Subcomité 149.04 met RSZ-code 077.

Het Sociaal Fonds voor de Handelsbedrijven van de Metaalsector wordbeheerdoor de:

- werknemersorganisaties: ABVV-Metaal, ACV-CSC METEA en MWB-FGTB

- werkgeversorganisaties: TRAXIO en GRYMAFER

Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat van het Sociaal Fonds:

Secretariaat Sociaal Fonds                     
Jules Bordetlaan 164
1140 Brussel

Tel: 02/778 62 00
Fax: 02/778 62 22
E-mail: alda.vanzeebroeck@traxio.be

U kunt een beroep doen op het Sociaal Fonds voor de Handelsbedrijven van de Metaalsector voor:

 •         De terugbetaling van de loonkost voor arbeiders die afwezig zijn voor vakbondsvorming

 

Via EDUCAM verkrijgt u ook:

 •          Gratis opleidingsadvies
 •          Premie en terugbetaling van de loonkost voor arbeiders die een opleiding volgen

 

Voor meer info:

Website: http://www.educam.be/partner/nl/sectorale-ondersteuning/vormingskrediet-premies/

E-mail: info@educampartner.be

Tel: 02/778 63 30

Via het Sociaal Fonds voor de Handelsbedrijven van de Metaalsector heeft u recht op extra uitkeringen bij:

 •          Tijdelijke werkloosheid
 •          Volledige werkloosheid
 •          Sluiting van uw bedrijf
 •          Arbeidsongeschiktheid
 •          Halftijdse loopbaanonderbreking
 •           Tijdskrediet eindeloopbaan
 •          Brugpensioen of SWT
 •           Loopbaanbegeleiding
 •           Zachte landingsbaan

                                                                                                               

Via SEFOCAM geniet u bovendien van een aanvullend pensioen.

Bent u tijdelijk werkloos?

-          Door economische redenen

-          Tijdens de jaarlijkse vakantiesluiting

Dan hebt u recht op een bijkomende vergoeding:

-          12,20 EUR per volledige arbeidsdag waarop niet wordt gewerkt

-          6,28 EUR per halve arbeidsdag waarop niet wordt gewerkt

-          In een stelsel van 6 dagen per week

Voorwaarden?

-         U ontvangt een wettelijke werkloosheidsuitkering

-         U bent bij het begin van de werkloosheid in dienst van de werkgever

 

Formulier

F1: Aanvraag tot aanvullende uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid

Hoe?

Werkgever, werknemer en werkloosheidsinstelling vullen bovenstaand formulier achtereenvolgens in. De werkloosheidsinstelling bezorgt het volledig ingevulde document per post aan het Sociaal Fonds.

Bent u langdurig arbeidsongeschikt?

- Door ziekte of ongeval

- Maar niet door een beroepsziekte of arbeidsongeval

 

Dan hebt u recht op een bijkomende vergoeding bovenop de uitkering van het ziekenfonds:

-          93,46 EUR: na 60 en na 120 dagen ononderbroken arbeidsongeschiktheid

-          121,69 EUR: na 180, 240, 300 en 365 dagen

-          121,69 EUR: vanaf 455 tot maximum 995 dagen om de 90 dagen

 

 

Voorwaarden?

-          U ontvangt een uitkering binnen de wettelijke ziekte- en invaliditeitsverzekering

-          U bent bij het begin van de arbeidsongeschiktheid in dienst van de werkgever

 

Formulier

Formulier F2: Aanvraag tot betaling van aanvullende uitkeringen wegen ziekte of ongeval
voor arbeid(st)ers jonger dan 55 jaar

 

Hoe?

Na 60 dagen ononderbroken arbeidsongeschiktheid vult de werkgever bovenstaand formulier in en bezorgt het aan de werknemer. Die vult zijn deel in en laat een deel invullen door de mutualiteit. Tenslotte stuurt de werknemer het volledig ingevulde document terug naar het Sociaal Fonds.
Na 120, 180, 240… herhaalt u deze procedure.

Werd u arbeidsongeschikt verklaard en bent u ouder dan 55 jaar?

 

Dan hebt u recht op een bijkomende vergoeding bovenop de uitkering van het ziekenfonds:

-          6,28 EUR per dag

-           In een stelsel van zes dagen per week

 

Voorwaarden?

-          U bent op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid 55 jaar of ouder

-          U bent minstens 20 jaar aan het werk waarvan 5 jaar in de sector metaalhandel

-          U krijgt een uitkering binnen de wettelijke ziekte- en invaliditeitsverzekering

-          U hebt een carenstijd van 30 kalenderdagen doorlopen vanaf de eerste dag van de ongeschiktheid

 

Formulier

Formulier F5: Aanvraag tot aanvullende vergoeding voor arbeidsongeschiktheid
voor arbeid(st)ers vanaf 55 jaar

 

Hoe?

De werknemer en de mutualiteit vullen bovenstaand formulier achtereenvolgens in. De werknemer bezorgt het volledig ingevulde document per post aan het Sociaal Fonds samen met het bewijs van 20 jaar beroepsverleden. Na controle stuurt het Sociaal Fonds F6-formulieren naar de werknemer. De werknemer zendt de door de mutualiteit ingevulde documenten op het einde van elke maand terug naar het Sociaal Fonds om zijn vergoedingen te ontvangen.

Gaat u met brugpensioen of het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)?

Dan hebt u recht op een bijkomende vergoeding vanaf:

-          62 jaar met 40 jaar loopbaan voor mannen en 34 jaar loopbaan voor vrouwen

-          59 jaar met 40 jaar loopbaan voor mannen en vrouwen

-          59 jaar met 35 jaar of 33 jaar loopbaan voor mannen en vrouwen met een zwaar beroep

-          59 jaar met 33 jaar loopbaan waarvan 20 jaar ploegenarbeid met nachtprestaties

 

Meer info:

-          De aanvullende vergoeding bedraagt minimum 6,28 EUR per dag

-          De berekening gebeurt op basis van een gemiddelde van 26 werkloosheidsuitkeringen per maand

-          Dit aanvullend brugpensioen is gelijk aan de helft van het verschil tussen het netto referteloon en de werkloosheidsuitkering

 

Voorwaarden?

-         U bent minstens 5 jaar aan het werk in de sector metaalhandel

-         Uw werkgever vervangt u door een werkloze of gelijkgestelde gedurende 3 jaar

-          U bent afgedankt volgens het KB van 16 januari 1975 over het systeem van aanvullende vergoedingen voor sommige bejaarde arbeid(st)ers bij afdanking, met eerbiediging van de wettelijke opzeg

 

Formulier

Formulier F7: Aanvraag van bedrijfstoeslag bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

 

Hoe?

Werkgever, werknemer en werkloosheidsinstelling vullen bovenstaand formulier achtereenvolgens in. De werkloosheidsinstelling bezorgt het volledig ingevulde document per post aan het Sociaal Fonds samen met de andere gevraagde bijlagen.

Zijn uw werknemers afwezig voor vakbondsvorming?

Dan hebt u als werkgever recht op de terugbetaling van de loonkost verhoogd met de patronale bijdragen voor arbeiders en arbeidsters die afwezig zijn om cursussen voor vakbondsvorming te volgen.

 

Formulier

 

Formulier FSV: Aanvraag tot terugbetaling van loon voor afwezigheid voor vakbondsvorming

 

Hoe?

De werkgever vult het bovenstaande formulier in en laat de werknemer zijn deel invullen. Daarna bezorgt de werkgever het document per post aan het Sociaal Fonds samen met het attest van deelname.

Bent u halftijds inloopbaanonderbreking en ouder dan 53 jaar?

 

Dan hebt u recht op een bijkomende uitkering:

77,77 EUR per maand (gedurend60maanden)

 

Voorwaarden?

-          U neemt halftijds loopbaanonderbreking in overeenstemming met artikel 102 van de Herstelwet van 22 januari 1985 over sociale bepalingen

-          U ontvangt van de RVA een uitkering voor loopbaanonderbreking

 

Formulier

 

Formulier F10: Aanvraag om aanvullende vergoeding bij halftijdse loopbaanonderbreking

 

Hoe?

De werkgever vult het bovenstaande formulier in en laat de werknemer zijn deel invullen. Daarna bezorgt de werkgever het document per post aan het Sociaal Fonds samen met het document C62 van de RVA.

Sluit uw bedrijf?

-          Bent u ouder dan 45 jaar?

-          Zet het bedrijf waar u werkt zijn activiteiten volledig en definitief stop?

 

Dan hebt u in sommige gevallen recht op een bijkomende vergoeding:

-          Een bedrag van 311,12 EUR vermeerderd met 15,68 EUR voor elk jaar anciënniteit

-          Met een maximum van 1.026,18 EUR

 

Voorwaarden?

-          U bent op het ogenblik van de sluiting 45 jaar of ouder

-          U hebt in de onderneming minstens 5 jaar anciënniteit

-          U hebt geen nieuwe job binnen 30 kalenderdagen na de sluiting

 

Formulier F3: Premie bij stopzetting voor het arbeidspersoneel

 

Hoe?

De werkgever vult het bovenstaande formulier volledig in en bezorgt het document per post aan het Sociaal Fonds. Daarna zal het Sociaal Fonds een document F3 bis verzenden naar de arbeiders in kwestie.

Bent u volledig werkloos en ouder dan 55 jaar?

 

Dan hebt u recht op een bijkomende vergoeding bovenop uw werkloosheidsuitkering:

-          6,28 EUR per dag

-           In een stelsel van zes dagen per week

 

Voorwaarden?

-          U bent op de eerste dag van de werkloosheid 55 jaar of ouder

-          U ontvangt een wettelijke werkloosheidsuitkering

-          U bent minstens 20 jaar aan het werk waarvan 5 jaar in de sector metaalhandel

 

Formulier

Formulier F4: Aanvraag tot aanvullende vergoeding voor volledige werkloosheid
voor arbeid(st)ers vanaf 55 jaar

 

Hoe?

De werknemer en de werkloosheidsinstelling vullen bovenstaand formulier achtereenvolgens in. De werkloosheidsinstelling bezorgt het volledig ingevulde document per post aan het Sociaal Fonds samen met het bewijs van 20 jaar beroepsverleden. Na controle stuurt het Sociaal Fonds F6-formulieren naar de werknemer. Die zendt de door de werkloosheidsdienst ingevulde documenten op het einde van elke maand terug naar het Sociaal Fonds om zijn vergoedingen te ontvangen.

Bent u arbeider bij een werkgever die behoort tot het PSC 149.04?
Dan hebt u recht op een aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen.

Voor meer informatie over het aanvullend pensioen kan u terecht bij:

SEFOCAM
Woluwedal 46/7
1200 Brussel

Tel: 02/761 00 70
Fax: 02/772 19 77
E-mail: helpdesk@sefocam.be

Bent u in tijdskrediet eindeloopbaan en 55 jaar of ouder?

Dan hebt u sinds 1 juli 2017 tot de wettelijke pensioenleeftijd recht op een aanvullende uitkering van:

- 77,77 EUR per maand voor een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/2de; 

- 31,10 EUR per maand voor een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5de.

Voorwaarden?

- U neemt tijdskrediet eindeloopbaan in het kader van cao nr. 127 van 21 maart 2017 (voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering); 

- U ontvangt van de RVA hiervoor een uitkering 

Bent u in tijdskrediet eindeloopbaan en 60 jaar of ouder?

Dan hebt u sinds 1 juli 2017 tot de wettelijke pensioenleeftijd recht op een aanvullende uitkering van :

- 77,77 EUR per maand voor een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/2de; 

- 31,10 EUR per maand voor een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5de.

Voorwaarden?

- U neemt tijdskrediet eindeloopbaan in het kader van cao nr. 103 van 27 juni 2012 vanaf 60 jaar;

- U ontvangt van de RVA hiervoor een uitkering. 

Formulier 

Formulier F11: Aanvraag om aanvullende vergoeding bij tijdskrediet eindeloopbaan

Hoe?

De werkgever en werknemer vullen het bovenstaande formulier in en bezorgen het per post aan het Sociaal Fonds samen met het document C62 van de RVA.

 

Deed u een beroep op loopbaanbegeleiding dan heeft u sinds 1/7/2018 recht op een terugbetaling.

De arbeider die als gevolg van het loopbaangesprek of op eigen initiatief een beroep doet op loopbaanbegeleiding, kan ten laste van het Fonds aanspraak maken op een terugbetaling. Deze terugbetaling stemt overeen met de kostprijs van de door de arbeider bij de VDAB bestelde loopbaancheque(s). Voor arbeiders die geen recht hebben op loopbaancheques, bedraagt de tussenkomst maximum 80 euro per periode van 6 jaar.

Formulier F12

Zachte landingsbaan

De arbeiders die in de periode van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2020 instappen in een zachte landingsbaan, overeenkomstig artikel 8 van de cao van 28 juni 2018 betreffende werkbaar werk en instroom, hebben ten laste van het Fonds recht op een aanvullende vergoeding.

De aanvullende vergoeding is gelijk aan het verschil tussen het brutoloon na aanpassing van de loopbaan en het brutoloon voor normale prestaties van de maand voorafgaand aan de aanpassing van de loopbaan, met een maximum van 160 euro bruto per maand.

De toekenning van de vergoeding mag niet tot gevolg hebben dat het nettoloon van de arbeider hoger is dan voor de aanpassing van de loopbaan. In voorkomend geval wordt ze hiertoe begrensd.

De vergoeding kan niet worden gecumuleerd met onderbrekingsuitkeringen, toegekend in het kader van tijdskrediet, loopbaanvermindering, landingsbanen of thematische verlofregelingen. De vergoeding kan niet worden gecumuleerd met de vergoedingen toegekend op basis van artikel 16 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. De vergoedingen voor verschillende vormen van loopbaanwijzingen kunnen niet worden gecumuleerd.

Het recht op vergoeding vervalt onmiddellijk bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst of bij de stopzetting van de overeengekomen loopbaanwijziging.

Formulier F13