Terugkeer telethuiswerkers in juni?

Telethuiswerk blijft verplicht en de controles erop zijn opgedreven en verscherpt. Op het verplichte telethuiswerk bestaan slechts twee uitzonderingen, met name als het onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteit of de dienstverlening.

04/05/2021

Werknemers (arbeiders en bedienden) die komen werken moeten beschikken over een attest. En ook de verplichte maandelijkse telewerkaangifte blijft bestaan (uiterlijk op de zesde kalenderdag van de maand).

Opgelet! De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) bevestigt dat de federale regering principieel heeft beslist dat wanneer de inhoud van uw aangifte voor de maand mei niet is gewijzigd in vergelijking met de maand april, u geen nieuwe telewerkaangifte moet indienen voor de maand mei. Hetzelfde zal gelden voor de aangifte voor de maand juni.

Het Overlegcomité van 14 april beloofde dat er in juni opnieuw terugkeermomenten zouden kunnen georganiseerd worden voor telethuiswerkers als de medische situatie in de ziekenhuizen zich tegen dan zou normaliseren. 

Op 28 april heeft de Task force Ventilatie van het coronacommissariaat Aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van ventilatie en binnenluchtkwaliteit in het kader van COVID-19 gepubliceerd.

Hieronder de voornaamste aandachtspunten om de terugkeer van (een deel) van uw bedienden voor te bereiden en om rekening te houden met de luchtkwaliteit (van arbeiders en bedienden).

Een infobulletin met meer gedetailleerde informatie volgt nog.

Hoe de terugkeer voorbereiden?

Uiteraard brengen wij u op de hoogte van versoepelingen, maar intussen geven wij u acht aandachtspunten mee om de terugkeer van (een deel) van uw bedienden voor te bereiden en om rekening te houden met de luchtkwaliteit.   Onderstaande punten zijn ook nuttig en bruikbaar voor uw arbeiders.  Het is waarschijnlijk dat u gedurende een langere tijd op deze manier zult moeten werken en dat u uw arbeidsorganisatie hierop zult moeten afstemmen. Bereid u dus (tijdig) voor.

 1. Gebruik de risicoanalyse van TRAXIO om de afstands- en hygiëneregels van de generieke- en sectorgids toe te passen op ondernemingsniveau. Opgelet! Binnenkort zal een nieuwe versie van de generieke gids gepubliceerd worden op de site van de FOD WASO.
 1. Bereken hoeveel werknemers (arbeiders en/of bedienden) in een ruimte op anderhalve meter van elkaar kunnen werken (dus met een afstand van anderhalve meter tussen ieder bureau of werkpost).

Hoe meer mensen er in een afgesloten werkruimte zitten, hoe sneller de lucht die ze uitademen de CO2-concentratie zal doen stijgen. Dit verhoogt ook de kans dat virusdeeltjes in de lucht blijven hangen en werknemers dus besmet raken met virussen zoals het coronavirus.  Open daarom zoveel mogelijk de ramen voor een constante aanvoer van verse lucht. De hoeveelheid CO2 in de binnenlucht is een maat voor de luchtverversing in de werkruimte en CO2 kan gemakkelijk gemeten worden met een CO2-meter. Het toestel zal aangeven of de ventilatiecapaciteit voor het aantal aanwezige werknemers (on)voldoende is.  Werkgevers zijn wettelijk verplicht om de CO2-concentratie lager te houden dan 900 ppm (parts per million), met een absolute maximumgrens van 1.200 ppm die nooit overschreden mag worden. Hou het aantal en de duur van de overschrijdingen (meer dan 900 ppm CO2) zo beperkt mogelijk en zoek bij overschrijding naar oplossingen:

 • Zet ramen en deuren (verder) open;
 • Kijk of het ventilatiesysteem goed werkt en eventueel in een hogere stand gezet kan worden;
 • Beperk het aantal personen in de ruimte, laat minder personen tegelijkertijd binnen aanwezig zijn;
 • Blijf verder inzetten op telethuiswerk.

Klik hier voor meer informatie.

 1. In functie van de capaciteit en de arbeidsorganisatie wordt overlegd en gecommuniceerd wie van de werknemers die kunnen telethuiswerken wanneer op de werkvloer verwacht wordt. Dit laatste wordt bij voorkeur opgenomen in een (voor iedereen raadpleegbaar) overkoepelend overzicht.
 1. Handhaaf ook tijdens de lunch een afstand van minstens anderhalve meter tussen de medewerkers. Verlucht de lunchruimte voldoende. Voorzie indien mogelijk in alternatieve lunchruimten en/of lunchpauzes in shiften voor een (beperkt) deel van de werknemers. Adviseer dat er telkens geluncht wordt met dezelfde collega’(s) om de contacten te beperken. Stel voor om lunchpauzes alternatief in te vullen, bv. een snelle lunch gevolg door een wandeling buiten met een collega om het contact te onderhouden tijdens de lunch. Herhaal/afficheer en handhaaf de hygiëneregels (handen wassen/ontsmetten voor en na, contactpunten ontsmetten, o.a. de bedieningsknoppen en/of touchscreen koffiemachine, … ).
 1. Leg een vergaderpolicy op:
 • Schrap onnodige vergaderingen.
 • Vergader bij voorkeur en indien mogelijk digitaal.
 • Bereken en communiceer de capaciteit van een vergaderruimte (aantal personen die op minstens anderhalve meter kunnen vergaderen).
 • Richt de vergadertafel zo in dat er telkens anderhalve (of volgens sommige bronnen twee) meter tussen de stoelen is en breng in de zaal éénrichtingsverkeer aan rondom de vergadertafel (met stickers/pijlen op de vloer, …). Indien een afstand van anderhalve of twee meter niet mogelijk is, voorzie dan schermen in plexiglas tussen de participanten.
 • Voor iedere vergadering wordt de ruimte minimaal vijf minuten verlucht en worden de contactoppervlakken ontsmet.
 • Wissel geen materieel uit (documenten, …) tijdens de vergadering.
 • Ook al bedraagt de afstand (meer dan) anderhalve meter is het verplicht om een mondmasker te dragen tijdens de vergadering omdat een besloten ruimte gedeeld wordt met personen van buiten het huishouden, er gepraat wordt en de verluchting (mogelijk en/of tijdelijk) ontoereikend is. De combinatie lunch en vergaderen in een besloten ruimte is niet wenselijk omdat het mondmasker moet worden afgezet.
 • Zie punt 2 voor wat de luchtkwaliteit betreft.
 • Zorg voor desinfectiemiddelen in de zaal, laat iedereen verplicht bij binnenkomst en vertrek de handen ontsmetten en voorzie duidelijk zichtbare herinneringen/instructies van de coronamaatregelen (posters, …).
 1. Verbied gezamenlijke koffiepauzes en dat medewerkers het mondmasker dan afzetten. Het mondmasker wordt alleen afgezet. Ook in de koffiecorners en andere gedeelde ruimtes zoals bv. printers gelden de afstands- en hygiëneregels.
 1. Heb aandacht voor de vragen en onzekerheden (angst om besmet te worden, …) van uw medewerkers. Beantwoord hun vragen, communiceer de door u getroffen preventiemaatregelen en geef duidelijke richtlijnen (afstand houden, dragen van een mondmasker, …).
 1. Herhaal en handhaaf de afstands- en hygiëneregels.

Waar let de sociale inspectie op?

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) stelt een checklist ter beschikking die werkgevers kunnen gebruiken om na te gaan of zij de maatregelen tegen COVID-19 naleven. De SIOD benadrukt dat zij een repressief beleid zullen hanteren bij de vaststelling van zware inbreuken of manifeste onwil van de werkgever om de opgelegde maatregelen tegen COVID-19 na te leven.

De verschillende sociale inspectiediensten (Toezicht Welzijn op het Werk, Toezicht op de Sociale Wetten, RSZ, RIZIV, RSVZ, RVA, FEDRIS, …) controleren:

 • de inrichting van de werkplaats;
 • de naleving van het verplicht telethuiswerken;
 • de naleving van de tijdelijke werkloosheid corona.

Wat bij inbreuk(en)?

In het beste geval krijgt de werkgever een waarschuwing en een lijst van wat tegen wanneer in orde moet gebracht worden.

Werkgevers, werknemers, bezoekers, leveranciers, … riskeren een sanctie van niveau 2 (art. 238 Soc.Sw.), meer concreet een strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4.000 euro OF een administratieve geldboete van 200 tot 2.000 euro die voor de werkgever (zijn aangestelde of lasthebber) vermenigvuldigd wordt per betrokken werknemer. Bij ernstige inbreuken geldt een dwangbevel en/of een pro justitia (waarna het arbeidsauditoraat zal beoordelen welk gevolg er dient aan verleend te worden).

Een werkgever die zich niet houdt aan de bepalingen van de Welzijnswet kan gestraft worden met een strafrechtelijke geldboete van 800 tot 8.000 euro OF een administratieve geldboete van 400 tot 4.000 euro. Als een werknemer gezondheidsschade heeft opgelopen worden de sancties verhoogd tot een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een strafrechtelijke boete van 4.800 tot 48.000 euro of een administratieve geldboete van 2.400 tot  24.000 euro.

De zwaardere sancties gelden ook wanneer een werkgever zich niet houdt aan een door de inspectie opgelegde dwangmaatregel. Zo kan in het geval de gezondheid of veiligheid van de werknemers in het gedrang komt de inspectie de toegang tot de arbeidsplaats verbieden, de stopzetting van een activiteit opleggen of een arbeidsplaats verzegelen.

Wat als uw concurrent de maatregelen tegen COVID-19 niet respecteert?

Tijdens deze pandemie doet het meldpunt voor een eerlijke concurrentie ook dienst om inbreuken rond de genomen maatregelen tegen COVID-19 te melden.

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze sociaalrechtelijke adviseurs:

Nadia Van Nieuwenhuijsen (NL) [email protected] 
02/778.62.00
Charlotte Waterlot (FR) [email protected]

MyTRAXIO? Zeker doen! Klik hier.

Stuur dit bericht zeker door naar uw personeelsverantwoordelijke of human resources.

Foto: TheDigitalWay via Pixabay

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy