SIGMACert veiligheidslabel

SIGMACert ontstond in 2011 in de schoot van SIGMA. Het veiligheidslabel focust zich op lifttrucks (machines goederenbehandeling) en bouwmachines (burgerlijke bouwkunde/bouw). Een toelichting waarom net dit label u een maximale zekerheid verschaft. 

14/11/2018

Het in het leven roepen het SIGMACert-veiligheidslabel moet tegen de achtergrond van een aantal juridische verplichtingen bekeken worden. Om te beginnen is er het Koninklijk Besluit 'betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen' uit 1993. Meer in het bijzonder artikel 11 ervan waaruit we graag citeren: “(…) de bedoelde controles van de arbeidsmiddelen worden uitgevoerd door deskundige personen intern of extern aan de onderneming, tenzij de arbeidsmiddelen verplicht door een EDTC dienen gekeurd te worden”. We laten de EDTC-uitzondering even buiten beschouwing. Onmiddellijk dringt de vraag zich op welke 'arbeidsmiddelen' precies onder deze toepassing vallen? Dat gaat breed, maar voor de meest verkochte machines werd dus een systeem opgezet. Concreet bestaan die voor volgende machines: Heftrucks/Voorzetapparatuur, Batterijen/batterijladers, Graafmachines, Wielladers, Verreikers, Betonpompen. Deze keuringsplicht – we komen er direct op terug – kan gekoppeld worden aan een algemene verplichting voor werkgevers om alles in het werk te stellen om de veiligheid van het materiaal te waarborgen. Dit laatste is iets dat niet enkel door de Arbeidsinspectie wordt gevraagd, maar ook door de Veiligheids Checklist Aannemers (VCA). Beide vinden elkaar in SIGMACert. 

Correcte en neutrale inspectie 

SIGMA zorgt ervoor dat de inspectie die tot het SIGMACert-label moet leiden zo vlot mogelijk verloopt. Uiteindelijk gaat het om de efficiëntie van de tijdsbesteding te optimaliseren. De rol van de invoerder is cruciaal. Hij beschikt over de nodige kennis en kunde om ook de inspectie uit te voeren. En idealiter gebeurt die tijdens onderhoudsbeurten, waardoor overbodige verplaatsingen vermeden kunnen worden. Om de correctheid en neutraliteit te waarborgen, ging SIGMA een samenwerking aan met Vinçotte (zie kaderstuk 'Samenwerking met Vinçotte'). Steekproefsgewijs wordt nagegaan of alles correct uitgevoerd werd. Net deze garantie geeft extra gewicht aan het SIGMACert aan die sticker waar het voertuig van voorzien wordt. 

College van Deskundigen waakt 

De lat wordt niet alleen hoog gelegd, men kijkt ook toe dat ze op dat niveau blijft. Om hierover te waken, voorziet men in het kader van SIGMACert in een College van Deskundigen. Dit is samengesteld uit de diverse betrokken actoren, met inbegrip van de gebruikers. Twee keer per jaar komt het College samen, waardoor de plaatsen rond de tafel ingenomen worden door vertegenwoordigers van leveranciers, gebruikers, opleidingsorganisaties, verzekeringsmaatschappijen, veiligheidsexperts en de overheid. Ook de werknemersorganisaties zetelen in dit College van Deskundigen. Samen zien ze niet alleen toe op het veiligheidssysteem, waar en wanneer nodig zal ook bijgestuurd worden. Het is geen overdrijving te stellen dat het College vanuit haar hoedanigheid instaat voor de verdere ontwikkeling van SIGMACert. 

Groeiend succes 

In 2011 werd SIGMACert boven de doopvont gehouden. Vandaag, ruim zes jaar later, kan een eerste evaluatie gemaakt worden. Het begon allemaal erg bescheiden dat eerste jaar met precies 319 keuringen, maar het tweede jaar was dat al meer dan het tienvoudige. En zo bleef dit stijgen, een dipje in 2016 buiten beschouwing gelaten. Vandaag ligt met 7.608 keuringen in 2017 voor dit jaar de kaap van de 8.000 binnen bereik. Splitsen we dit cijfer op naar productgroep, dan springt vooral de groei van heftrucks sterk in het oog. Dit heeft te maken met een nieuwe deelnemer aan de veiligheidsinspectie.  

Troeven van SIGMACert op een rijtje gezet

* De inspectie en herstelling gebeuren in één enkele interventie, ook wanneer het complexere machines betreft. 

* Het zorgt voor een betere opvolging van het machinepark. 

* Een snellere opsporing van eventuele mankementen. 

* Er wordt gewerkt met een gedocumenteerd systeem waaruit de opvolging en onderhoud van de machines blijkt. 

* Veiligere machines leiden sowieso tot minder ongevallen.

Samenwerking met Vinçotte 

In juli 2016 viel de beslissing bij SIGMA om voor de audits van de deelnemende leden voortaan samen te werken met Vinçotte. Deze draagt een aantal duidelijke voordelen in zich. Niet alleen zal SIGMACert op die manier van een grotere naamsbekendheid kunnen genieten. Er zal ook gerekend kunnen worden op de reputatie van een erg gewaardeerde speler als Vinçotte. Op dit moment wordt ook gewerkt aan een gemeenschappelijk communicatieplan.

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy