Sociaal nieuws – Op 31/03/2022 valt het doek over de alternatieve loonkostenontwikkeling. Maar wat met de tijdelijke werkloosheid corona?

Het nationaal akkoord voorziet in een verhoging van de (minimum)uurlonen met 0,4 % (PC 112 – PSC 149.02 – PSC 149.04) op 1 januari 2022.  De ondernemingen hebben echter de mogelijkheid om andere gelijkwaardige koopkrachtvoordelen toe te kennen in de plaats van de voorziene verhoging van de reële uurlonen (dus niet de minimumuurlonen).

10/03/2022

In deze tweede hypothese moeten de afspraken over het toekennen van een ander gelijkwaardig koopkrachtvoordeel gemaakt zijn voor 31 maart 2022.

Daarnaast moet een procedure gevolgd worden naargelang het bedrijf in kwestie al dan niet een vakbondsafvaardiging heeft:

 • Bedrijf met vakbondsafvaardiging: er moet een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) worden gesloten tussen de werkgever en alle in de vakbondsafvaardiging vertegenwoordigde organisaties om de onderhandelingen op bedrijfsniveau te starten en de loonmarge vanaf 1 januari 2022 te concretiseren ;
 • Bedrijf zonder vakbondsafvaardiging: er moet ook een cao worden gesloten tussen de werkgever en alle in het P(S)C vertegenwoordigde organisaties. Als uw bedrijf zich in deze situatie bevindt, vindt u hieronder de lijst van organisaties vertegenwoordigd binnen elke P(S)C :

- PC 112 : ACV-CSC METEA en ABVV-METAAL of MWB-FGTB;
- PSC 149.02 : ACV-CSC METEA, ABVV-METAAL of MWB-FGTB en ACLVB of CGSLB;
- PSC 149.04 : ACV-CSC METEA, ABVV-METAAL of MWB-FGTB en ACLVB of CGSLB. 

Contacteer ons om de contactgegevens van de secretarissen te verkrijgen. 

Bij gebrek aan cao tegen op 31 maart 2022 is er een automatische (retroactieve) verhoging van alle lonen met 0,4 % op 1 januari 2022.

Einde tijdelijke werkloosheid op 31 maart 2022?

Hoewel eerst werd gesteld dat de kans op een verlenging van de tijdelijke werkloosheid corona na 31 maart 2022 bijna nihil was, zou een (korte) verlenging nu toch overwogen worden.  In tussentijd zou er gewerkt worden aan de vereenvoudiging van de aanvraagprocedure tijdelijke werkloosheid om economische redenen. 

Maar op een bepaald moment zal toch moeten geanticipeerd worden op een overschakeling naar de tijdelijke werkloosheid om economische redenen.  In dat geval nodigen we u uit om tijdig de formulieren voor te bereiden om de tijdelijke economische werkloosheid van uw medewerkers aan te vragen.   

Raadpleeg ook regelmatig de site van de RVA om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen (van deadlines).

Wat als u een beroep moet doen op tijdelijke werkloosheid als gevolg van de oorlog in Oekraïne?

 • U deed regelmatig een beroep op tijdelijke werkloosheid corona? Tot en met (minstens) 31 maart 2022 kunt u ook voor de gevolgen van de oorlog verder beroep doen op tijdelijke werkloosheid corona. 
 • U deed in het verleden geen beroep op tijdelijke werkloosheid corona? Dan doet u een beroep op tijdelijke werkloosheid overmacht. U verstuurt een elektronische mededeling tijdelijke werkloosheid overmacht naar de RVA. In deze mededeling is een keuzemogelijkheid ‘de oorlog in Oekraïne’ voorzien. In de rubriek opmerkingen moet daarna de reden van de werkloosheid nader worden toegelicht (bv. geen verkoop van voertuigen meer doordat er geen kabelbomen meer geleverd worden uit Oekraïne). Opgelet! Het moet gaan om een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (met dien verstande dat het wel mogelijk is dat bepaalde werknemers nog verder tewerkgesteld worden of dat de werknemers in een beurtrol volledig tijdelijk werkloos worden gesteld). Gaat het slechts om een gedeeltelijke schorsing, moet economische werkloosheid aangevraagd worden (zie ook hieronder).

1. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen – bedienden

Om dit soort regeling te kunnen invoeren, moet u kunnen aantonen dat u een ‘onderneming in moeilijkheden’ bent en dat er een sectorale (of ondernemings)cao gesloten werd. U moet bovendien een interne procedure volgen om dit soort werkloosheid in te voeren. 

Onderneming in moeilijkheden

Ten eerste wordt een onderneming geacht in moeilijkheden te verkeren als ze aan een of meer van de volgende criteria voldoet:

- de onderneming (in de zin van juridische entiteit) kende in een van de vier kwartalen voorafgaand aan het gebruik van economische werkloosheid een substantiële daling van minstens 10% van de omzet, productie of bestellingen in vergelijking met hetzelfde kwartaal van een van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaan. Het is ook mogelijk niet het laatste kwartaal als referentiekwartaal te kiezen, maar dan moet de dalende trend worden bevestigd voor alle kwartalen voorafgaand aan het gekozen referentiekwartaal. U moet m.a.w. kunnen aantonen dat de omzet/productie/bestellingen in alle kwartalen tussen het referentiekwartaal en het kwartaal waarin de werkloosheid ingevoerd werd, lager is/zijn dan de omzet/productie/bestellingen van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. In dat laatste geval moet de daling niet noodzakelijk meer dan 10% bedragen.
Concreet kunt u na het indienen van uw btw-aangifte van het derde kwartaal van 2021 al nagaan of de omzet voor dit kwartaal 10% lager was dan die van het derde kwartaal van 2020 of 2019.
De daling van de omzet/productie/bestellingen moet altijd:

 • betrekking hebben op de volledige productie van de onderneming of op alle bestellingen;
 • bekomen worden door een weging in functie van de belangrijkheid van de diverse producten (of zo nodig de diverse bestellingen) in het productieproces en aanleiding geven tot een daaraan gerelateerde daling aan productieve arbeidsuren van de werknemers;
 • bewezen worden door de indiening van een dossier dat, naast de btw-aangiften van alle kwartalen in kwestie, ook documenten bevat die de vereiste daling van productie/bestellingen aantonen en die de gevolgde berekeningswijze toelichten, zoals boekhoudkundige stukken en verslagen overgemaakt aan de ondernemingsraad.

- de onderneming (in de zin van juridische entiteit, technische bedrijfseenheid of vestigingseenheid) kende een aantal dagen economische werkloosheid voor haar arbeiders van minstens 10% van het totale aantal aangegeven dagen (arbeiders en bedienden) aan de RSZ tijdens het kwartaal voorafgaand aan dat van de kennisgeving aan de RVA van onderneming in moeilijkheden. Merk wel op dat deze 10% moet worden berekend op basis van het aantal dagen (en niet het aantal uren), zowel voor voltijdse als voor deeltijdse werknemers.

- de onderneming kent onvoorziene omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben. Het kan daarbij ook om een toekomstige daling gaan. De minister beschikt in dit specifieke geval over een beoordelingsbevoegdheid. U moet dus het bewijs leveren van het oorzakelijke verband tussen de onvoorziene omstandigheden en de substantiële daling van de omzet, de productie of de bestellingen. De aanvraag moet per aangetekende brief naar de Directeur-Generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg gestuurd worden (Ernest Blerotstraat 1, 1000 Brussel). U kunt het aanvraagformulier downloaden door hier te klikken. Voeg er alle vereiste documenten bij, waaronder het bewijs van het bestaan van een sector-cao.

Sector-cao of ondernemings-cao of ondernemingsplan

Vervolgens en opdat de onderneming een beroep zou kunnen doen op tijdelijke economische werkloosheid voor haar bedienden, moet er ook een sectorcao gesloten zijn, of moet de onderneming zelf een ondernemingscao of ondernemingsplan opmaken. In dit verband is de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 148 van kracht. Deze cao is van toepassing op ondernemingen die geen ondernemingscao of -plan hebben. Ze blijft van kracht tot 31 december 2021. Daarna geldt een soortgelijke collectieve overeenkomst nr. 159 tot 30 juni 2023.

Aanvraagprocedure

Tot slot moeten i.v.m. de interne procedure verschillende stappen nageleefd worden:

Eerste stap (D-22 voor de effectieve tijdelijke economische werkloosheid)

 • aangetekende verzending van het formulier C106A (met bijlagen) aan de RVA, u vindt het formulier hier;
 • u moet ook een kopie van deze kennisgeving aan de ondernemingsraad bezorgen of, als die er niet is, aan de vakbondsafvaardiging.

Tweede stap (D-8 voor de effectieve tijdelijke economische werkloosheid)

 • aanplakking in de lokalen van de onderneming van een kennisgeving met vermelding van naam, voornamen en gemeente van de woonplaats van de bedienden van wie de arbeidsovereenkomst wordt geschorst; het aantal schorsingsdagen en de data waarop de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor elke bediende geschorst zal zijn, de datum waarop de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst of de regeling van gedeeltelijke arbeid zal ingaan, en de datum waarop die schorsing of die regeling een einde zal nemen, alsook de verbintenis van de werkgever het werk dat normaal had moeten worden verricht door de werknemers tijdens de duur van de schorsing van de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst niet aan derden uit te besteden (de aanplakking kan vervangen worden door een schriftelijke kennisgeving);
 • dezelfde informatie als in de aanplakking of individuele kennisgeving aan de bedienden, moet op elektronische wijze aan de RVA meegedeeld worden;
 • mededeling aan de ondernemingsraad, of bij ontstentenis daarvan, aan de vakbondsafvaardiging van de redenen die de tijdelijke werkloosheid rechtvaardigen.

Opgelet! Het is absoluut noodzakelijk minstens 14 dagen te wachten tussen het verzenden van het formulier naar de RVA en deze stap ... en het is op zijn vroegst 8 dagen na deze stap dat de bedienden daadwerkelijk op tijdelijke economische werkloosheid kunnen worden gezet!

Vergeet ook niet dat als u een ondernemingsplan hebt, u alle eventuele bijkomende stappen moet uitvoeren die daarin vermeld worden voor het gebruik van tijdelijke werkloosheid om economische redenen.

Toegestane duur van de economische werkloosheid

Wat de toegestane duur van de economische werkloosheid betreft, bestaan er twee systemen naast elkaar (en het is mogelijk ze te combineren):

 • maximaal 16 weken economische werkloosheid bij de volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
 • maximaal 26 weken bij de regeling van gedeeltelijke arbeid die ten minste twee arbeidsdagen per week omvat.

2. Tijdelijke economische werkloosheid – arbeiders

Onderneming in economische moeilijkheden

Voor de toepassing van de tijdelijke economische werkloosheid voor arbeiders en om te worden beschouwd als een onderneming in economische moeilijkheden, ‘volstaat’ het dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst opgeschort wordt omwille van een gebrek aan werk wegens economische oorzaken. Concreet betekent dit dat de werkgever niet in staat is het normale arbeidsritme te handhaven dat tot dan in de onderneming bestond. 

Aanvraagprocedure

De werkgever moet voor zijn arbeiders voor de invoering van de regeling van tijdelijke werkloosheid om economische redenen, op D-7 bepaalde formaliteiten vervullen in een enkele stap:

 • kennisgeving aan de arbeiders 7 dagen op voorhand (via een kennisgeving in de lokalen van de onderneming). Deze kennisgeving moet de naam, voornaam, het identificatienummer bij de sociale zekerheid van deze arbeiders vermelden, het aantal dagen werkloosheid en de data van werkloosheid (7 dagen na aanplakking van de kennisgeving in de lokalen), de datum van volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst enz.;
 • kennisgeving aan de RVA op dezelfde dag.

Gedeeltelijke sluiting

Bij de gedeeltelijke sluiting (tijdelijke werkloosheid om economische redenen) kunnen voor arbeiders drie regelingen worden aangevraagd:

 • een regeling van ‘volledige schorsing’. Dat betekent dat er helemaal niet meer gewerkt wordt. U kunt dit stelsel max. 4 weken invoeren. Daarna moet u verplicht eerst opnieuw een volledige werkweek invoeren;
 • een regeling van ‘grote schorsing’. Dit betekent dat er minder dan 3 arbeidsdagen per week voorzien zijn of minder dan 1 arbeidsweek per 2 weken. U kunt deze regeling voor maximaal 3 maanden introduceren. Daarna moet er verplicht een werkweek volgen.
 • een regeling van ‘kleine schorsing’. Dit betekent dat er minstens 3 arbeidsdagen per week voorzien zijn of minstens 1 arbeidsweek per 2 weken. U kunt deze regeling voor max. 12 maanden invoeren.

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze sociaalrechtelijke adviseurs: 

Nadia Van Nieuwenhuijsen (NL) [email protected]
02/778.62.00
Charlotte Waterlot (FR) [email protected]

MyTRAXIO? Doen! Klik hier.

Stuur dit bericht zeker door naar uw personeelsverantwoordelijke of human resources.

Foto: Pixabay/Wounds_and_Cracks

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy