Vlaamse belastingaanpassing voor pick-ups aangekocht door particulieren vanaf 1/1/23

Het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2023 wordt momenteel behandeld in de commissies van het Vlaams Parlement. Naar verwachting zal het decreet aangenomen worden in de plenaire vergadering van 14 december e.k.

07/12/2022

In het decreet wordt bepaald dat voor nieuwe (niet-geleasede) lichte bedrijfsvoertuigen (N1) van het type “pick-up” en “chassis-cabines”, met zowel enkele als dubbele cabine, die besteld worden nà 31 december 2022 door particulieren (zonder ondernemingsnummer) die in het Vlaams Gewest gedomicilieerd zijn, de gunstige fiscale behandeling onder het statuut ‘lichte vracht’ niet meer van toepassing is.  Voor tweedehandsvoertuigen geldt dit als de inschrijving bij de DIV nà 31 december 2022 gebeurt.

Voortaan zullen deze voertuigen, afhankelijk van hun opbouw, beschouwd worden als personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus en bijgevolg ook als dusdanig belast worden.  Er zal dus bij inschrijving van het voertuig een belasting op inverkeerstelling verschuldigd zijn, terwijl de jaarlijkse verkeersbelasting in de meeste gevallen gevoelig hoger zal liggen.

Voor alle duidelijkheid: voor zakelijke klanten (met ondernemingsnummer) of leasewagens verandert er niets en ook particulieren die vandaag al met een pick-up rijden behouden de huidige gunstige regeling voor wat de jaarlijkse verkeersbelasting betreft.

Particulieren die dit jaar nog vermelde voertuigtypes (nieuw) bestellen maar die pas volgend jaar geleverd of ingeschreven worden, kunnen blijven vallen onder de gunstige fiscaliteit ‘lichte vracht’ onder de volgende voorwaarden:  

1° het voertuig dient effectief vóór 1 januari 2023 te zijn besteld door de belastingplichtige;

2° een kopie van de bestelbon wordt aan de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie bezorgd vóór 15 februari 2023, samen met een formulier, afgeleverd door deze entiteit, dat wordt ondertekend door de betrokken belastingplichtige, en dat minstens de volgende gegevens bevat:

  1. hetzij het identificatienummer uit het Rijksregister van de natuurlijke personen, hetzij het identificatienummer, vermeld in artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, van de persoon op wiens naam het voertuig ingeschreven werd of zal ingeschreven worden in het repertorium van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid;
  2. de voornamen, de achternaam en het domicilieadres van de natuurlijke persoon op wiens naam het voertuig ingeschreven werd of zal ingeschreven worden in het repertorium van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

De coördinaten van de bevoegde entiteit, net als de link naar het te gebruiken formulier en de te volgen procedure, zullen pas gekend zijn na publicatie van het programmadecreet in het Staatsblad. Wij zullen u hierover zo spoedig mogelijk informeren.

Op vlak van de technische keuring zullen de voertuigen onderworpen blijven aan de bestaande regels voor bedrijfsvoertuigen, dus ook particulieren zullen bij een eerste inschrijving naar de keuring moeten en daarna jaarlijks naar de periodieke keuring.

De Vlaamse regering gaat ervan uit dat voor de betreffende voertuigen de gemiddelde BIV 7 à 8.000 euro per voertuig bedraagt in de nieuwe regeling en de jaarlijkse verkeersbelasting zal stijgen van gemiddeld 150 naar 800 euro. Vooral het feit dat de CO2-uitstoot relatief hoog is, straft deze wagens sterk af.

Alle praktische informatie, de tarieven evenals het formulier voor voertuigen die besteld zijn voor 1 januari 2023 maar pas worden geleverd en geschreven na deze datum (samen met de bestelbon voor 15 februari 2023 op te sturen naar de Vlaamse Belastingsdienst) vindt u hier: https://www.vlaanderen.be/te-betalen-verkeersbelastingen-op-een-pick-up-of-chassis-cabine

Voor meer informatie: [email protected]

Sinds 14 februari 2021 werken de mobiliteitsfederaties Febiac, Renta en Traxio samen onder de naam ‘Mobia’. De drie partners vertegenwoordigen 10.000 bedrijven, 160.000 werknemers en 2,6 % van het Belgische bbp.
TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy