Wallonië: een nieuw decreet dat flexibeler en duidelijker is

In het Waalse Gewest heeft het Parlement een nieuw decreet aangenomen op 28 februari ll. dat op 1 januari 2019 in werking treedt en het decreet van 2008 vervangt. Dit decreet is flexibeler dan het vorige en definieert helder de feiten die aanleiding geven tot een bodemonderzoek.

10/09/2018

Het vorige decreet is dus nog steeds van kracht tot volgend jaar, maar zoals Manuela Fiorucci, Milieuadviseur van TRAXIO, opmerkt: "artikel 21, dat de feiten bepaalt die aanleiding kunnen geven tot een bodemonderzoek, is nooit van kracht geworden!"Momenteel kunnen maar twee situaties een oriënteringsonderzoek rechtvaardigen, namelijk het vrijwillig onderwerpen of een verplichting die door de overheid wordt opgelegd aan een bedrijf als ze bv. bodemverontreiniging vermoedt na een controle. 

Een uitputtende lijst

Het nieuwe decreet omvat een uitputtende lijst van activiteiten die een risico vormen voor de bodem en bepaalt duidelijk de situaties waarvoor een oriënteringsonderzoek vereist is. Dit is bedoeld om de mogelijke aanwezigheid van verontreiniging na te gaan en een eerste inschatting te maken van de omvang ervan. Dat is met name het geval voor de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning, een globale vergunning of een geïntegreerde vergunning voor een stuk grond dat in de databank Ondergrond (online sinds april) vermeld wordt als vervuild of potentieel vervuild en tevens voor bepaalde handelingen of werken die de grondinneming wijzigen en die een impact hebben op het grondbeheer. 

Dit wordt ook een verplichting voor de uitbater van een risico-installatie bij stopzetting van de activiteit of bij een faillissement en ook op het einde van de milieuvergunning. De verlenging van deze vergunning wordt door de wetgever beschouwd als een gelegenheid om na te gaan of het al dan niet nodig is een onderzoek in te stellen naar mogelijke bodemverontreiniging. En altijd bij besluit van de overheid als zij verontreiniging vermoedt.

Een conform afschrift

Manuela Fiorucci wijst er daarentegen op dat "de verkoop van een terrein waarop zich een risico-installatie bevindt, niet langer wordt beschouwd als een feit dat aanleiding geeft tot een oriënteringsonderzoek, maar dat het nieuwe decreet voorziet in de verplichting de koper te informeren door hem een conform afschrift uit de databank Ondergrond te verstrekken, evenals de verklaringsverplichtingen."Deze databank valt nu al te raadplegen en zal dergelijke afschriften vanaf 2019 kunnen afleveren.

Voor of na 2007

Bij bewezen verontreiniging legt het decreet weliswaar saneringsmaatregelen op maar het zorgt ook voor snellere en eenvoudigere procedures en het is flexibeler dan het vorige decreet. Als de verontreiniging 'nieuw' is, dus van na 30 april 2007, zal de bodemkwaliteit al hersteld moeten worden tot 80 % van een drempelwaarde en dat vinden de deskundigen praktischer dan voorheen. Als de vervuiling ouder is moet de sanering 'het bestaan van een ernstige bedreiging voor de menselijke gezondheid, het grondwater en de ecosystemen wegnemen. Met gebruik van 'de beste beschikbare technieken’.

Foto Pixabay - Life of Pix

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy