11/09/2017

WLTP: gaat deze norm alles veranderen?

WLTP: gaat deze norm alles veranderen?

De gevolgen van dieselgate blijven niet uit... Op 1 september trad de WLTP-homologatienorm voor het bepalen van het verbruik van voertuigen van kracht. Wij bekijken deze nieuwe test van naderbij. Wat is de inzet ervan en welke kwesties vragen om een oplossing?

De Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) werd al lang aangekondigd als de nieuwe geharmoniseerde norm. Dit protocol vervangt het huidige New European Driving Cycle (NEDC) systeem dat sinds de jaren '70 wordt gebruikt. NECD wordt al jaar en dag bekritiseerd om zijn heel relatieve representativiteit met betrekking tot de reële verbruikscijfers. De gegevens worden op basis van een louter theoretische verkeerssimulatie geregistreerd en dat stemt niet langer overeen met de huidige realiteit op het vlak van verkeer en technologie.

Meer realistische tests

De WLTP-test wil duidelijk vollediger en representatiever zijn. Om te beginnen duurt hij 30 in plaats van 20 minuten en wordt er 23,25 km in plaats van de huidige 11 km afgelegd. Hij bestaat uit vier delen naargelang van de gemiddelde snelheid, met name een lage, normale, hoge en erg hoge snelheid. Elk van deze delen omvat verschillende rijfasen, stoppen, versnellen en remmen. De maximale testsnelheid bedraagt voortaan 131 km/u tegenover de 120 km/u bij de NEDC. Het testgemiddelde gaat met het nieuwe protocol bijgevolg van 34 km/u nu naar 46,5 km/u. Het overgangspunt van de verhoudingen komt eveneens anders te liggen voor elk voertuig, terwijl dit nu nog vastligt. Voor elk model worden alle motoriseringen getest in de lichtste en zwaarste configuratie van het betreffende voertuig, waarna een verbruiksvork tussen deze twee uitersten wordt gegeven. Op die manier wil men voorkomen dat bepaalde modellen disproportioneel bevoordeeld worden. De verschillende fasen worden altijd in een laboratorium uitgevoerd zodat ze op nauwgezette uniforme wijze voor alle voertuigen gereproduceerd kunnen worden. De omgevingstemperatuur wordt net als vroeger op voorhand gecontroleerd maar moet nu constant 23°C bedragen. Bij de NEDC moest ze gewoon tussen 20 en 30°C liggen. Deze test is dus wel degelijk representatiever voor elk voertuig, temeer omdat bepaalde uitrustingen – en dan met name diegene die de aerodynamica in het gedrang kunnen brengen – mee in rekening worden gebracht bij de berekening van de CO2-uitstoot.

Waar en hoe?

Deze betere representativiteit moet tot een herziening van de autofiscaliteit leiden om het gebruik van voertuigen die daadwerkelijk beter zijn voor het milieu aan te moedigen en aldus de luchtkwaliteit te verbeteren. De media- en politieke druk na het aantreffen van sjoemelsoftware voor het vervalsen van meetgegevens, met name in de dieselwagens van de Volkswagen-groep, vroeg om een onmiddellijke reactie waarna inderhaast een kalender werd vastgelegd. Die voorziet in een implementatie in drie fasen die van start gaat op 1 september 2017 en over twee jaar loopt. De WLTP is vanaf 1 september 2019 dan de enige geldige test voor alle voertuigen met gegevens die wereldwijd vergelijkbaar zullen zijn.

Een stap verder 

Deze WLTP-tests mogen dan duidelijk dichter bij de reële verbruikscijfers liggen, de methode die wordt gebruikt om te bepalen of een voertuig aan de EURO-norm voldoet blijft betwistbaar. Daarom wil de Europese Commissie met de steun van de verbruikersorganisaties nog een stap verder gaan met de implementatie van een RDE-test (Real Driving Emissions). De bedoeling is de uitstoot van het voertuig te meten op het moment dat het zich daadwerkelijk in het verkeer bevindt. Of zoals Febiac erop wijst: “Deze vraag is uiteraard gegrond, alleen al omdat het anders onmogelijk is rekening te houden met een belangrijke factor, zijnde de rechtervoet van de chauffeur. Iedereen weet tenslotte welke impact de individuele rijstijl op het brandstofverbruik en de uitstoot heeft". Deze test wil de in het laboratorium geleide metingen niet vervangen, maar bijkomende informatie aan de gebruikers verschaffen. Op die manier wordt Europa de strengste maar ook transparantste regio ter wereld op het vlak van vervuilende emissies.

Meer info: www.helderoveruitstoot.be 

 

Gerelateerde artikels/infobulletins

WLTP: noodzakelijke wetswijziging

WLTP: noodzakelijke wetswijziging

Europa legt sinds september de weergave en het gebruik van de gegevens van de WLTP-procedure op, maar de wetgever lijkt nog niet klaar deze nieuwe ge…

Dossier
WLTP: fiscaliteit wordt een gevoelige kwestie voor professionals

WLTP: fiscaliteit wordt een gevoelige kwestie voor professionals

Bij de groeperingen van autodealers en handelaars in tweedehandsvoertuigen klinkt het unisono dat het niet zozeer de nieuwe WLTP-normen zijn die voor…

Dossier