Actualiteit Tweewielers

Inspecties van fietstakels: wel of niet verplicht controleren?

01/09/2021

TRAXIO verdedigt continu de ledenbelangen en neemt ook actie als er zich situaties voordoen die buiten proportie zijn. Verschillende fietshandelaars hebben bezoek ontvangen van inspecteurs van FOD WASO (Welzijn op het Werk), waarbij zij gevraagd werden om verslagen te tonen van driemaandelijkse inspecties van hun fietstakels door een officieel controleorganisme.

Dergelijke controles door officiële organisaties zouden aanzienlijke kosten met zich meebrengen en staan niet in verhouding tot verplichtingen die in andere sectoren (vgl. autosector) van toepassing zijn. FOD WASO heeft onze opmerkingen ter harte genomen en is bereid om onze ondernemers hierin tegemoet te komen.

Voorlopig dient er daarom niets ondernomen te worden om gevolg te geven aan eerdere bezoeken van de lokale inspecteurs. Als fietshandelaar moet u er enkel voor zorgen dat uw fietstakels op regelmatige wijze (maximaal 3 maanden) door uzelf als goede huisvader worden gecontroleerd en u hiervan aantoonbare nota neemt.

De wettelijke basis is art. IV.2-14. van de Codex.

Art. IV.2-14.- De werkgever ziet erop toe dat de arbeidsmiddelen waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie, worden onderworpen, na de installatie en vóór de eerste ingebruikneming, aan een eerste controle, alsmede aan een controle na elke montage op een nieuwe locatie of een nieuwe plek, teneinde ervoor te zorgen dat deze arbeidsmiddelen op de juiste wijze worden geïnstalleerd en goed functioneren. De werkgever ziet erop toe dat de arbeidsmiddelen die onderhevig zijn aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties, worden onderworpen aan: 1° periodieke controles en, in voorkomend geval, aan periodieke proeven; 2° bijzondere controles, telkens wanneer zich uitzonderlijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van het arbeidsmiddel, zoals het ombouwen, ongevallen, natuurverschijnselen en lange perioden van buitengebruikstelling.

De in het tweede lid bedoelde controles hebben tot doel te garanderen dat de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften worden nageleefd en deze verslechteringen tijdig worden opgespoord en hersteld. De resultaten van de controles moeten schriftelijk worden vastgelegd en ter beschikking worden gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaar. Zij moeten gedurende een gepaste tijd worden bewaard. Wanneer de betrokken arbeidsmiddelen buiten de onderneming worden gebruikt, moeten zij vergezeld gaan van een materieel bewijs van de laatste controle. Onverminderd de wettelijke verplichtingen inzake controles door EDTC’s, worden de in dit artikel bedoelde controles uitgevoerd door deskundigen, intern of extern aan de onderneming of inrichting.

FOD WASO meldt echter wel dat deze werkwijze in de toekomst eventueel zou kunnen veranderen. TRAXIO volgt dit op in nauw overleg met de overheidsdiensten en houdt haar leden hiervan op de hoogte.

Naar aanleiding van deze gesprekken kregen wij ook het bericht dat FOD Mobiliteit op 15 juni ll. een webinar heeft georganiseerd over het onderwerp “Met de fiets naar het werk: beleid en praktijk”. Over dit webinar (presentaties te downloaden en herbeluisteren) werd ondertussen een blogbericht gemaakt:  https://www.beswic.be/nl/blog/webinar-over-het-woon-werkverkeer-met-de-fiets-en-andere-elementen-over-veilig-fietsen

Guy Crab - [email protected] - 0475 545 007

TRAXIO gebruikt cookies Cookie policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.