Overzicht van de sectorale akkoorden 2023-2024

Na erg lange weken van sociale onderhandelingen zijn er eindelijk akkoorden bereikt in al onze sectoren. 

17/10/2023

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten van deze akkoorden, zoals de voorwaarden voor de toekenning van de koopkrachtpremie (en de voorkeurstarieven die we voor onze leden onderhandeld hebben met Edenred - klik hier), de vereisten op het vlak van opleidingsinspanningen (Arbeidsdeal), de vergoedingen die betaald worden door de Sociale Fondsen, de maatregelen die we voor u onderhandeld hebben inzake flexibiliteit enz.

PC 112 – garage (arbeiders)

Overzicht van het sectoraal akkoord (hieronder) - Nationaal akkoord - Raadpleeg de cao's

PSC 149.02 – koetswerk (arbeiders)

Overzicht van het sectoraal akkoord (hieronder) - Nationaal akkoord – Raadpleeg de cao's

PSC 149.04 – metaalhandel (arbeiders)

Overzicht van het sectoraal akkoord (hieronder) - Nationaal akkoord - Raadpleeg de cao's

PC 200 (APCB) - bedienden

Overzicht van het sectoraal akkoord (hieronder) – Raadpleeg de cao's

ARBEIDERS - PC 112

Voor het PC 112 bereikten de werkgeversfederatie TRAXIO en de vakbonden ABVV-Metaal, ACV-CSC METEA, FGTB en CGSLB een akkoord op 21 september 2023. De respectieve achterban werd geraadpleegd met het oog op het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten. De meeste cao’s werden op 11 oktober afgesloten. Hieronder volgt een kort overzicht van de maatregelen in dit sectoraal akkoord.

Koopkracht 

Loonmarge

De maximale marge voor de loonkostenontwikkeling werd voor de periode 2023-2024 door de regering vastgelegd op 0%, op basis van het verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) over de loonkostenhandicap van België ten opzichte van zijn buurlanden[1]. Concreet is dit de maximale marge die volgens de CRB beschikbaar is voor Belgische bedrijven om hun concurrentiepositie ten opzichte van bedrijven in de buurlanden te behouden.

Koopkrachtpremie

Bij wijze van compensatie heeft de regering bedrijven die in 2022 goede resultaten hebben behaald de mogelijkheid gegeven om hun werknemers tot 31/12/2023 een eenmalige "koopkrachtpremie" te betalen van maximaal 750 euro. Deze premie is onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en belastingen, en de werkgeversbijdrage bedraagt slechts 16,5%. De regering heeft de sectoren echter opgedragen om te bepalen welke bedrijven in 2022 "(uitzonderlijk) hoge winsten" hebben behaald. Als bedrijven aan de onderstaande voorwaarden voldoen, zijn ze verplicht om deze premie toe te kennen. Binnen het PC 112 werd het volgende overeengekomen:

PC 112

De bedrijfswinst in 2022 (code 9901 in de jaarrekening) steeg met ...% ten opzichte van de gemiddelde bedrijfswinst in 2017-2021.

Bedrag

Hoge winst

 

+10%

200 €

+25%

250 €

Uitz. hoge winst

+50%

400€

De uitvoeringsmodaliteiten zijn als volgt:

 • Maximaal 15% van de winst na belastingen in 2022 (code 9904) kan worden toegewezen aan de koopkrachtpremie. Als dit bedrag wordt overschreden, wordt het beschikbare bedrag pro rata verdeeld onder de begunstigden;
 • Micro-ondernemingen (die geen jaarrekeningen indienen) verstrekken een boekhoudkundig attest op verzoek van de werknemer;
 • De premie moet uiterlijk op 31/12/2023 betaald zijn (TRAXIO heeft voor zijn leden preferentiële tarieven onderhandeld voor de koopkrachtpremie met zijn partner EDENRED: de preferentiële voorwaarde voor de toekenning van de koopkrachtpremie bedraagt 35% korting met de promotiecode: CVE2306TRAX40);
 • De werknemer heeft alleen recht op een koopkrachtpremie:
  • Als hij/zij daadwerkelijk ten minste 60 dagen heeft gewerkt in 2023 (maximum 30 gelijkgestelde dagen voor tijdelijke werkloosheid en gewaarborgd loon);
  • Indien in dienst op 30/11/23. Voor uitzendkrachten geldt dat ze ten minste één dag in november gewerkt moeten hebben.
 • Pro rata op basis van het arbeidsregime ;
 • Een reeds betaalde koopkrachtpremie op ondernemingsniveau mag in mindering worden gebracht van de sectorale koopkrachtpremie;
 • Bij een fusie of overname worden de codes 9901 en 9904 van de verschillende entiteiten opgeteld om de berekening uit te voeren. Bij het ontbreken van gegevens voor één van de entiteiten (micro-onderneming, niet-bestaand, aankoop van een bedrijfstak enz) worden enkel de gegevens van de overnemer in rekening gebracht;
 • Mogelijkheid tot onderhandelen op bedrijfsniveau tot 30/11/2023. Verschillende scenario's:
  • De onderneming beantwoordt aan de definitie van "(uitzonderlijk) hoge winsten" à mogelijkheid om een aanvulling op de premie toe te kennen (steeds met een maximum van €750), via een bedrijfs-CAO of individuele overeenkomst en volgens de eigen motivatie;
  • De onderneming beantwoordt niet aan de definitie van "(uitzonderlijk) hoge winsten" à naleving van de sectorreglementering (geen mogelijkheid om een hogere premie toe te kennen);
  • De onderneming sluit een autonome CAO af waarin ze de "(uitzonderlijk) hoge winsten" zelf bepaalt à mogelijkheid om een premie van maximum €750 toe te kennen volgens criteria die ze zelf bepaalt (onafhankelijk van sectorale criteria).
 • De voorwaarden worden getoetst op het niveau van de juridische entiteit;

Eindejaarspremie

Dankzij de tussenkomst van TRAXIO worden jobstudenten voortaan uitgesloten van de eindejaarspremie.

Fonds voor Bestaanszekerheid

Naast alle aanvullende vergoedingen, die worden geïndexeerd met 16,13%, wordt de kinderopvangtoeslag van het Sociaal Fonds uitgebreid tot 12 jaar voor voor- en naschoolse opvang (inclusief vakantiekampen). De tussenkomst van het Fonds toekent bedraagt maximaal €4 per dag, met een maximum van €500 per jaar. De sociale partners moedigen dit soort maatregelen aan, die bedoeld zijn om de sector aantrekkelijker te maken en het behoud van personeel aan te moedigen.

Mobiliteit

De fietsvergoeding wordt vanaf 01/07/2024 verhoogd van €0,20 naar €0,27 per km (met een maximum van 40 km per dag heen en terug), in lijn met de principes van het PC 200 (APCB) voor bedienden.

Functieclassificatie

De sociale partners bevestigden ook hun engagement  bij de werkgroep voor functieclassificatie.

Vorming

De Arbeidsdeal[2] bepaalt dat alle werknemers een individueel recht op opleiding moeten hebben, terwijl dit recht tot nu toe collectief was en in een gemiddelde aan opleidingsdagen per voltijds equivalent over de onderneming heen moest worden voorzien.

 Als gevolg hiervan hebben de sociale partners deze wet op sectoraal niveau als volgt geïmplementeerd:

Opleidingsplannen

De huidige regeling wordt gehandhaafd, met een onderscheid tussen bedrijven met meer of minder dan 15 werknemers.

Opleidingsrecht

 • Voor bedrijven tot maximaal 9 werknemers (VTE)
  • Behoud van 5 dagen collectief recht en 2 dagen individueel recht - per periode van 2 jaar
 • Voor bedrijven met 10 tot 19 werknemers (VTE)
  • Behoud van 5 dagen collectief recht en 2 dagen individueel recht - per periode van 2 jaar
  • Groeipad :
   • 2025-2026: +0,5 dag individueel recht - per periode van 2 jaar
   • 2027-2028: +0,5 dag individueel recht - per periode van 2 jaar
 • Voor bedrijven met meer dan 20 werknemers (VTE)
  • 7 dagen individueel recht - per periode van 2 jaar
  • Groeipad :
   • 2025-2026: + 1 dag individueel recht - per periode van 2 jaar
   • 2027-2028: + 1 dag individueel recht - per periode van 2 jaar
   • 2029-2030: + 1 dag individueel recht - per periode van 2 jaar

Overige punten

Naast de Arbeidsdeal hechten de sociale partners veel belang aan duurzame arbeidsverhoudingen en hebben zij besloten een reeks aanvullende maatregelen te nemen op het gebied van haalbaar werk en instroom:

 • Opleidingen moeten normaal gesproken tijdens de werkuren worden gevolgd. Als dit echter niet mogelijk is, mogen ze buiten werkuren worden gevolgd. Dergelijke opleidingen worden steeds op vrijwillige basis gevolgd. De uren die buiten werktijd worden gepresteerd, worden naar keuze van de werknemer gerecupereerd of uitbetaald.
 • Onlineopleidingen zijn mogelijk als ze erkend of gegeven worden door Educam (om in aanmerking te komen voor het premiekrediet premiekrediet) en als ze minstens 2 opeenvolgende uren duren.
 • De verplaatsingskosten naar de opleidingslocatie worden betaald door de werkgever.
 • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen formele en informele opleidingen.

Tussenkomst vormingskrediet

De bijdrage voor het vormingskrediet stijgt vanaf 1 januari 2024 van €40 naar €45.

Scholingsbeding

Gratis opleidingen georganiseerd door Educam, opleidingen waarvoor de werkgever een premie heeft ontvangen en opleidingen die vereist zijn door wet- of regelgeving blijven uitgesloten van de toepassing van de het scholingsbeding.

Werkbaar werk en instroom

Het 4 + 1 aanbod (dat nieuwe werknemers recht geeft op 4 dagen opleiding en een bijkomende dag opleiding na 6 maanden anciënniteit) werd uitgebreid naar overeenkomsten van bepaalde duur (niet langer enkel overeenkomsten van onbepaalde duur). In samenwerking met Travi (het opleidingsfonds voor de uitzendsector) werd het 4 + 1 aanbod ook uitgebreid tot onthaal en opleiding voor uitzendkrachten.

Peterschap

De huidige regelingen voor door EDUCAM georganiseerde peterschapsopleidingen worden verlengd tot 30 juni 2025.

Risicogroepen

De huidige bepalingen met betrekking tot risicogroepen worden verlengd.

SWT

De SWT-overeenkomsten (werkloosheidsregelingen met bedrijfstoeslag) zijn verlengd, met inbegrip van de overeenkomsten over de voorwaarden voor de toekenning, voor de periode tot 31 december 2026, van vrijstelling van de verplichting om aangepast beschikbaar te zijn voor bepaalde categorieën werknemers (oudere werknemers, nachtarbeiders, zware beroepen, werknemers in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, enz.)

Tijdskrediet en landingsbanen

De overeenkomsten inzake tijdskrediet voor bijvoorbeeld kinderopvang of opleiding en de overeenkomsten inzake tijdskrediet landingsbaan worden verlengd tot 31 december 2025. Voor de periode van  juli 2023 tot 30 juni 2025 wordt de afwijkende leeftijd gehandhaafd op 55 (in plaats van 60) voor werknemers die hun arbeidstijd met 1/5 of 1/2 verminderen in het kader van een landingsbaan na 35 jaar beroepsleven of voor de zware beroepen.

Flexibiliteit

Overwerk

TRAXIO slaagde er ook in om van de vakbonden de herinvoering van de vrijwillige overurenregeling te verkrijgen voor de periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2024.

Sociale vrede voor de duur van de overeenkomst

De binnen het PSC 149.04 vertegenwoordigde sociale organisaties verbinden zich ertoe om gedurende de duur van het akkoord geen aanvullende eisen te stellen op het niveau van het paritair subcomité  en op bedrijfsniveau met betrekking tot de onderwerpen die onder het akkoord vallen.

ARBEIDERS - PSC 149.02

Voor het PSC 149.02 bereikten de werkgeversfederaties TRAXIO en FEBELCAR en de vakbonden ABVV-Metaal, ACV-CSC METEA, FGTB en CGSLB op 12 oktober 2023 een akkoord. De respectieve achterbannen werden geraadpleegd met het oog op het afsluiten van cao’s. De opleidings-cao werd ondertekend op 28 september 2023 en alle andere cao's zullen op 23 oktober 2023 worden ondertekend. Hieronder volgt een kort overzicht van de maatregelen in dit sectoraal akkoord.

Koopkracht 

Loonmarge

De maximale marge voor de loonkostenontwikkeling werd voor de periode 2023-2024 door de regering vastgelegd op 0%, op basis van het verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) over de loonkostenhandicap van België ten opzichte van zijn buurlanden[3]. Concreet is dit de maximale marge die volgens de CRB beschikbaar is voor Belgische bedrijven om hun concurrentiepositie ten opzichte van bedrijven in de buurlanden te behouden.

Koopkrachtpremie

Bij wijze van compensatie heeft de regering bedrijven die in 20222 goede resultaten hebben behaald de mogelijkheid gegeven om hun werknemers tot 31/12/2023 een eenmalige "koopkrachtpremie" te betalen van maximaal 750 euro. Deze premie is onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en belastingen, en de werkgeversbijdrage bedraagt slechts 16,5%. De regering heeft de sectoren echter opgedragen om te bepalen welke bedrijven in 2022 "(uitzonderlijk) hoge winsten" hebben behaald. Als bedrijven aan de onderstaande voorwaarden voldoen, zijn ze verplicht om deze premie toe te kennen. Binnen het PSC 149.02 werd het volgende overeengekomen:

PSC 149.02

De bedrijfswinst in 2022 (code 9901 in de jaarrekening) steeg met ...% ten opzichte van de gemiddelde bedrijfswinst in 2017-2021.

Bedrag

Hoge winst

 

+15%

200 €

+30%

300 €

Uitz. hoge winst

+60%

450€

De uitvoeringsmodaliteiten zijn als volgt:

 • Maximaal 15% van de winst na belastingen in 2022 (code 9904) kan worden toegewezen aan de koopkrachtpremie. Als dit bedrag wordt overschreden, wordt het beschikbare bedrag pro rata verdeeld onder de begunstigden;
 • Micro-ondernemingen (die geen jaarrekeningen indienen) verstrekken een boekhoudkundig attest op verzoek van de werknemer;
 • De premie moet uiterlijk op 31/12/2023 betaald zijn (TRAXIO heeft voor zijn leden preferentiële tarieven onderhandeld voor de koopkrachtpremie met zijn partner EDENRED: de preferentiële voorwaarde voor de toekenning van de koopkrachtpremie bedraagt 35% korting met de promotiecode: CVE2306TRAX40);
 • De werknemer heeft alleen recht op een koopkrachtpremie:
  • Als hij/zij daadwerkelijk ten minste 60 dagen heeft gewerkt in 2023 (maximum 30 gelijkgestelde dagen voor tijdelijke werkloosheid en gewaarborgd loon);
  • Indien in dienst op 30/11/23. Voor uitzendkrachten geldt dat ze ten minste één dag in november gewerkt moeten hebben.
 • Pro rata op basis van het arbeidsregime;
 • Een reeds betaalde koopkrachtpremie op ondernemingsniveau mag in mindering worden gebracht van de sectorale koopkrachtpremie;
 • Bij een fusie of overname worden de codes 9901 en 9904 van de verschillende entiteiten opgeteld om de berekening uit te voeren. Bij het ontbreken van gegevens voor één van de entiteiten (micro-onderneming, niet-bestaand, aankoop van een bedrijfstak, enz) worden enkel de gegevens van de overnemer in rekening gebracht;
 • Mogelijkheid tot onderhandelen op bedrijfsniveau tot 30/11/2023. Verschillende scenario's:
  • De onderneming beantwoordt aan de definitie van "(uitzonderlijk) hoge winsten" à mogelijkheid om een aanvulling op de premie toe te kennen (steeds met een maximum van €750), via een bedrijfs-CAO of individuele overeenkomst en volgens de eigen motivatie;
  • De onderneming beantwoordt niet aan de definitie van "(uitzonderlijk) hoge winsten" à naleving van de sectorreglementering (geen mogelijkheid om een hogere premie toe te kennen);
  • De onderneming sluit een autonome CAO af waarin ze de "(uitzonderlijk) hoge winsten" zelf bepaalt à mogelijkheid om een premie van maximum €750 toe te kennen volgens criteria die ze zelf bepaalt (onafhankelijk van sectorale criteria).
 • De voorwaarden worden getoetst op het niveau van de juridische entiteit;

Eindejaarspremie

Dankzij de tussenkomst van TRAXIO en FEBELCAR worden jobstudenten met ingang van 1 januari 2024 uitgesloten van de eindejaarspremie.

Fonds voor Bestaanszekerheid

Naast alle aanvullende vergoedingen, die met 10% worden geïndexeerd, wordt de kinderopvangtoeslag van het Sociaal Fonds uitgebreid tot 12 jaar voor voor- en naschoolse opvang, op basis van een fiscaal attest.

De werkgeversfederaties moedigen dit soort maatregelen aan, die bedoeld zijn om de sector aantrekkelijker te maken en het behoud van personeel aan te moedigen.

TRAXIO en FEBELCAR zijn erin geslaagd om een verhoging te verkrijgen van de tussenkomst van het Sociaal Fonds in de outplacement-kosten van €1.300 naar €1.500 per werknemer.

De andere bepalingen voor bepaalde tijd worden verlengd voor de duur van het akkoord.

Mobiliteit

De fietsvergoeding wordt vanaf 01/07/2024 verhoogd van €0,20 naar €0,27 per km (met een maximum van 40 km per dag heen en terug), in lijn met de principes van het PC 200 (APCB) voor bedienden.

Functieclassificatie

De sociale partners bevestigden ook hun engagement voor de werkgroep inzake functieclassificatie, met bijzondere aandacht voor de opleiding van servicetechniekers , met de indiening van een verslag ten laatste tegen 30 juni 2025.

Vorming

De Arbeidsdeal[4] bepaalt dat alle werknemers een individueel recht op opleiding moeten hebben, terwijl dit recht tot nu toe collectief was en in een gemiddelde aan opleidingsdagen per voltijds equivalent over de onderneming heen moest worden voorzien.

De sociale partners hebben deze wet op sectoraal niveau als volgt geïmplementeerd:

Opleidingsplannen

De huidige regeling wordt gehandhaafd, met een onderscheid tussen bedrijven met meer of minder dan 15 werknemers.

Opleidingsrecht

 • Voor bedrijven met maximaal 9 werknemers (VTE)
  • Behoud van 5 dagen collectief recht en 2 dagen individueel recht - per periode van 2 jaar
 • Voor bedrijven met 10 tot 19 werknemers (VTE)
  • Behoud van 5 dagen collectief recht en 2 dagen individueel recht - per periode van 2 jaar
  • Groeipad :
   • 2025-2026: +0,5 dag individueel recht - per periode van 2 jaar
   • 2027-2028: +0,5 dag individueel recht - per periode van 2 jaar
 • Voor bedrijven met meer dan 20 werknemers (VTE)
  • 7 dagen individueel recht - per periode van 2 jaar
  • Groeipad :
   • 2025-2026: + 1 dag individueel recht - per periode van 2 jaar
   • 2027-2028: + 1 dag individueel recht - per periode van 2 jaar
   • 2029-2030: + 1 dag individueel recht - per periode van 2 jaar

Overige punten

Naast de Arbeidsdeal hechten de sociale partners veel belang aan duurzame arbeidsverhoudingen en hebben zij besloten een reeks aanvullende maatregelen te nemen op het gebied van werkbaar werk en instroom:

 • Opleidingen moeten normaal gesproken tijdens de werkuren worden gevolgd. Als dit echter niet mogelijk is, mogen ze buiten werkuren worden gevolgd. Dergelijke opleidingen worden steeds op vrijwillige basis gevolgd. De uren die buiten werktijd worden gepresteerd, worden naar keuze van de werknemer gerecupereerd of uitbetaald.
 • Onlineopleidingen zijn mogelijk als ze erkend of gegeven worden door Educam (om in aanmerking te komen voor het premiekrediet premiekrediet) en als ze minstens 2 opeenvolgende uren duren.
 • De verplaatsingskosten naar de opleidingslocatie worden betaald door de werkgever.
 • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen formele en informele opleidingen.

Tussenkomst vormingskrediet

De bijdrage voor het vormingskrediet stijgt vanaf 1 januari 2024 van €40 naar €45.

Scholingsbeding

Gratis opleidingen georganiseerd door Educam, opleidingen waarvoor de werkgever een premie heeft ontvangen en opleidingen die vereist zijn door wet- of regelgeving blijven uitgesloten van de toepassing van het scholingsbeding.

Werkbaar werk en instroom

Het 4 + 1 aanbod (dat nieuwe werknemers recht geeft op 4 dagen opleiding en een bijkomende dag opleiding na 6 maanden anciënniteit) werd uitgebreid naar overeenkomsten van bepaalde duur (niet langer enkel overeenkomsten van onbepaalde duur). In samenwerking met Travi (het opleidingsfonds voor de uitzendsector) werd het 4 + 1 aanbod ook uitgebreid tot onthaal en opleiding voor uitzendkrachten.

Peterschap

De huidige regelingen voor door EDUCAM georganiseerde peterschapsopleidingen worden verlengd tot 30 juni 2025.

Risicogroepen

De huidige bepalingen met betrekking tot risicogroepen worden verlengd.

SWT

De SWT-overeenkomsten (werkloosheidsregelingen met bedrijfstoeslag) zijn verlengd, met inbegrip van de overeenkomsten over de voorwaarden voor de toekenning, voor de periode tot 31 december 2026, van vrijstelling van de verplichting om aangepast beschikbaar te zijn voor bepaalde categorieën werknemers (oudere werknemers, nachtarbeiders, zware beroepen, werknemers in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, enz.)

Tijdskrediet en landingsbanen

De overeenkomsten inzake tijdskrediet voor bijvoorbeeld kinderopvang of opleiding en de overeenkomsten inzake tijdskrediet landingsbaan worden verlengd tot 31 december 2025. Voor de periode van  juli 2023 tot 30 juni 2025 wordt de afwijkende leeftijd gehandhaafd op 55 (in plaats van 60) voor werknemers die hun arbeidstijd met 1/5 of 1/2 verminderen in het kader van een landingsbaan na 35 jaar beroepsleven of voor de zware beroepen.

Sociale vrede voor de duur van de overeenkomst

De binnen PSC 149.02 vertegenwoordigde sociale organisaties verbinden zich ertoe om gedurende de duur van het akkoord  geen aanvullende eisen te stellen

op het niveau van het paritair subcomité  en op bedrijfsniveau met betrekking tot de onderwerpen die onder het akkoord vallen.

ARBEIDERS - PSC 149.04

Voor het PSC 149.04 bereikten de werkgeversfederaties TRAXIO, COMEOS en BELMETAL en de vakbonden ABVV-Metaal, ACV-CSC METEA, FGTB en CGSLB op 13 september 2023 een akkoord. De respectieve achterban werd geraadpleegd met het oog op het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten. De meeste CAO's werden op 4 oktober afgesloten, de ondertekening van de resterende CAO's volgt in de komende dagen. Hieronder volgt een kort overzicht van de maatregelen in dit sectoraal akkoord.

Koopkracht

Loonmarge

De maximale marge voor de loonkostenontwikkeling werd voor de periode 2023-2024 door de regering vastgelegd op 0%, op basis van het verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) over de loonkostenhandicap van België ten opzichte van zijn buurlanden[5]. Concreet is dit de maximale marge die volgens de CRB beschikbaar is voor Belgische bedrijven om hun concurrentiepositie ten opzichte van bedrijven in de buurlanden te behouden.

Koopkrachtpremie

Bij wijze van compensatie heeft de regering bedrijven die goede resultaten hebben behaald in 2022 de mogelijkheid gegeven om hun werknemers tot 31/12/2023 een eenmalige "koopkrachtpremie" te betalen van maximaal 750 euro. Deze premie is onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en belastingen, en de werkgeversbijdrage bedraagt slechts 16,5%. De regering heeft de sectoren echter opgedragen om te bepalen welke bedrijven in 2022 "(uitzonderlijk) hoge winsten" hebben behaald. Als bedrijven aan de onderstaande voorwaarden voldoen, zijn ze verplicht om deze premie toe te kennen. Binnen PSC 149.04 werd het volgende overeengekomen:

PSC 149.04

De bedrijfswinst in 2022 (code 9901 in de jaarrekening) steeg met ...% ten opzichte van de gemiddelde bedrijfswinst in 2017-2021.

Bedrag

Hoge winst

 

+15%

250 €

+30%

375 €

+50%

500 €

Uitz. hoge winst

+75%

750€

De uitvoeringsmodaliteiten zijn als volgt:

 • Maximaal 15% van de winst na belastingen in 2022 (code 9904) kan worden toegewezen aan de koopkrachtpremie. Als dit bedrag wordt overschreden, wordt het beschikbare bedrag pro rata verdeeld onder de begunstigden;
 • Micro-ondernemingen (die geen jaarrekeningen indienen) verstrekken een boekhoudkundig attest op verzoek van de werknemer;
 • De premie moet uiterlijk op 31/12/2023 betaald zijn (TRAXIO heeft voor zijn leden preferentiële tarieven onderhandeld voor de koopkrachtpremie met zijn partner EDENRED: de preferentiële voorwaarde voor de toekenning van de koopkrachtpremie bedraagt 35% korting met de promotiecode: CVE2306TRAX40);
 • Werknemers hebben alleen recht op een koopkrachtpremie:
  • Als hij/zij daadwerkelijk ten minste 60 dagen heeft gewerkt in 2023 (maximum 30 gelijkgestelde dagen voor tijdelijke werkloosheid en gewaarborgd loon);
  • Indien in dienst op 30/11/23. Voor uitzendkrachten geldt dat ze ten minste één dag in november gewerkt moeten hebben.
 • Pro rata op basis van het arbeidsregime ;
 • Een reeds betaalde koopkrachtpremie op ondernemingsniveau mag in mindering worden gebracht van de sectorale koopkrachtpremie;
 • Mogelijkheid tot onderhandelen op bedrijfsniveau tot 30/11/2023. Verschillende scenario's:
  • De onderneming beantwoordt aan de definitie van "(uitzonderlijk) hoge winsten" à mogelijkheid om een aanvulling op de premie toe te kennen (steeds met een maximum van €750), via een bedrijfs-CAO of individuele overeenkomst en volgens de eigen motivatie;
  • De onderneming beantwoordt niet aan de definitie van "(uitzonderlijk) hoge winsten" à naleving van de sectorreglementering (geen mogelijkheid om een hogere premie toe te kennen);
  • De onderneming sluit een autonome CAO af waarin ze de "(uitzonderlijk) hoge winsten" zelf bepaalt à mogelijkheid om een premie van maximum €750 toe te kennen volgens criteria die ze zelf bepaalt (onafhankelijk van sectorale criteria).
 • De voorwaarden worden getoetst op het niveau van de juridische entiteit;

Eindejaarspremie

Dankzij de tussenkomst van TRAXIO, BELMETAL en COMEOS worden jobstudenten voortaan uitgesloten van de eindejaarspremie.

Fonds voor Bestaanszekerheid

Naast alle aanvullende vergoedingen, die worden geïndexeerd met 16,13%, is de kinderopvangtoeslag van het Sociaal Fonds uitgebreid tot 14 jaar voor voor- en naschoolse opvang (inclusief vakantiekampen), op basis van een fiscaal attest.

De tussenkomst van het Fonds toekent bedraagt maximaal €4 per dag, met een maximum van €500 per jaar. De werkgeversfederaties moedigen dit soort maatregelen aan, die bedoeld zijn om de sector aantrekkelijker te maken en het behoud van personeel aan te moedigen.

Mobiliteit

De fietsvergoeding wordt vanaf 01/07/2024 verhoogd van €0,20 naar €0,27 per km (met een maximum van 40 km per dag heen en terug), in lijn met de principes van het PC 200 (APCB) voor bedienden.

Functieclassificatie

De sociale partners herbevestigden ook hun engagement voor de werkgroep functieclassificatie, met bijzondere aandacht voor de opleiding van servicetechniekers.

Vorming

De Arbeidsdeal[6] bepaalt dat alle werknemers een individueel recht op opleiding moeten hebben, terwijl dit recht tot nu toe collectief was en in een gemiddelde aan opleidingsdagen per voltijds equivalent over de onderneming heen moest worden voorzien.

De sociale partners hebben deze wet op sectoraal niveau als volgt geïmplementeerd:

Opleidingsplannen

De huidige regeling wordt gehandhaafd, met een onderscheid tussen bedrijven met meer of minder dan 15 werknemers.

Opleidingsrecht

 • Voor bedrijven met maximaal 9 werknemers (VTE)
  • Behoud van 5 dagen collectief recht en 2 dagen individueel recht - per periode van 2 jaar
 • Voor bedrijven met 10 tot 19 werknemers (VTE)
  • Behoud van 5 dagen collectief recht en 2 dagen individueel recht - per periode van 2 jaar
  • Groeipad :
   • 2025-2026: +0,5 dag individueel recht - per periode van 2 jaar
   • 2027-2028: +0,5 dag individueel recht - per periode van 2 jaar
 • Voor bedrijven met meer dan 20 werknemers (VTE)
  • 7 dagen individueel recht - per periode van 2 jaar
  • Groeipad :
   • 2025-2026: + 1 dag individueel recht - per periode van 2 jaar
   • 2027-2028: + 1 dag individueel recht - per periode van 2 jaar
   • 2029-2030: + 1 dag individueel recht - per periode van 2 jaar

Overige punten

Naast de Arbeidsdeal hechten de sociale partners veel belang aan duurzame arbeidsverhoudingen en hebben zij besloten een reeks aanvullende maatregelen te nemen op het gebied van haalbaar werk en instroom:

 • Opleidingen moeten normaal gesproken tijdens de werkuren worden gevolgd. Als dit echter niet mogelijk is, mogen ze buiten werkuren worden gevolgd. Dergelijke opleidingen worden steeds op vrijwillige basis gevolgd. De uren die buiten werktijd worden gepresteerd, worden naar keuze van de werknemer gerecupereerd of uitbetaald. 
 • Onlineopleidingen zijn mogelijk als ze erkend of gegeven worden door Educam (om in aanmerking te komen voor het premiekrediet premiekrediet) en als ze minstens 2 opeenvolgende uren duren.
 • De verplaatsingskosten naar de opleidingslocatie worden betaald door de werkgever.
 • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen formele en informele opleidingen. 

Tussenkomst vormingskrediet

De bijdrage voor het vormingskrediet stijgt vanaf 1 januari 2024 van €40 naar €45.

Scholingsbeding

Gratis opleidingen georganiseerd door Educam, opleidingen waarvoor de werkgever een premie heeft ontvangen en opleidingen die vereist zijn door wet- of regelgeving blijven uitgesloten van de toepassing van de het scholingsbeding.

Werkbaar werk en instroom

Het 4 + 1 aanbod (dat nieuwe werknemers recht geeft op 4 dagen opleiding en een bijkomende dag opleiding na 6 maanden anciënniteit) werd uitgebreid naar overeenkomsten van bepaalde duur (niet langer enkel overeenkomsten van onbepaalde duur). In samenwerking met Travi (het opleidingsfonds voor de uitzendsector) werd het 4 + 1 aanbod ook uitgebreid tot onthaal en opleiding voor uitzendkrachten.

Peterschap

De huidige regelingen voor door EDUCAM georganiseerde peterschapsopleidingen worden verlengd tot 30 juni 2025.

Risicogroepen

De huidige bepalingen met betrekking tot risicogroepen worden verlengd.

SWT

De SWT-overeenkomsten (werkloosheidsregelingen met bedrijfstoeslag) zijn verlengd, met inbegrip van de overeenkomsten over de voorwaarden voor de toekenning, voor de periode tot 31 december 2026, van vrijstelling van de verplichting om aangepast beschikbaar te zijn voor bepaalde categorieën werknemers (oudere werknemers, nachtarbeiders, zware beroepen, werknemers in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, enz.)

Tijdskrediet en landingsbanen

De overeenkomsten inzake tijdskrediet voor bijvoorbeeld kinderopvang of opleiding en de overeenkomsten inzake tijdskrediet landingsbaan worden verlengd tot 31 december 2025. Voor de periode van  juli 2023 tot 30 juni 2025 wordt de afwijkende leeftijd gehandhaafd op 55 (in plaats van 60) voor werknemers die hun arbeidstijd met 1/5 of 1/2 verminderen in het kader van een landingsbaan na 35 jaar beroepsleven of voor de zware beroepen.

Flexibiliteit

Stelsel van kleine flexibiliteit

Dankzij de tussenkomst van TRAXIO, COMEOS en BELMETAL werd het stelsel van kleine flexibiliteit verlengd voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025.

De volgende regels blijven van toepassing:

 • De regeling is beperkt tot bepaalde activiteitensectoren (laden en lossen van goederen en vervoer; monteren, plaatsen, takelen en herstellen van onderstaande producten en machines; machines voor openbare werken, burgerlijke bouwkunde en goederenbehandeling; land- en tuinbouwtractoren, -machines en uitrusting voor boerderijen; rijwieltuigen; gereedschap en uitrusting voor werkplaatsen, garages en de industrie) en tot chauffeurs.
 • De regeling geldt niet voor ploegenarbeid.
 • De volgende afwijkingen van de arbeidsduur worden toegestaan:
  • Maximum +/- 2 uur/dag (max. 9 uur/dag)
  • Maximum +/- 5 uur dan de wekelijkse grens die is vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst

Overuren

Er werd overeengekomen met de vakbonden om het vrijwillige overurenstelsel te verlengen voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025.

De volgende regels blijven van toepassing:

 • Het stelsel is beperkt tot servicetechniekers.
 • Het aantal uren vrijwillig overwerk kan worden verhoogd van 120 uur tot maximaal 300 uur per kalenderjaar, op voorwaarde dat uiterlijk op 31 december 2023 een ondernemings-cao wordt afgesloten (er zal een model worden verstrekt).
 • Het aantal overuren dat niet in aanmerking wordt genomen voor de interne grens kan worden verhoogd tot maximaal 60 uur.
 • De interne grens kan worden verhoogd tot maximaal 383 uur.

Technische/overige punten

De sociale partners benadrukken het belang dat werknemers geschikte werkkleding wordt aangeboden en dat deze werkkleding regelmatig wordt vernieuwd, onderhouden en gereinigd, in overeenstemming met de Code voor welzijn op het werk.

Sociale vrede voor de duur van de overeenkomst

De binnen PSC 149.04 vertegenwoordigde sociale organisaties verbinden zich ertoe om gedurende de duur van het akkoord  geen aanvullende eisen te stellen op het niveau van het paritair subcomité en op bedrijfsniveau met betrekking tot de onderwerpen die onder het akkoord vallen.

BEDIENDEN - APCB 200

Koopkracht

Loonmarge

De maximale marge voor de loonkostenontwikkeling werd voor de periode 2023-2024 door de regering vastgelegd op 0%, op basis van het verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) over de loonkostenhandicap van België ten opzichte van zijn buurlanden[7]. Concreet is dit de maximale marge die volgens de CRB beschikbaar is voor Belgische bedrijven om hun concurrentiepositie ten opzichte van bedrijven in de buurlanden te behouden.

Koopkrachtpremie

Bij wijze van compensatie heeft de regering bedrijven die goede resultaten hebben behaald in 2022 de mogelijkheid gegeven om hun werknemers een eenmalige "koopkrachtpremie" te betalen van maximaal 750 euro, tot 31/12/2023. Deze premie is onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en belastingen, en de werkgeversbijdrage bedraagt slechts 16,5%. De regering heeft de sectoren echter opgedragen om te bepalen welke bedrijven "uitzonderlijk hoge winsten" hebben behaald in 2022. Als bedrijven aan de onderstaande voorwaarden voldoen, zijn ze verplicht om deze premie toe te kennen. Binnen het PC 200 werd het volgende overeengekomen:

PC 200 (APCB)

Code 9901 in de jaarrekening

Bedrag

Hoge winsten

Zie def. à Ratio tussen 1,25 en 1,5

125 €

Zie def. à Ratio van minstens 1,5

250 €

Uitz. hoge winsten

Zie def.

375€

Definities :

 • Een bedrijf heeft hoge winsten geboekt als (cumulatieve voorwaarden):
  • De verhouding tussen de bedrijfswinst (code 9901) en de totale activa in 2022 is ten minste 1,25x hoger dan het gemiddelde van dezelfde verhouding voor de jaren 2019-2021.
  • De bedrijfswinst voor 2022 (code 9901) is ten minste 5% van de totale activa voor 2022.
 • Een bedrijf heeft uitzonderlijk hoge winsten geboekt als (cumulatieve voorwaarden):
  • De verhouding tussen de bedrijfswinst (code 9901) en de totale activa in 2022 is ten minste 2x zo hoog als het gemiddelde van dezelfde verhouding voor de jaren 2019-2021.
  • De bedrijfswinst voor 2022 (code 9901) is ten minste 5% van de totale activa voor 2022.

De uitvoeringsmodaliteiten zijn als volgt:

 • Naleving van de voorwaarden moet worden beoordeeld op het niveau van de juridische entiteit en moet onafhankelijk worden bereikt (geen fusie of overname);
 • Het jaar 2022 verwijst naar het boekjaar waarin de meeste maanden in 2022 vallen;
 • Als het boekjaar eindigt op 30 juni, kan de werkgever ervoor kiezen;
 • Werknemers hebben alleen recht op een koopkrachtpremie:
  • Indien in dienst op 30 november 2023;
  • Als de werknemer ten minste één maand bij het bedrijf in dienst is;
 • Pro rata volgens arbeidsvoorwaarden (// cao eindejaarspremie) ;
 • Assimilatie van perioden van tijdelijke werkloosheid;
 • Aftrek van een koopkrachtpremie die al op bedrijfsniveau is betaald;
 • Mogelijkheid tot onderhandelen op bedrijfsniveau tot 30/11/2023. Verschillende scenario's:
  • De onderneming beantwoordt aan de definitie van "(uitzonderlijk) hoge winsten" à mogelijkheid om een aanvulling op de premie toe te kennen (steeds met een maximum van €750), via een bedrijfs-cao of individuele overeenkomst en volgens de eigen motivatie;
  • De onderneming beantwoordt niet aan de definitie van "(uitzonderlijk) hoge winsten" à naleving van de sectorreglementering (geen mogelijkheid om een hogere premie toe te kennen);
  • De onderneming sluit een autonome cao af waarin ze de "(uitzonderlijk) hoge winsten" zelf bepaalt à mogelijkheid om een premie van maximum €750 toe te kennen volgens criteria die ze zelf bepaalt (onafhankelijk van sectorale criteria).
 • De koopkrachtpremie moet uiterlijk op 31 december 2023 worden toegekend.

Eindejaarspremie

Profylactisch en borstvoedingsverlof wordt voortaan gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie.

Het recht op de eindejaarspremie wordt uitgebreid naar werknemers die ontslag nemen of van wie de arbeidsovereenkomst in onderling onderleg wordt beëindigd, op voorwaarde dat ze 5 jaar bij het bedrijf in dienst zijn.

Telewerken

De sociale partners moedigen bedrijven die gebruik maken van telewerk aan om hierover op bedrijfsniveau gesprekken aan te gaan en akkoorden te sluiten.

Bijdrage Sociaal Fonds

De werkgeversbijdrage aan het Sociaal Fonds, die is vastgesteld op 0,23% van het brutoloon van de werknemers van de onderneming, wordt verlengd voor de periode van 1 januari 2024 tot 31 december 2025.

De huidige bepalingen met betrekking tot risicogroepen worden verlengd.

Mobiliteit

Vanaf 1 juli 2024 wordt de fietsvergoeding verhoogd van €0,20 naar €0,27 per km, met een maximum van €10,80 (max. 40 km heen en terug) per werkdag. De vergoeding kan niet worden gecombineerd met andere vergoedingen op de woon-werkverplaatsing, met uitzondering van die voor het openbaar vervoer. 

Op 1 januari 2024 wordt het plafond van het bruto jaarsalaris dat werknemers recht geeft op een verplaatsingskostenvergoeding voor privéauto’s verhoogd naar €34.148 (te indexeren op 1 januari 2024).

Vorming

De Arbeidsdeal[8] bepaalt dat alle werknemers een individueel recht op opleiding moeten hebben, terwijl dit recht tot nu toe collectief was en in een gemiddelde aan opleidingsdagen per voltijds equivalent over de onderneming heen moest worden voorzien.

De sociale partners hebben deze wet op sectoraal niveau als volgt geïmplementeerd:

Opleidingsplannen

Het huidige systeem wordt gehandhaafd, met een onderscheid tussen bedrijven met meer of minder dan 15 werknemers.

Opleidingsrecht

 • Voor bedrijven tot maximaal 9 werknemers (VTE)
  • Gemiddeld 4 collectieve opleidingsdagen per VTE over een periode van 2 jaar
  • Inclusief gemiddeld 1 dag individuele opleiding per VTE per jaar

 • Voor bedrijven met 10 tot 19 werknemers (VTE)
  • Gemiddeld 4,5 collectieve opleidingsdagen per VTE over een periode van 2 jaar
  • Inclusief gemiddeld 1 dag individuele opleiding per VTE per jaar

 • Voor bedrijven met meer dan 20 werknemers (VTE)
  • 2 individuele opleidingsdagen per jaar per VTE
  • Groeipad :
   • Vanaf 01/01/2024: 3 individuele opleidingsdagen per jaar per VTE
   • Vanaf 01/01/2026: 4 individuele opleidingsdagen per jaar per VTE
   • Vanaf 01/01/2028: 5 individuele opleidingsdagen per jaar per VTE

Raadpleeg voor meer informatie de cao opleiding van het PC 200 (APCB).

SWT

De SWT-overeenkomsten (werkloosheidsregelingen met bedrijfstoeslag) zijn verlengd, met inbegrip van de overeenkomsten over de voorwaarden voor de toekenning, voor de periode tot 31 december 2026, van vrijstelling van de verplichting om aangepast beschikbaar te zijn voor bepaalde categorieën werknemers (oudere werknemers, nachtarbeiders, zware beroepen, werknemers in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, enz.)

Tijdskrediet en landingsbanen

De overeenkomsten inzake tijdskrediet voor bijvoorbeeld kinderopvang of opleiding en de overeenkomsten inzake tijdskrediet landingsbaan worden verlengd tot 31 december 2025. Voor de periode van  juli 2023 tot 30 juni 2025 wordt de afwijkende leeftijd gehandhaafd op 55 (in plaats van 60) voor werknemers die hun arbeidstijd met 1/5 of 1/2 verminderen in het kader van een landingsbaan na 35 jaar beroepsleven of voor de zware beroepen.

Sociale vrede

De sociale organisaties die vertegenwoordigd zijn in het PC 200 (APCB) verbinden zich ertoe om tijdens de duur van de overeenkomst geen bijkomende eisen te stellen op het niveau van het paritair comité of de onderneming met betrekking tot de onderwerpen die in het akkoord zijn opgenomen.

Als je vragen hebt of meer informatie wilt, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze arbeidsrechtadviseur.

Charlotte Waterlot (FR) [email protected]

02/778.62.00

MyTRAXIO ? Niet te missen! Klik hier voor meer informatie.

Aarzel niet om deze mededeling te delen met uw human resources of personeelsverantwoordelijke.

[1] Koninklijk Besluit van 13 mei 2023.

[2] Wet van 3 oktober 2022 houdende diverse bepalingen inzake tewerkstelling, B.S. 10 november 2022.

[3] Koninklijk Besluit van 13 mei 2023.

[4] Wet van 3 oktober 2022 houdende diverse bepalingen inzake tewerkstelling, B.S. 10 november 2022.

[5] Koninklijk Besluit van 13 mei 2023.

[6] Wet van 3 oktober 2022 houdende diverse bepalingen inzake tewerkstelling, B.S. 10 november 2022.

[7] Koninklijk Besluit van 13 mei 2023.

[8] Wet van 3 oktober 2022 houdende diverse bepalingen inzake tewerkstelling, B.S. 10 november 2022.

Foto: Pixabay

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy