Coronapremie in vraag en antwoord

De term coronapremie is ongelukkig gekozen, want het gaat om consumptiecheques en niet om een premie in geld. De federale regering wil er de binnenlandse economie mee aanzwengelen (het bedrag kan niet gespaard/belegd worden, het kan niet naar het buitenland vloeien omdat de cheques enkel in België kunnen besteed worden en de vervaldag stimuleert de besteding ervan). 

15/12/2021

Is de coronapremie verplicht? 

Ja, voor de werkgevers/werknemers garages, koetswerk en/of metaalhandel gelden bindende sectorale cao’s over de coronapremie.  Klik hier.  

Indien u arbeiders tewerkstelt hebben deze sowieso recht op een vast deel van de coronapremie van 200 euro (garages en koetswerk) of 250 euro (metaalhandel).  De arbeiders hebben echter maar recht op een variabel deel van 175 euro (garages) of 100 euro (metaalhandel) indien uw bedrijf in 2020 een positief bedrijfsresultaat had (code 9901 van de resultatenrekening van de jaarrekening). 

Indien u (ook) bedienden (APCB 200) tewerkstelt hebben zij recht op een coronapremie indien de onderneming een positieve bedrijfswinst (code 9901) behaald hebben in 2019 én 2020 (kalenderjaar) en de omzet (code 70), of brutomarge (code 9900) indien de omzet niet beschikbaar is, is met ten minste 5% gestegen. Een stijging van de omzet (code 70) of de brutomarge (code 9900) bij gebreke aan omzet van > 5 % geeft recht op een coronapremie van 125 euro en een stijging van dezelfde componenten van > 10 % geeft recht op een coronapremie van 250 euro.  Meer lezen?  Klik hier (zie circulaire).

Heeft iedere arbeider/bediende recht op een (volledige) coronapremie?

De arbeider moet op 15 november 2021 (PSC 149.04) en 30 november 2021 (PC 112 en PSC 149.02) in dienst zijn en in 2021 ten minste 60 dagen effectieve prestaties hebben verricht om recht te hebben op de volledige premie.  Anderzijds geeft 15 dagen effectieve prestaties recht op 25% van de coronapremie, 30 dagen op 50% en 45 dagen op 75%. De bediende (APCB 200) heeft maar recht op een coronapremie als hij in dienst is op 30 november 2021 en als aan de bovenstaande twee cumulatieve voorwaarden werd voldaan (zie vorige vraag). 

Wanneer moet u de coronapremie betalen? 

De coronapremie moet tussen 1 augustus 2021 en 31 december 2021 uitgereikt worden om het (para)fiscaal gunstige statuut te kunnen genieten (geen gewone RSZ/BV, maar wel een werkgeversbijdrage van 16,5%).  Omdat de deadline van 31 december 2021 problematisch is voor de administratieve verwerking van de verschillende modaliteiten in de cao’s, zal waarschijnlijk gelden dat de effectieve toekenning kan gebeuren tot 31 maart 2022 op voorwaarde dat de beslissing tot toekenning uiterlijk op 31 december 2021 wordt genomen.   Opgelet! De bovenstaande bijkomende termijn geldt onder voorbehoud van de publicatie van het desbetreffende KB in het Belgisch Staatsblad.

De meeste providers (Edenred, Sodexo en Monizze) stellen momenteel dat de elektronische consumptiecheques ten laatste tot 31 december 2021 besteld kunnen worden.  U betaalt tevens een vergoeding aan de uitgevers (1,55 % bij Edenred en Sodexo en bij Monizze hangt het tarief af van de aard van uw activiteit).  Informeer u bij uw provider over de (haalbaarheid) van de deadlines. 

Gunsttarieven?  Zie onze partner Edenred. 

Werknemers hebben tot 31 december 2022 om de toegekende cheques te besteden.

Wat met een eerder betaalde coronapremie? 

Voor de arbeiders garages/koetswerk kan de coronapremie die op ondernemingsniveau reeds werd toegekend na 8 juni 2021 afgetrokken worden van het variabel deel voor garages, van het vast deel koetswerk en voor metaalhandel kunnen reeds betaalde bedragen in het kader van COVID-19 ook afgetrokken van het variabel deel, met instemming van de op ondernemingsniveau aanwezige syndicale delegatie of van alle organisaties vertegenwoordigd in het PSC voor bedrijven die geen SD hebben.  Ook voor de bedienden kan een coronapremie die op ondernemingsniveau uitgereikt werd tussen 1 augustus 2021 en 31 december 2021 in mindering gebracht worden van de sectoraal eventueel opgelegde coronapremie. 

U wilt 500 euro coronapremie geven?

Bedrijven (PC 112 en het PSC 149.02-04) kunnen besluiten om de sectorale coronapremie aan te vullen tot 500 euro mits het sluiten van een cao (ondernemingen met syndicale delegatie) of een individuele overeenkomst (zonder syndicale delegatie).  Is dit verplicht? Neen, er kan over onderhandeld worden.  Ook voor de bedienden gelden deze modaliteiten.   

Consumptiecheques op papier of elektronisch? 

Om niet als loon te worden beschouwd moet de keuze voor elektronische consumptiecheques geregeld worden door een cao (op niveau sector/onderneming) en bij ontstentenis van een vakbondsdelegatie door een individuele overeenkomst.

Omdat onze sectorale cao’s (PC 112, PSC 149.02-04 en het APCB 200) de werkgever de keuze laten tussen papieren of elektronische consumptiecheques, moeten de ondernemingen die voor elektronische cheques kiezen dit uiterlijk op 31 december 2021 via een ondernemings-cao/individuele overeenkomst doen.  Tevens mag de elektronische consumptiecheques geen kosten voor de werknemer met zich mee mag brengen, behalve in geval van verlies of diefstal (onder de voorwaarden in het arbeidsreglement of in een individuele overeenkomst zijn bepaald).

Als dit niet wordt nageleefd, kan de elektronisch toegekende coronapremie die niet voorzien wordt in een sectorale cao het (para)fiscale gunstregime niet genieten. TRAXIO betreurt dit onnodig en overdreven formalisme en hoopt dat hieraan nog kan verholpen worden.   Een kleine troost is dat u in principe tot 31 maart 2022 de tijd heeft om deze overeenkomst te sluiten (en de cheques effectief toe te kennen).

To do’s?

U kunt de onderstaande checklist gebruiken om de coronapremie tijdig uit te reiken. 

 • Informeer u (raadpleeg hier de pagina met de desbetreffende cao’s; raadpleeg hier de circulaire bedienden en hier het infobulletin);
 • Bepaal of uw arbeiders recht hebben op een variabel deel (PC 112 en PSC 149.04) en of uw bedienden (APCB 200) recht hebben op een sectoraal vooropgestelde coronapremie;
 • Oplijsting van de rechthebbenden:
 • Arbeiders (ook uitzendkrachten) in dienst op 15/11/2021 (PSC 149.04) en/of op 30/11/2021 (PC 112 en PSC 140.02);
 • Bedienden in dienst op 30/11/2021 (indien zij recht hebben op de premie).
 • Bepaal per werknemer waar hij sectoraal recht op heeft (pro rata deeltijdsen, bedrag in functie van het aantal effectief gepresteerde dagen, …) en maak voor de arbeiders een onderscheid tussen het vast en het variabel deel;
 • De cao van het APCB 200 stelt dat de werkgever over de toekenning van de premie een schriftelijke communicatie moet richten aan de syndicale delegatie (SD) of bij gebrek aan de werknemers uiterlijk op 15 december 2021;
 • Bepaal per werknemer de bedragen die op ondernemingsvlak uitbetaald werden en breng deze conform de sectorale regels in mindering van het sectoraal verschuldigde bedrag. Opgelet! Voor metaalhandel heeft u hiervoor een (bij voorkeur schriftelijke) instemming nodig van de SD/leden PSC;
 • Indien u 500 euro wenst te betalen, moet u voor het verschil een cao/individuele overeenkomst sluiten. Neem hiervoor contact op met de secretaris(sen) of uw provider;
 • Indien u elektronische cheques kiest moet u eveneens een cao sluiten (met SD)/individuele overeenkomst (zonder SD);
 • Plaats de bestelling bij een provider.

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze sociaalrechtelijke adviseurs:

Nadia Van Nieuwenhuijsen (NL) - [email protected]
02/778.62.00
Charlotte Waterlot (FR) - [email protected]

MyTRAXIO? Zeker doen! Klik hier 

Stuur dit bericht zeker door naar uw personeelsverantwoordelijke of human resources.

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy