Sociaal nieuws – Stijging fiets- en kilometervergoeding

Fietsvergoeding 

Uw arbeiders en bedienden hebben vanaf 1 juli 2022 recht op een fietsvergoeding van 0,20 euro/km.

23/06/2022

Op welke fietsvergoeding hebben uw bedienden (APCB 200) recht?

Vanaf 1 juli 2022 wordt de fietsvergoeding verhoogd van 0,10 euro/km naar 0,20 euro/km, met een maximum van 8 euro/arbeidsdag (maximum 40 km heen en terug).

Welke fietsvergoeding is van toepassing voor uw arbeiders (P(S)C 112, 149.02 of 149.04)?

Arbeiders die met de fiets naar het werk komen, hebben recht op een dagvergoeding die gelijk is aan 1/5de van de werkgeversbijdrage in het weekabonnement van de NMBS.  Vanaf 1 juli 2022 worden arbeiders en bedienden – voor wat de fietsvergoeding betreft – gelijkgeschakeld, met als gevolg dat de dagvergoeding van arbeiders in principe vervangen wordt door een fietsvergoeding van 0,20 euro/km, voor maximaal 40 km/arbeidsdag.

Klik hier voor meer informatie. 

Kilometervergoeding

De werkgever is verplicht om de kosten te dragen die in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst worden gemaakt en die in beginsel ten laste zijn van de werkgever[1]. Partijen kunnen overeenkomen dat deze kosten door de werknemer dienen te worden gedragen maar dit (bij voorkeur formele) afsprakenkader mag niet tot gevolg hebben dat de werknemer minder dan het minimumloon zou ontvangen[2]

De terugbetaalde bedragen worden (para)fiscaal niet als loon aanzien op voorwaarde dat het gaat om kosten eigen aan de werkgever die werkelijk werden gemaakt.

Maken uw werknemers beroepsverplaatsingen met hun eigen voertuig?

U kunt de werkelijke kosten terugbetalen op basis van bewijsstukken of kiezen voor een forfaitaire kosten- of kilometervergoeding.  De gemaakte kosten voor beroepsverplaatsingen met een privévoertuig (auto, motor of bromfiets) kunnen forfaitair door de werkgever terugbetaald worden wanneer hun bedrag bepaald is overeenkomstig ernstige normen. De FOD Financiën aanvaardt dat de vergoedingen voor autokosten werkelijke lasten dekken wanneer de bedragen ervan, vastgesteld op basis van de werkelijk afgelegde kilometers, niet meer bedragen dan dat van de gelijkaardige vergoedingen die de Staat aan zijn personeel toekent op basis van het KB van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten.

In dat geval, hoeft de werkgever het bedrag voor de vergoeding niet te rechtvaardigen. Bovendien, zijn dergelijke forfaitaire kostenvergoedingen belastingvrij en niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen,  wanneer ze niet meer bedragen dan deze voorzien in de officiële schaal[3] die telkens op 1 juli voor 80% wordt aangepast in functie van de afgevlakte gezondheidsindex en voor 20% in functie van de maximale dagprijzen voor benzine en diesel.  Sinds 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 bedraagt het bedrag van de kilometervergoeding voor professionele verplaatsingen (opdracht, vergadering, opleiding, levering en diensten, …) met een privéwagen 0,3707 euro per kilometer[4].

De regering heeft beslist om de bovenstaande forfaitaire kilometervergoeding retroactief en vier maal per jaar te indexeren.  Hieronder een overzicht van de bedragen die al gekend zijn.

Tabel – forfaitaire kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen met een privévoertuig (auto, motor of bromfiets)

Periode

Omschrijving

Bedrag

1/3/2022 tot en met 30/6/2022

Retroactieve verhoging

€ 0,4020/km

1/7/2022 tot en met 30/9/2022

Trimestriële verhoging

€ 0,4170/km

Dit bedrag is een maximumbedrag. Werkgevers kunnen ook een lagere vergoeding per kilometer toepassen. Een hogere vergoeding per kilometer is ook mogelijk, maar dan ligt de bewijslast bij de werkgever en de werknemer. Zij moeten bewijzen dat de uitbetaalde vergoeding overeenkomt met de reële kostprijs van de verplaatsingen.  Omdat er in principe geen minimumbedrag[5] geldt voorziet de regering een fiscale stimulans die toeneemt naarmate de vergoeding dichter bij dat maximum komt[6].

Iedere nieuwe maatregel doet vragen rijzen.  Is het bijvoorbeeld mogelijk dat een werkgever die al jaren het maximale bedrag heeft toegekend verplicht kan worden om ook de retroactieve verhoging te betalen?  De werknemer kan een verworven recht op de vergoeding doen gelden indien hij aantoont dat toekenning ervan gebruikelijk is in de onderneming. Wil het gebruik een rechtsbron zijn, dan moet het voldoen aan de voorwaarden van vastheid, algemeenheid en voortdurendheid[7].

Deze info is onder voorbehoud van de publicatie van de definitieve regelgeving in het Belgisch Staatsblad. 

[1] Art. 20, 1° Arbeidsovereenkomstenwet. 

[2] Cass. 10 december 2007, JTT 2008, 245 en RABG 2008, 851, noot M. DEMEDTS.

[3] Raadpleeg hiervoor de administratieve instructies van de RSZ.

[4] Omzendbrief nr. 695 van 8 juni 2021 aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2021, BS 17 juni 2021; administratieve instructies van de RSZ 2022/2.

[5] Tenzij er op sectorniveau een minimale forfaitaire kilometervergoedingen voor beroepsverplaatsingen zou gelden. 

[6] https://www.hln.be/binnenland/zo-gaat-regering-brandstofkosten-drukken-voor-mensen-die-eigen-wagen-nodig-hebben-tijdens-het-werk~a82663c7/.

[7] Arbrb. Luik 7 december 2020, AR 19/3.129/A.

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze sociaalrechtelijke adviseurs:

Nadia Van Nieuwenhuijsen (NL) - [email protected]

02/778.62.00

Charlotte Waterlot (FR) - [email protected]

Foto: Pixabay/Gerd Altmann

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy