Rondetafel zware en lichte bedrijfsvoertuigen: TRAXIO luistert naar zijn leden

Op 21 mei ll. heeft TRAXIO een rondetafel georganiseerd voor de spelers in de verkoop van vrachtwagens en lichte bedrijfsvoertuigen, die zowel op de nieuw- als op de tweedehandsmarkt actief zijn. Een initiatief dat zeer goed onthaald werd door de betrokken personen.

11/07/2018

De verkoop van bedrijfsvoertuigen is een vrij ingewikkeld activiteitengebied, want het is onderworpen aan een massa van wetgevingen en subtiliteiten die vaak verschillen van de ene landsregio tot de andere. Het is trouwens een markt die de laatste jaren niet gekenmerkt werd door zijn grote stabiliteit. En dat alles maakt dat het nemen van goede beslissingen voor de verkoopprofessionals vaak lastig is. Vertrekkend vanuit dit standpunt en wetend dat een dergelijk overleg tussen onze confederatie en haar leden al in jaren niet meer georganiseerd werd, heeft TRAXIO beslist om opnieuw een ‘commissie bedrijfsvoertuigen’ te lanceren. Deze commissie zal tweemaal per jaar samenkomen en de professionals van nieuwe en tweedehandse voertuigen zullen de problemen die ze tegenkomen kunnen aankaarten.

Doelstellingen 

Een andere vaststelling heeft geleid tot het opzetten van deze bijeenkomst: onze confederatie telt veel leden, maar erg weinig leden doen een beroep op ons om informatie of ondersteuning te krijgen, of om ons uit te leggen welke problemen ze het hoofd moeten bieden bij de uitoefening van hun activiteiten. Wij vonden het dus essentieel om eerst aan de deelnemers van deze vergadering uit te leggen welke de opdrachten en bevoegdheden van TRAXIO zijn. Dat was onze eerste doelstelling en daarvoor hebben we in deze eerste commissie enkele van onze deskundigen op specifieke domeinen afgevaardigd, de domeinen die we in eerste instantie het meest cruciaal vonden. 

Markt 

De eerste die het woord heeft genomen is Frédéric Cornet, directeur van de studiedienst van TRAXIO, die de marktcijfers geanalyseerd heeft.

Zijn presentatie begon met goed nieuws, want over welke categorie bedrijfsvoertuigen we ook spreken (Frédéric Cornet had de markt onderverdeeld in MTM’s: tot 3,5 ton, van 3,5 tot 16 ton en meer dan 16 ton), en of we nu naar de nieuwe of tweedehandse markt kijken, de sector toont zich in vrij goede gezondheid. Overal zijn de verkopen stabiel of aan het stijgen. We merken toch één uitzondering op: bij de tweedehandse 3,5- tot 16-tonners zullen we eerder spreken van een vertraging van de achteruitgang van de verkopen dan van een echte stijging.

Uit het marktonderzoek van Frédéric Cornet blijkt ook iets vreemds. Hoewel de cijfers van de DIV perfect nauwkeurig zijn voor de nieuwe inschrijvingen, beginnen ze te ontsporen voor de inschrijvingen van tweedehandsvoertuigen, en nog meer voor wat het volledige wagenpark van bedrijfsvoertuigen in België betreft.

Zo weten we uit de verschafte gegevens dat 30 % van de tweedehands ingeschreven bedrijfsvoertuigen tot 3,5 ton bestelwagens zijn: 5 % zijn kleine vrachtwagens, maar over de overige 65 % weten we niets. Op dezelfde manier zijn 88 % van de 3,5- tot 16-tonners en 65 % van de meer dan 16-tonners een compleet mysterie. Tot slot moet het bijwerken van de gegevens van definitief geschrapte voertuigen ook herzien worden, waardoor we niet weten hoeveel bedrijfsvoertuigen er werkelijk in België rondrijden. 

Deze lacunes in de gegevensbanken kunnen een probleem vormen voor de verkoopprofessionals, omdat ze zo geen performante strategieën kunnen uitwerken voor de te benaderen zones, of voor de segmenten waarop ze zich vooral moeten toeleggen. Maar de uiteenzetting van Frédéric Cornet is net de gelegenheid geweest om aan onze leden te laten weten dat TRAXIO zich bewust is van het probleem en dat we nauw overleggen met de overheden om oplossingen te zoeken. 

Vervolgens heeft de heer Cornet aan de deelnemers een reeks hulpmiddelen voorgesteld die TRAXIO ter beschikking van zijn leden stelt. Eerst is er het verslag van de inschrijvingen, dat we maandelijks uitsturen. Dit verslag dat beschikbaar is op onze website, geeft een overzicht van de nieuw- en de occasiemarkt, en verschaft de gegevens ingedeeld per MTM-categorie, per merk, per regio, per voertuigtype en per kopercategorie.

Het tweede hulpmiddel is een online platform. Het gaat om www.traxiostat.be. Op deze website worden dezelfde gegevens hernomen als die van het maandelijkse verslag, maar ze worden aangevuld met een ton andere gegevens. Wij denken bijvoorbeeld aan nettoverkoopcijfers, met aftrek van de ‘eendagsinschrijvingen’, of uitvoercijfers. Een website om te ontdekken of te herontdekken! 

Juridisch aspect 

De tweede spreker van deze rondetafel was Patrick Piret, juridisch adviseur van TRAXIO. De heer Piret en zijn collega’s zijn uitstekend op de hoogte van alle regels waarmee u rekening moet houden in uw activiteitensector. Zijn uitleg is juist begonnen met een korte herhaling van de wetgevende veranderingen van deze laatste maanden. We gaan hier niet in detail op ingaan, maar laat ons toe om de aangekaarte onderwerpen op te sommen en als één onderwerp u aangaat, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

Onderwerpen die aangekaart werden tijdens de eerste commissie vrachtwagens:

 • GDPR – Gegevensbescherming
 • Wet van 11 juli 2013 wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft (01.01.18)
  • Grondige hervorming van de materie van zakelijke zekerheden op roerende goederen
  • Mogelijkheid om de pandrechten in te schrijven in het nationale pandregister
  • Juridische erkenning van het retentierecht
 • Invoering van Boek XX in het Wetboek van Economisch Recht: Insolventie van ondernemingen
 • Hervorming van het vennootschapsrecht
  • Afschaffing van de notie ‘handelaar’ ten voordele van de notie ‘onderneming’
  • Oprichting van een ondernemingsrechtbank en afschaffing van de rechtbank van koophandel
  • Ontmanteling van het handelswetboek en afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke en commerciële zaken
 • Herziening van het Burgerlijk Wetboek
  • Zakenrecht, bewijsrecht, verbintenissenrecht
 • Hervorming van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
 • Herziening van het KB van 08.01.1996 over de commerciële platen
 • Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Economisch Recht wat betreft de misbruiken inzake economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen
 • Hervorming van het verbintenissenrecht
  • Aftrekbaarheid van wagens, auto voor dubbel gebruik en minibussen
 • Btw
  • Garageregister (administratieve vereenvoudiging)
  • Lokalisatie van vervoerdiensten 

Belangrijker nog is dat Patrick Piret herinnerd heeft aan de ondersteuning en we herhalen hier dat ons juristenteam er is om de leden bij te staan in alle dossiers die betrekking hebben op wetgevingen. Dit team informeert u door infobulletins te schrijven, evenals artikels in TRAXIO Magazine of in onze nieuwsbrieven over speciale onderwerpen of dossiers. Verder kan het juristenteam uw teams ter plaatse informeren tijdens opleidingen of seminaries. Het adviseert u ook via eerstelijnsondersteuning per telefoon of e-mail, consultaties of een gepersonaliseerde begeleiding. Tot slot kan het u typedocumenten leveren die perfect opgesteld en bijgewerkt zijn. Het team behartigt natuurlijk ook de belangen van de sector in nauwe samenwerking met ons lobbyteam. 

Kortom, als u het nog niet wist, dan weet u nu dat u bij TRAXIO alle raad en ondersteuning vindt die uw bedrijf misschien nodig heeft. En dat is nog niet alles… 

Homologaties 

Dit belangrijke en opnieuw vrij ingewikkelde onderwerp is de specialiteit van Luc Schets, algemeen secretaris van de groepering van de carrosseriebouwers van TRAXIO. Belangrijk, want de handel in bedrijfsvoertuigen impliceert vaak een ombouw van deze voertuigen volgens de noden van de klanten. Ingewikkeld, want de procedures en de regels op het vlak van homologatie verschillen niet enkel van EU-lidstaat tot lidstaat, maar ook, en dat is de charme van ons land, van gewest tot gewest, of toch tenminste op bepaalde gebieden. Voordat de bouw van een voertuig start, is het dus belangrijk om te weten welke de na te leven voorschriften zijn, naargelang de gewesten of de landen waar het voertuig zou moeten rijden.

Deze nationale of regionale verschillen betreffen zowel de initiële homologatie voor de inschrijving als de regels op het gebied van MTM en ladingzekerheid. Het is zeker beter exact te weten waar u aan begint om te vermijden dat een voertuig op enkele duizenden kilometers van zijn thuishaven vast komt te zitten… Maar ook daarover vindt u bij TRAXIO alle antwoorden op uw vragen.

De zaken veranderen 

De laatste spreker van de dag was Pieter Van Bastelaere, directeur van de dienst Public Affairs van TRAXIO. In dit geval kunnen we u onmogelijk een nauwkeurig overzicht bieden van de vooruitgang van zijn werk, omdat bepaalde wetgevingen waarop hij druk uitoefent voor het welzijn van onze leden, nog uitgewerkt of aangepast worden. Andere wetgevingen daarentegen worden volledig geblokkeerd en zullen dat nog minstens blijven tot aan de volgende legislatuur. Wij kunnen u echter zeggen dat hij momenteel actief is op twee fronten die bijzonder belangrijk zijn voor de sector van de handel in bedrijfsvoertuigen. Het eerste front is, hoe vaak worden ze niet verward, de vele soorten nummerplaten. Proefrittenplaat, nationale nummerplaat, handelaarsplaat, transitplaat… Op dit gebied moet er dringend orde op zaken gesteld worden en moeten de misbruiken een halt toegeroepen worden. Het goede nieuws is dat de overheden echt lijken te luisteren naar de opmerkingen van onze confederatie. Dat betekent nog niet dat al onze aanbevelingen opgevolgd zullen worden, maar we hopen dat de zaken de goede richting zullen uitgaan.

Het tweede front: het wettelijke grensbedrag voor cashbetalingen. De cijfers tonen duidelijk aan dat dit grensbedrag van 3.000 euro sinds de invoering een negatieve invloed heeft gehad op de Belgische handel in bedrijfsvoertuigen (vooral bij tweedehandsvoertuigen). En ze tonen even duidelijk aan dat de buurlanden daarvan geprofiteerd hebben, omdat dit grensbedrag daar niet bestaat of op zijn minst hoger ligt, zoals in Duitsland en Nederland. Ook op dit punt blijft TRAXIO dus pleiten opdat er een oplossing gevonden wordt voor dit netelige probleem.

Afspraak binnen zes maanden 

Het doel van deze rondetafel was ook om de aanwezige leden hun problematieken te laten uitleggen en om verzoeken te formuleren. Maar dit eerste (hernieuwde) contact was voor hen vooral de gelegenheid om kennis te nemen van de diensten die we aanbieden en van ons engagement aan hun zijde. Tijdens onze volgende semestriële vergadering zullen de leden ongetwijfeld in nog talrijker aanwezig zijn en zullen ze met een noemenswaardige lijst aan opmerkingen komen. U bent aan zet!

TRAXIO gebruikt cookies Cookie Policy Net als andere websites, houden we ook van cookies. De cookies die we gebruiken dienen voornamelijk om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook cookies omdat we graag meten hoe onze website wordt bezocht. We plaatsen deze cookies alleen wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Lid worden : contactformulier

Als lid van TRAXIO geniet je van veel ledenvoordelen! Vul het formulier in en één van onze specialisten van jouw activiteit zal je contacteren met meer informatie over een lidmaatschap.

Onderneming
Contactpersoon
Ik ga akkoord met de privacy policy