Wat als ik kosten heb voor opvang van kinderen tot de leeftijd van 3 jaar? (Metaalhandel)

Heeft u kosten gemaakt voor de opvang van uw kinderen? Dan kan u aanspraak maken op een terugbetaling van de kosten voor kinderopvang.

Het Sociaal Fonds betaalt de kosten voor kinderopvang die in 2019 en 2020 plaatsvond terug op voorwaarde dat de arbeider, op het moment van de aanvraag van de terugbetaling, ressorteert onder de bevoegdheid van het paritair comité voor de metaalhandel.

Deze terugbetaling geldt voor de kosten voor opvang van kinderen tot de leeftijd van 3 jaar in een gezins-of groepsopvang die wordt erkend door Kind & Gezin of l’Office de la Naissance et l’Enfance en bedraagt € 3 per dag/per kind, met een maximum van € 300 per jaar/per kind. 

De terugbetaling moet worden aangevraagd voor 31 december 2021.

Deze terugbetaling gebeurt op basis van het fiscaal attest met de uitgaven voor de kinderopvang waarop de dagen opvang worden vermeld voor het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het attest werd uitgereikt. Of voor buitenlandse werknemers een attest dat dezelfde gegevens bevat dan de fiscale fiche/het attest inzake uitgaven voor kinderopvang.

Aanvraag tot terugbetaling van kinderopvang