Waalse maatregelen op het vlak van opleiding en werk in het kader van Covid-19

De corona-epidemie treft de hele maatschappij. Ook de sector van de beroepsopleidingen wordt geraakt en moet noodgedwongen zijn manier van werken herzien.

16/04/2020

Om de ondernemingen te helpen het hoofd te bieden aan de gevolgen van het coronavirus voor hun economische activiteit, geeft TRAXIO hieronder een overzicht van de maatregelen van de Waalse regering om de subsidies en de werkgelegenheidssteun in stand te houden. We geven een actuele stand van zaken aan de hand van enkele vragen.

Er moet meteen worden opgemerkt dat deze maatregelen effectief zijn en met terugwerkende kracht in werking treden op 1 maart 2020.

Een van mijn werknemers heeft betaald educatief verlof aangevraagd (financiële steun voor de werknemer om zich gedurende zijn hele loopbaan op te leiden), hoe zit het met de uren tijdens de lockdownperiode?

Tot nader order zijn de volgende regels van toepassing: 

Enerzijds heeft de regering tijdelijk (van 1 maart tot uiterlijk 30 juni) de opleidingsuren gevalideerd die op afstand worden verstrekt (videoconferencing, modules op afstand, oefeningen die op afstand worden uitgevoerd en verbeterd, gebruik van een e-learningplatform enz.) zodat ze ondanks de sluiting van de scholen en opleidingsinstellingen voortgezet kunnen worden. Concreet en bij wijze van uitzondering zullen deze uren dus worden gelijkgesteld met uren van daadwerkelijke aanwezigheid voor het bepalen van het quotum van het betaald educatief verlof dat aan de werknemer wordt toegekend. 

Anderzijds wordt de termijn voor het indienen van terugbetalingsaanvragen bij FOREM verlengd voor het jaar 2018-2019. Het recht van de werkgever op terugbetaling van de vorderingen die in het boekjaar 2019 ontstaan, vervalt zodoende op 30 juni 2020 in plaats van op 30 maart 2020. Daarnaast wordt rekening gehouden met de opleidingsuren die tussen 1 maart 2020 en 30 juni 2020 niet konden worden verstrekt, om te bepalen of de opleiding het minimum van 32 uur opleiding per jaar omvat.  

Voor meer informatie over deze maatregelen kunt u terecht op https://emploi.wallonie.be/news/coronavirus--mesures-relatives-au-conge-education-paye.

Ik neem een werknemer in dienst die tijdelijk werkloos is, in het kader van de 'aide impulsion' (een regeling die ondernemingen financieel helpt jongeren onder de 25 jaar in dienst te nemen voor 12 maanden). In welke mate blijft deze steun lopen?

Deze steun wordt 'bevroren' van 1 maart tot en met 31 mei. Dat betekent dat de toekenning van een arbeidsuitkering 'Impulsion jeune et demandeur d’emploi de longue durée' (Impuls voor jongeren en langdurig werklozen) wordt opgeschort als de aangeworven werknemer in tijdelijke werkloosheid wordt gezet tussen 01/03/2020 en 31/05/2020.

De perioden van tijdelijke werkloosheid zullen niet worden meegerekend voor de initiële duur van de steun. De toekenningsperiode van de uitkering zal kortom worden verlengd met de periode van tijdelijke werkloosheid (merk op dat er 31 dagen tijdelijke werkloosheid nodig zijn om een verlenging van de periode van toekenning van de uitkering met 1 maand te verkrijgen - als het bedrijf minder dan 31 dagen werkloosheid in de periode van 01/03/2020 tot 31/05/2020 heeft aangegeven, heeft het geen recht op een verlenging van de impulsuitkering).

De opschorting wordt automatisch opgeheven zodra de periode van tijdelijke werkloosheid afloopt en uiterlijk op 01/06/2020.

Ik heb een werkzoekende met een contract 'Plan Formation-Insertion/Plan opleiding-inschakeling' (een regeling die voorziet in de opleiding van werknemers op de werkplek in combinatie met een aanwervingsplicht, te vergelijken met de individuele beroepsopleiding (IBO)). Kan ik hem/haar onmiddellijk in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zetten? 

De overheid heeft verscheidene afwijkende modaliteiten bepaald, met name een vereenvoudiging van de voorwaarden om de arbeidsovereenkomst te schorsen, een automatische verlenging en het mogelijke uitstel van de aanwervingsverplichting.

Enerzijds kan de verplichte aanwerving van de cursist uiterlijk tot 1 juni 2020 worden uitgesteld als het opleidingscontract afloopt tussen 1 maart 2020 en 31 mei 2020.

Anderzijds, als het opleidingscontract tussen 1 maart en 31 mei 2020 wordt opgeschort als gevolg van de COVID-19-crisis, leidt deze opschorting tot een automatische verlenging (zonder dat het opgeschorte contract hoeft te worden gewijzigd) van de oorspronkelijke duur van het opleidingscontract met een periode die gelijk is aan de opschortingsperioden. De werkgever stelt FOREM zo spoedig mogelijk op de hoogte van de begin- en einddatum van de opschorting.

De opschorting van de uitvoering van het PFI-contract eindigt uiterlijk op 31 mei 2020.

Tussen 1 maart en 31 mei 2020 kan elk van beide partijen het PFI-contract nog steeds per e-mail opzeggen, onder voorbehoud van de andere voorwaarden die van toepassing zijn op de beëindiging van het PFI-contract.

Gezien de werkgever een aanwervingsverplichting heeft, zal de RVA aanvaarden dat de PFI-cursist vanaf het begin van zijn arbeidsovereenkomst in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt geplaatst.

Merk echter op dat in tegenstelling tot Vlaanderen de PFI-premie niet verschuldigd is als er dagen niet worden gewerkt. De cursist blijft echter een sociale uitkering ontvangen (werkloosheid, OCMW, ...) als hij aan de voorwaarden voldoet. 

Bovendien heeft de werkzoekende die u in dienst neemt tijdens periodes dat het PFI-contract wordt onderbroken, het recht interimarbeid te verrichten. Als de cursist een werkloosheidsuitkering ontvangt, mag hij niet vergeten deze vakken op zijn controlekaart zwart te maken.

Ik heb een werknemer met een 'SESAM'-contract (een regeling die bedrijven met minder dan 50 werknemers financieel helpt een nieuwe werknemer aan te werven). Zal ik deze subsidie blijven ontvangen?

Om elk kwartaal in aanmerking te komen voor de SESAM-stimuleringsmaatregel moet de onderneming de werkgelegenheid in stand houden. Dit hoeft echter niet in de maanden maart, april en mei. De werkgever hoeft geen verdere stappen te ondernemen. Met andere woorden, een verandering in je personeelsbestand tussen maart en mei zal geen boete opleveren.

De premie wordt betaald voor de dagen die ten laste van de werkgever vallen (gewerkte dagen, gegarandeerd loon, ...). Er zal echter geen subsidie worden verleend voor dagen van tijdelijke werkloosheid.

De verplichting een niet-werkende werkzoekende in dienst te nemen wordt gehandhaafd.

Opgelet: de termijn voor de invoering van de 'bezettingsgraad'-fiches wordt met ingang van 18 maart 2020 verlengd met een periode van 30 dagen. Deze termijn kan twee keer worden verlengd bij besluit van de Waalse regering al naargelang de evolutie van de verspreiding van het Covid-19-virus.

Forem raadt u echter aan ze zo snel mogelijk aan te geven via [email protected] om een snelle berekening van de subsidies mogelijk te maken.

Forem stelt momenteel alles in het werk om ervoor te zorgen dat de financiële steun van SESAM op tijd wordt betaald (tenminste voor de eerste twee kwartalen van 2020).    

 

Bron: Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, gepubliceerd in het B.S. op 3 april 2020. 

 

Foto: Thierry Dricot

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy